Alle nieuwsberichten nl-NL http://www.allestoegankelijk.nl/nl/Config/Logic-Only/rssAllNews.html Copyright Internet Information Services 6.0.3790.1830 Van Rijn lanceert 'Meedoen met een handicap' 110571 Tue, 24 Jan 2017 00:00:00 GMT Met dat doel starte staatssecretaris Martin van Rijn (VWS)  de campagne 'Meedoen met  een handicap'. Gelijke dromen, gelijke kansen Van Rijn: 'Gelijke dromen beginnen met gelijke kansen. Nederland telt meer dan 2 miljoen mensen met een of meerdere handicaps. Naar een café of universiteit gaan kan voor hen door een hoge drempel, het ontbreken van liften of een geweigerde assistentiehond knap lastig zijn. Deze campagne roept ons op het eens vanuit het perspectief van iemand met een handicap te bekijken. Dat werkt! En dan zie je ook dat kleine aanpassingen soms een groot verschil maken.' Inhoud campagne 'Meedoen met een handicap' De campagne start met ervaringsverhalen van mensen met een handicap. Op www.meedoenmeteenhandicap.nl vind je adviezen en tips over wat jij kunt doen in de omgang met mensen met een handicap. Bijvoorbeeld het advies aan sportclubs om eens een rolstoel te lenen en dan te kijken of de kantine nog wel binnen te komen is. Of het advies om mensen met een handicap rechtstreeks aan te spreken in plaats van de begeleider. De website bevat informatie over de verplichting om assistentiehonden toe te laten in bijvoorbeeld horecagelegenheden en taxi’s. Maar ook: niet alle handicaps zijn altijd even goed zichtbaar. VN-verdrag Handicap De campagne komt voort uit het VN-verdrag Handicap dat sinds juli 2016 geldt in Nederland. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie was opgenomen in het regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. GUID-9EE3870E93B442D5AECC042511E7CE34 Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm 110569 Thu, 14 Jul 2016 00:00:00 GMT Wat verandert er? We nemen je mee in 7 stappen: De overheid zal wetten / beleid moeten doorlichten en sommige moeten aanpassen. De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen. Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm. De wet Wgbh/cz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap / chronische ziekte) is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven & geldt nu ook voor diensten van horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Dat betekent dat zij verplicht zijn om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Gemeenten noemen hun Plan van Aanpak ook wel ‘Lokale inclusie agenda’. Het College voor de Rechten van de Mens gaat uitvoering VN-Verdrag in Nederland volgen. Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen. VN Panels met mensen een brede diversiteit aan beperkingen gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten en maatschappelijke organisaties. Over 2 jaar moet Nederland aan de VN laten zien welk vooruitgang geboekt is. Verder dan fysieke toegankelijkheid Toegankelijkheid is een belangrijk thema, maar het VN-Verdrag gaat verder dan alleen toegankelijkheid. Ook voor onderwijs, arbeid, vrije tijd en wonen gelden gelijke rechten voor mensen met een beperking. Daarnaast gaat het verdrag gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, maar ook over deelname aan de samenleving voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of psychische beperking. Meer weten over het VN-verdrag? Bekijk de website VN Verdrag Waarmaken Bezoek de Kennismarkt van het kennisplein gehandicaptensector die dit jaar volledig in het teken van het VN-verdrag staat. GUID-9706065A3074476F9A2DE2C19AEF7AEF Eerste Kamer stemt unaniem in met VN- verdrag 110567 Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 GMT De goedkeuring door de Eerste Kamer was de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Eerder dit jaar, in januari, ging de Tweede Kamer al akkoord. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag. Daarvoor zijn nog een paar formele zaken nodig. Over de goedkeuringswet kan officieel nog een referendum worden gehouden (als daar 10.000 handtekeningen in acht weken tijd voor worden ingediend). Als dat niet gebeurt, wordt de goedkeuring in het Staatsblad gepubliceerd. De ondertekende ‘Akte van bekrachtiging’ wordt daarna ondertekend door de Koning en minister van Buitenlandse Zaken en tenslotte neergelegd bij de Verenigde Naties. Dertig dagen daarna is het verdrag in werking. Van Rijn: niet vrijblijvend De ratificatie van het VN-verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten nu gaan werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. Staatssecretaris Van Rijn onderkende dit ook tijdens het debat in de Eerste Kamer. De verdragsbepalingen noemde hij ‘niet vrijblijvend’. Implementatie Staatssecretaris Van Rijn stelde verder dat er bij het plan van aanpak voor implementatie zo concreet mogelijke maatregelen en doelstellingen worden opgenomen. Hier moet echter wel draagvlak voor zijn: overhaaste implementatie werkt averechts. Er moet volgens Van Rijn voldoende ruimte zijn voor lokale autoriteiten om hun eigen prioriteiten te kiezen. Van Rijn verwacht dat gemeenten hun verantwoordelijkheid hierin zullen nemen. Als er ruimte ontstaat voor de staatssecretaris om in formele zin druk uit te oefenen, dan zal hij dat niet nalaten. Foto: I-stock GUID-D68EB2EBE147487AA9C7ECAAD4D8E507 Casusboekje over VN verdrag voor gemeenten 110565 Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 GMT Wim Peters van Stimulansz schreef het Casusboekje VN verdrag rechten van personen met een handicap met verhalen over mensen (externe pdf). Wim Peters, Wmo-specialist bij Stimulansz doet al zes jaar onderzoek naar de consequenties van het VN-verdrag. Het boekje bevat verhalen die illustreren welke hindernissen mensen met een beperking in het dagelijks leven moeten overwinnen. En hoe zij het recht op toegang tot bijvoorbeeld openbare voorzieningen tot de rechter toe hebben bevochten. De verhalen zijn gebaseerd op zaken waarin een rechter een uitspraak heeft gedaan. Maak uw gemeente attent op dit boekje! Download het boekje (externe pdf) Meer informatie over Stimulanz GUID-6574E0393B3947A5ACBB739406DA75C9 VN verdrag inzake Rechten van de mens met een handicap: Toegankelijkheid wordt de norm 110563 Mon, 25 Jan 2016 00:00:00 GMT De overheid moet zorgen dat mensen met een handicap van al hun rechten en vrijheden kunnen genieten; op gelijke voet met andere burgers. In overleg met veldpartijen, zoals VNG en VNO-NCW is er een plan van aanpak tot stand gekomen voor de implementatie van het verdrag.In 2006 namen de Verenigde Naties al het verdrag aan voor de rechten van mensen met een beperking (IVRPH). Bijna alle landen ratificeerden dit al eerder, op Nederland, Ierland, Finland en IJsland na. Nederland heeft nu eindelijk ook geratificeerd. Gelijke rechten voor mensen met een beperking. De PvdA diende samen met GroenLinks en de ChristenUnie een extra amendement in omdat zij meer wilden dan in het Plan van Aanpak bij het VN-Verdrag was voorgesteld. Toen bleek dat VVD hier niet akkoord mee zou gaan was een compromisvoorstel van CDA en SGP nodig om de regeringspartijen bij elkaar te brengen. Historische dag voor mensen met een beperking PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking “dit is heel bijzonder, een historische dag voor mensen met een beperking” en ”toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering."   Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer moet nog met het verdrag instemmen. Pas dan kan het VN-verdrag worden geratificeerd.   Bron: NOS en Vilans Lees ook VN verdrag inzake personen met een handicap naar de kamer. GUID-114C8B3D360E4B4FB7AF1A5D129C5F37 Toepassing van VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen door gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties 110561 Tue, 10 Nov 2015 00:00:00 GMT Naast de landelijke overheid zijn ook gemeenten, werkgevers, Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en burgergroepen verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving. De rol van gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties Vilans heeft een nieuw kennisdossier uitgebracht over de betekenis van het VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen (externe link). In het dossier leest u hoe gemeenten, Wmo-raden en lokale belangenorganisaties het VN-verdrag toepassen en wat er vanuit cliëntenperspectief de aandachtspunten zijn voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties.In het kennisdossier wordt de samenhang met andere (decentrale) wet- en regelgeving aangegeven. VN verdrag rechten van mensen met een beperking De Verenigde Naties heeft al in 2006 het ‘VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen’ aangenomen. Hierin zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en niet gediscrimineerd worden. De betreffende wetgeving moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld. Na ratificatie  van het VN-verdrag is er geen vrijblijvendheid meer, maar  zijn organisaties verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving. In januari 2016 vindt de stemming plaats, waarna het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaat. VN verdrag in de praktijk Het Kennisdossier Aandacht voor Iedereen bevat suggesties, tips, voorbeelden en links naar handige websites om het VN-verdrag lokaal in de praktijk te brengen. Enkele tips om het VN-verdrag in de praktijk te brengen: Organiseer maatschappelijk draagvlak  Bouw aan politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak  Ga met elkaar in gesprek over het VN-verdrag  Breng drempels in kaart  Sluit aan bij lokale gebeurtenissen  Wees constructief en draag oplossingen aan. GUID-67551E6A864848449BFFEAFC685DB84F Handige app voor toegankelijkheid 110559 Thu, 24 Sep 2015 00:00:00 GMT Nu nog een test maar in de Week van de Toegankelijkheid voor iedereen beschikbaar: de app Sportdrempelvrij. Sportdrempelvrij wil de drempel om te sporten voor mensen met een beperking verlagen. Met de app is het eenvoudig om sportaccommodaties te vinden en op hun toegankelijkheid te beoordelen. De ap is handig voor sporters, toeschouwers en vrijwilligers. Vanaf de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 10 oktober) is de app gratis te downloaden en landelijk te gebruiken. De resultaten zijn dan ook te zien op de website van Sportdrempelvrij. Sportdrempelvrij is gratis te downloaden via de Apple App Store en via de Google Play Store. Foto: i-stock GUID-7FBD7DCCEAEE4049B52B71C9A5E4F955 Doe mee aan de Week van Toegankelijkheid en meld uw vereniging aan 110556 Sun, 06 Sep 2015 00:00:00 GMT In de Week van de Toegankelijkheid gaat speciale aandacht uit naar toegankelijkheid van het verenigingsleven. Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar organiseert ook passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Een toegankelijke vereniging zorgt ook voor toegankelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom. Meer weten over de week van de Toegankelijkheid? Kijk op Week van de toegankelijkheid 2015 Foto: Ieder(in)     GUID-87FD6A9FB9B44A1585DAEE1ED618EC1B Voorlopig plan van aanpak VN VERDRAG inzake personen met een handicap naar de kamer 110555 Mon, 07 Sep 2015 00:00:00 GMT Het plan wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Op die manier kan de Kamer het plan betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen die nodig zijn om het Verdrag te ratificeren, zo maakt de rijksoverheid bekend. Het plan is tot stand gekomen in overleg met veldpartijen, zoals de Alliantie implementatie VN-verdrag Handicap, VNG, VNO-NCW en MKB Nederland. Deze partijen hebben aangegeven graag een rol te spelen in de uitvoering. De ambitie van het Verdrag is dat iedereen, mensen met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Meer weten over het VN verdrag en het Plan van Implementatie? Lees meer in het Voorlopige plan van Aanpak voor het VN verdrag Handicap. GUID-39303111E4AD4A94AE7429EE208567B8 Toegankelijke winkels Lelystad krijgen sticker 110546 Fri, 19 Dec 2014 00:00:00 GMT Parfumerie Douglas ontving de eerste sticker en het bijbehorende toegankelijkheidscertificaat van het Georganiseerd Overleg Lelystad voor mensen met een beperking (GOL). In de week van toegankelijkheid, van 6 tot 10 oktober, toetsten vrijwilligers van het GOL samen met leerlingen van het MBO College Lelystad de toegankelijkheid van de winkels in het Stadshart. Bewust Bij de beoordeling is niet alleen gelet op toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, maar ook voor mensen die blind of slechtziend zijn. Er werd gekeken naar de breedte van winkelpaden, bruikbaarheid van pinapparaten, drempels bij de entree, losse obstakels, de grootte van de paskamers en aanwezige zitgelegenheid. Zowel winkeliers als de leerlingen van het MBO College werden zich goed bewust van obstakels en belemmeringen waar ze normaal gesproken aan voorbijgaan. Tips In totaal zijn er 50 winkels getoetst. Hiervan kregen er 22 een certificaat. De winkels die nog niet voldoen aan de criteria, ontvingen een brief met tips hoe zij de winkel kunnen aanpassen om alsnog voor het certificaat in aanmerking te komen. Na drie maanden worden deze winkels opnieuw getoetst. Foto: Flevopost GUID-9EEEBBA105914B8D90C8999AFF890A1E Drentse sportwijzer voor mensen met beperking 110545 Tue, 16 Dec 2014 00:00:00 GMT De Sportwijzer is ontwikkeld om de toegankelijkheid te vergroten van sportverenigingen voor mensen met een beperking en senioren. Bewegen is voor hen belangrijk, maar uit onderzoek blijkt dat ze minder dan gemiddeld sporten. Sport- en beweegaanbod Begin 2014 zijn ruim 1600 Drentse sport- en beweegorganisaties benaderd en gevraagd of zij sport- en beweegmogelijkheden aanbieden specifiek voor mensen met een beperking of voor senioren. Alle reacties zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht, met als resultaat de Digitale Sportwijzer: een website met het volledige sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en valide senioren. Toegankelijkheid De Sportwijzer heeft verschillende zoekmogelijkheden: op soort sport, op gemeente en op doelgroep. In de nabije toekomst krijgt de bezoeker van de website met een muisklik een totaaloverzicht van de informatie die voor hem of haar van belang is. Daar staat dan naast de basisgegevens van de sport- en beweegorganisaties, ook gegevens over de toegankelijkheid van de accommodatie, de kwaliteit van de lessen, et cetera. Meer informatie De Digitale SportWijzer is te bekijken op: www.drenthe-beweegt.nl/sportwijzer (externe link). GUID-EE6F15C12656438A94F04DE5FAF93F1D Congres: Digitale toegankelijkheid voor en door iedereen 110544 Tue, 16 Dec 2014 00:00:00 GMT Het congres werd georganiseerd door [EN]The Internet Academy[/EN]. Tijdens het congres lieten sprekers uit binnen- en buitenland lieten hun licht schijnen over digitale toegankelijkheid. [EN]Keynotespeaker Gareth Ford Williams[/EN], Hoofd [EN]Accessibility Future Media[/EN] bij de [EN]BBC[/EN], schetste hoe de [EN]BBC[/EN] tot op het hoogste niveau doordrongen is van het feit dat iedereen recht heeft op toegankelijkheid. [EN]Ford Williams[/EN]: "We leveren content aan alle belastingbetalers; zij hebben recht op die toegankelijkheid! Hij vertelde hoe toegankelijkheid ook bij trainingen, procesrichtlijnen en testmogelijkheden een uitgangspunt vormt. Toegankelijke websites Borging in de organisatie is vaak een bottleneck, bleek uit de presentatie van Wiep Hamstra. Haar advies: zorg voor goede [EN]webgovernance[/EN] om toegankelijke websites te realiseren. Eric Velleman van [EN]Acccessibility[/EN] pleitte ervoor om bij alle toekomstige ict-ontwikkelingen rekening te houden met de groeiende groep mensen met een functiebeperking. Joost van der Valk liet zien dat de richtlijnen voor toegankelijkheid een website beter vindbaar maken in Google. Meer informatie De presentaties zijn terug te kijken of te lezen op www.ncdt.nl  (extern) Foto: Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid GUID-BE8740AEE1504E9D8C2C9E6964F9BA30 Meest toegankelijke werkgevers bekend 110543 Mon, 15 Dec 2014 00:00:00 GMT Met de [EN]Business Walk of Fame[/EN] geeft de Lucille Werner [EN]Foundation[/EN] aandacht aan bedrijven die zich inzetten voor een toegankelijke arbeidsmarkt. De winnende werkgevers krijgen een vermelding in de  [EN]Business Walk of Fame[/EN]: een promenade van tegels voorzien van sterren voor toegankelijke werkgevers, gelegen in Zuidas te Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, directeur Dienst Zuidas Klaas de Boer, en Lucille Werner onthulden de winnaars, onder toeziend oog van kunstenaar Henk Schiffmacher, de ontwerper van de awardtegel. Awards Werknemers met een handicap uit heel Nederland konden het bedrijf, waar zij succesvol werkzaam zijn, opgeven voor de [EN]Business Walk of Fame[/EN]. Een zorgvuldig uitgekozen jury koos uit de genomineerden de winnaars, verdeeld over vier categorieën. Onder de grote bedrijven is [EN]Lease[/EN]plan Nederland het meest toegankelijk. [EN]Imotions[/EN] BV is de meest toegankelijke werkgever in de categorie MKB: ‘[EN]Imotions[/EN] laat zien dat het mogelijk is om met individuele oplossingen mensen aan het werk te krijgen’, aldus de jury. UMC Utrecht won de creativiteitsprijs en Ziggo ontving de aanmoedigingsprijs. Meer informatie Lees meer over de [EN]Business Walk of Fame[/EN] op de website van de Lucille Werner [EN]Foundation[/EN] (extern) Foto: Lucille Werner Foundation GUID-1A657616B1DC443C934ACDBA711C72CF NS bestelt toegankelijke Sprinters 110542 Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 GMT De treinenbouwer CAF kwam als beste uit de bus in een Europese aanbesteding van NS en het contract is inmiddels getekend. De treinen voldoen aan alle eisen en worden net als de nieuwste NS-Sprinters (SLT) transparant, met brede deuren voor veel in- en uitstappers, energiezuinig en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. De sprinter beschikt ook over een rolstoeltoegankelijk toilet. Toegankelijke sprinters NS heeft door reizigersgroei en diverse andere omstandigheden al eind 2016 extra Sprinters nodig. Daarom wil NS naast de sprinters van CAF ongeveer 60 extra Sprinters bestellen bij de Zwitserse fabrikant Stadler. Hun trein van het type Flirt rijdt al met succes in diverse landen. Ook deze moderne nieuwe treinen zijn transparant, toegankelijk voor rolstoelgebruikers en hebben een rolstoeltoegankelijk toilet. Ook intercity’s NS is gestart met een aanbesteding voor nieuwe intercity’s. Daarbij is één van de eisen dat de treinen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en reizigers die slecht ter been zijn. De afgelopen periode zijn de vier treinenbouwers geselecteerd die treinen kunnen leveren per 2021. Foto: ©NS GUID-601328E158B246E18F0935CEA81638B5 Gemeenten zien rol bij toegankelijkheid 110541 Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 GMT Mensen met een beperking moeten goed kunnen participeren in de samenleving. Om lokaal betere toegankelijkheid te bereiken zien gemeenten een rol voor zichzelf, in samenwerking met  mensen met beperkingen en ondernemers. Voorbeeld Een bezoek van mensen met een beperking aan ondernemers kan het gesprek op gang helpen. Het werkt nog beter als ambtenaren of raadsleden zelf ervaren hoe (on)toegankelijk de gemeente is voor iemand met een beperking. Elke gemeenteambtenaar zou zich daarvan bewust moeten zijn, omdat iedere afdeling te maken heeft met toegankelijkheid. Een goed startpunt om te werken aan oplossingen is een lijst met mogelijke verbeteringen waarin de wensen van mensen met een beperking verwerkt zijn. Instrumenten Toegankelijkheid moet aandacht krijgen als een ondernemer of organisatie bij de gemeente aanklopt voor een vergunning, of als een instelling een subsidieaanvraag doet. Verstrek dan meteen een checklist toegankelijkheid, tipte één van de aanwezigen, zodat ondernemers mensen met een beperking goed toegang kunnen geven tot hun diensten of producten. Het helpt om ondernemers te faciliteren met advies, gratis oprijplaten, toegankelijkheidssubsidies of het belonen van toegankelijke ondernemers. Als gemeente geef je zelf het goede voorbeeld door te zorgen begrijpelijke informatie en een openbare ruimte en openbare gebouwen die vrij zijn van drempels of andere knelpunten. Wat hebben gemeenten nodig? De aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten hebben behoefte aan een onafhankelijk landelijk informatiepunt op gebied van toegankelijkheid van ondernemers. Continuïteit en actualiteit van deze gegevens zijn belangrijk. Ze zouden hun eigen gemeentelijke informatie daarbij willen laten aansluiten. Er is ook behoefte aan duurzame faciliteiten, zoals een goede manier om de wensen van mensen met een beperking te inventariseren en lijsten met tips en checklists. Ten slotte zou landelijke aandacht voor het onderwerp gemeenten ondersteunen in hun samenwerking met ondernemers. Meer informatie Van de bijeenkomst op 8 december is een beeldverslag (jpg bestand) gemaakt. GUID-64137DDA7052437DA751055C08244749 Samen gymmen in reguliere lessen 110540 Tue, 09 Dec 2014 00:00:00 GMT Twee maanden lang kunnen kinderen met een visuele beperking instromen in de reguliere lessen. Tot 1 februari 2015 volgen zij de lessen gratis. Daarna kunnen zij eventueel lid worden van de vereniging. Bewegen met visuele beperking De trainers van Mauritius zijn hiervoor opgeleid. In november hebben zij een bijscholing gevolgd georganiseerd in samenwerking met Aangepast Sporten Zaanstreek en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie). Daar kregen ze inzicht in de kenmerken en belevingswereld van kinderen met een visuele beperking. Tijdens het praktijkgedeelte hebben de trainers met een blinddoek om zelf ervaren hoe het is om te bewegen met een visuele beperking. Stimuleren St. Mauritius hoopt met het open stellen van de lessen het bewegen voor kinderen met visuele beperking te stimuleren. In overleg met de ouders stelt de coördinator vast welke lessen het beste aansluiten op de behoefte van het kind. Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van turnvereniging Mauritius (externe link)    Foto: turnvereniging Mauritius Volendam GUID-55549BE56AE544B5953F7F37EDEC3BE6 Toegankelijke vakantie in Brabant 110538 Thu, 04 Dec 2014 00:00:00 GMT Het project is bedoeld om mensen met een beperking of (chronische) ziekte te laten genieten van een vakantie, zonder dat ze gebruik hoeven maken van een groepsverblijf in een zorgaccommodatie. 'Een Vakantie zonder Zorgen, in de Brabantse Kempen' biedt de mogelijkheid om te logeren in een bed and breakfast, hotel of bungalow én hier de benodigde thuiszorg te ontvangen. Bijvoorbeeld een aangepast bed, hulp bij het wassen en aankleden of een speciale maaltijd. Deze thuiszorg wordt verzorgd door JorisZorg. Samen met bedrijven In het project ‘Een vakantie zonder zorgen, in De Brabantse Kempen’, werken de organisaties Zet, Stichting Kempen Goed en JorisZorg samen met 14 bedrijven. Alle deelnemende bedrijven zijn gecontroleerd op toegankelijkheid. Dit zijn niet alleen verblijfsaccommodaties maar ook musea, restaurants, doeboerderijen en zelfs een fietsverhuurbedrijf dat speciale rolstoelfietsen verhuurt. Op de website www.toegankelijkbrabant.nl (extern) is terug te lezen in hoeverre het bedrijf toegankelijk is. Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website Toegankelijk Brabant (extern). GUID-684555759DC7489CA36C451D1B849A39 Wereld Gehandicapten Dag 3 december 110537 Tue, 02 Dec 2014 00:00:00 GMT De Wereld Gehandicapten Dag draait om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Dit zorgt voor wederzijds begrip en opent nieuwe deuren. Sportverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen maar ook individuele burgers, ondernemers, wetenschappers en politici verspreid over heel Nederland organiseren allerlei activiteiten. Presteren met beperking Dit jaar vindt de nationale opening plaats in Leiden.  ‘s Middags vinden regionaal en lokaal allerlei activiteiten plaats, uiteenlopend van paardrijden, museumbezoeken, vierfietsen, g-voetbal tot schrijven met een beperking. Verschillende sportclinics zullen mensen met en zonder beperking de ervaring meegeven dat je met een beperking ook heel goed kunt presteren. De Nederlandse Triathlonbond bijvoorbeeld organiseert samen met allerlei verenigingen in Nederland triathlontrainingen. Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van de Wereld Gehandicapten Dag. GUID-77CD5D15CA98489C8D458AB61D9DB8F0 Gemeente Amersfoort past bibliotheek aan 110536 Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 GMT Na de opening van het Eemhuis in mei 2014 was er kritiek op de bereikbaarheid van de terrassen in de bibliotheek voor mensen die slecht ter been zijn. De gemeente ging daarover in overleg met de directie van de bibliotheek, de Woonadviescommissie (WAC) en het Gehandicapten en Patiënten Platform (GPPA). GPPA zet zich in Amersfoort in voor mensen met een lichamelijke beperking. Toets toegankelijkheid Het Bureau Advies Toegankelijkheid (BAT) is ingeschakeld om te toetsen hoe toegankelijk het gebouw is voor mensen in een rolstoel, voor kleine mensen en mensen met een visuele of auditieve beperking. Conclusie: op plekken gaat het goed, maar er zijn ook aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld aan trapleuningen, markering en bewegwijzering. Eenvoudige aanpassingen De eenvoudige aanpassingen zijn al in gang gezet. Zo komen bijvoorbeeld kranten en tijdschriften op goed bereikbare plaatsen beschikbaar, zodat bezoekers daar niet meer voor naar de terrassen hoeven. Een aantal verbeteringen kan binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders worden doorgevoerd. Voor grotere zaken hebben de betrokken partijen voorstellen voor verbetering gedaan. Het GPPA blijft bij de uitwerking en uitvoering daarvan betrokken. Meer informatie Meer informatie op de website gemeente Amersfoort (extern) Meer informatie over toegankelijkheid van openbare gebouwen (intern) Foto: www.destadamersfoort.nl GUID-5155F706496B4687AA04FB120C3CD513 Entree sporthal De Citadel aangepast 110534 Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 GMT De entree van sporthal Citadel in Dedemsvaart is eind 2014 aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit gebeurde na een politieke markt op de Van der Capellen Scholengemeenschap. Vier leerlingen brachten toen naar voren dat het voor mensen die slecht ter been zijn en ouderen lastig was om de toegangsdeuren zelfstandig te openen en de sporthal binnen te gaan. Zij stelden de gemeenteraad voor om dit knelpunt aan te pakken. Automatisch open De Hardenbergse gemeenteraad onderzocht of het voorstel haalbaar was en deze maand is het idee daadwerkelijk uitgevoerd: Met behulp van bewegingssensoren gaat de deur van sporthal Citadel automatisch open wanneer je er naar toe loopt. Ook zijn de toegangsdeuren inmiddels verbreed. Politieke markt Elk jaar bezoekt de Hardenbergse gemeenteraad de leerlingen van de Van der Capellen Scholengemeenschap in Dedemsvaart, zodat zij kennis kunnen maken met de lokale politiek. Ze gaan tijdens een politieke markt met elkaar in debat over door henzelf bedachte voorstellen. De beste voorstellen beoordeelt de gemeente op uitvoerbaarheid. Afgelopen jaar zijn er 2 gerealiseerd, waaronder de toegankelijke entree van de sporthal. Meer informatie Filmpje van de nieuwe entree en tevreden bezoekers (extern) Foto: Sporthal Citadel GUID-2D57D5335B9C45699EC4D178983D6475 Boulevard Scheveningen beter toegankelijk 110533 Mon, 24 Nov 2014 00:00:00 GMT Bezoekers hadden bij het nieuwe deel van de boulevard moeite met het onderscheid tussen de trappen en de zittribunes langs het strand. In samenwerking met de vertegenwoordiger van de Spaanse architect van de nieuwe boulevard is een aangepast ontwerp uitgewerkt dat oplossingen biedt. Deze maatregelen zijn besproken met Stichting Voorall, belangenbehartiger van Hagenaars met een beperking. Hellingbaan De aanpassingen bestaan uit een hellingbaan en extra trappen. De hellingbaan maakt het strand en de strandpaviljoens beter bereikbaar voor mensen met een beperking. Voor het vergroten van de veiligheid komen op logische routes naar en van het strand zes duidelijk herkenbare trappen en worden bij de zittribunes extra zitelementen aangebracht. Dit moet voorkomen dat bezoekers via de tribunes in plaats van de trappen naar beneden het strand op lopen. Toegankelijker Boudewijn Revis, wethouder Buitenruimte van de gemeente Scheveningen: "De Scheveningse boulevard is een prachtige plek geworden waar veel mensen met plezier verblijven. Nu maken we het nog mooier en vooral veiliger en toegankelijker." Meer informatie Website gemeente Den Haag  (extern)   Foto: dutchwatersector.nl GUID-28F555B7E5414260977A9A327F9CE2E6 Hof van Eckberge is beste samenspeelplek 110530 Thu, 20 Nov 2014 00:00:00 GMT Het speelparadijs in Eibergen is uitgeroepen tot de ‘beste samenspeelplek’  van 2014. Initiatiefnemers Maarten Reimes en Carine Grijsen ontvangen daarmee een beloning voor hun integrale aanpak van toegankelijkheid voor zowel kinderen met als zonder beperking. Behalve dat Hof van Eckberge zich een jaar lang “beste samenspeelplek” mag noemen, ontvangt de winnaar een trofee en een aanmoedigingsprijs van € 500,-. Ondernemers belonen De verkiezing van de [EN]Pleisureworld[/EN] NSGK Speeltuinbende Award werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Belangrijkste doel is het zichtbaar maken en belonen van ondernemers die met toegankelijkheid bezig zijn. De NSGK Speeltuinbende hoopt hiermee ook andere ondernemers te inspireren. De verkiezing is onderdeel van een landelijke campagne om alle speelplekken in Nederland toegankelijk te maken voor zowel kinderen met als zonder beperking. Testdagen Juryleden Maria Ouwehand van het NSGK, ouder-kindteams van de NSGK Speeltuinbende, paralympisch sporter Kees-Jan van der Klooster en Hans van Leeuwen van [EN]Pleisureworld[/EN], trokken de afgelopen periode door het land om de inzendingen te beoordelen op speelwaarde én innovatie. De andere genomineerden waren Camping ’t Reestdal in Balkbrug, Camping de Vierbannen in Ouwerkerk, Fun-ie-Fit in Almelo, Outdoor Laarbeek in Beek en Donk, Speeltuin de Roetsj in Sittard en Stadspark Groningen. Meer informatie Meer informatie over de NSGK Speeltuinbende  (extern)Meer informatie over speelparadijs Hof van Eckberge (extern)Foto: Pretwerk.nl GUID-BBE9BB4160F849CDA0A2CBA3BB3467A6 CDA Groningen wil Europese toegankelijkheidsprijs 110529 Tue, 18 Nov 2014 00:00:00 GMT Iedereen, ook mensen die slecht ter been zijn, moet kunnen deelnemen aan de activiteiten in de stad en de stad goed kunnen bereiken. Daarom wil CDA-raadslid Anne Kuik toegankelijkheid prominent op de agenda zetten. Met als doel de verkiezing door de Europese Unie van Groningen tot ‘Meest toegankelijke stad van Europa’. Taak van de gemeente Kuik zegt: "Aandacht voor toegankelijkheid in de openbare ruimte en publieke gebouwen is bij uitstek een taak van de gemeente. Alle inwoners in de stad moeten kunnen meedoen. Het CDA maakt zich tijdens de begrotingsbehandeling sterk voor goed beheer en onderhoud van trottoirs en het verminderen van overlast door fout geparkeerde fietsen." Bewustwording creëren Het verbeteren van de toegankelijkheid is echter niet alleen een taak van de gemeente, vindt het raadslid. Het is ook van belang om onder Groningse studenten, ondernemers en andere inwoners bewustwording te creëren en innovaties te stimuleren. Anne Kuik: "Als iedereen alleen al zou denken aan de toegankelijkheid bij het parkeren van zijn fiets scheelt dat zoveel hindernissen. Goede toegankelijkheid in de stad moet de norm worden." Meer informatie Lees het volledige artikel in de Groninger Krant  (extern) Meer informatie over de Europese toegankelijkheidsprijs (extern, Engelstalig) Foto: www.toerisme.groningen.nl GUID-E9628BCAD603455D9789D70D7CF23B2A Werken aan toegankelijkheid voor goed doel 110528 Mon, 17 Nov 2014 00:00:00 GMT De gemeente Schiedam organiseert dit jaar het landelijke project [EN]Serious[/EN] Ambtenaar. De opbrengst hiervan gaat naar het doel van [EN]Serious Request[/EN], de actie van radiozender 3FM. Het idee is dat ambtenaren zich 2 dagen vrijwillig beschikbaar stellen om de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor ouderen en mindervaliden te verbeteren. De 5000 euro die de opdrachtgever - bijvoorbeeld een provincie of gemeente - daarvoor neertelt, gaat naar het goede doel dat het Rode Kruis heeft vastgesteld. Opritten aanbrengen Ambtenaar Bert Vos van de gemeente Schiedam. “We schakelen beleidsadviseurs en uitvoerend personeel van onze eigen gemeentelijke diensten in, maar doen ook een beroep op medewerkers van bedrijven.” Diverse aannemers hebben inmiddels stratenmakers en ander personeel beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld opritten aan te brengen bij stoepen en gebouwen. Buitenruimte aanpakken Vos verwacht veel belangstelling voor het initiatief: "Een gemeente krijgt voor 5000 euro 2 dagen lang een team van circa 10 mensen om de buitenruimte aan te pakken. Aannemers kunnen inhoud geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De stad wordt toegankelijker en het Rode Kruis wordt gesteund om haar missie uit te voeren. Het is een win-win-winsituatie voor alle partijen." [EN]Serious Request[/EN] Het Rode Kruis besteedt dit jaar de opbrengst van de [EN]Serious Request[/EN]-actie aan aandacht voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in gebieden waar oorlog is of waar politieke conflicten zijn. Meer informatie Meer over [EN]Serious[/EN] Ambtenaar (extern). Aanmeldingen via info@seriousambtenaar.nl.   GUID-3860D9B457A2440CA3CC2D8704F6A6CD Toegankelijk ‘inspiratiekantoor’ NSGK geopend 110527 Thu, 13 Nov 2014 00:00:00 GMT Toegankelijke werkplekken NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een beperking. Voor deze werknemers van de toekomst is het belangrijk dat werkplekken toegankelijk zijn. Met de opening van het inspiratiekantoor wil NSGK mensen stimuleren met andere ogen naar hun eigen pand te kijken en de kansen te benutten om de toegankelijkheid te verbeteren. In het nieuwe gebouw is te zien welke aanpassingen er mogelijk zijn om een kantoor beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Bouwbesluit Op dit moment werkt minister Blok aan een nieuw Bouwbesluit. In dit besluit legt de overheid vast aan welke voorschriften een gebouw dient te voldoen op onder andere het gebied van toegankelijkheid. In het kader daarvan ontving de minister ’Tien tips voor een toegankelijk kantoor’, uit handen van NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg. Aanpassingen Alles wat in het NSGK-gebouw bereikbaar moet zijn is óf laag bevestigd, óf in hoogte verstelbaar. Daarnaast hangen er duidelijke pictogrammen die op een begrijpelijke manier de weg wijzen aan mensen met een verstandelijke beperking. Alle ruimtes zijn voorzien van geluidsabsorberende platen voor mensen die slechthorend zijn. Allemaal aanpassingen die anderen kunnen inspireren bij het verbeteren van de toegankelijkheid. Meer informatie Tien tips voor toegankelijk kantoor (pdf, extern)    Foto: www.DSDr.nl GUID-784A4BD404094C0FB2E8C0171E99D7A7 Maak speelplekken toegankelijk 110526 Tue, 11 Nov 2014 00:00:00 GMT Het congres is bedoeld voor ambtenaren, beleidsmedewerkers en ondernemers. Zes genodigden vertellen vanuit hun eigen invalshoek wat samen spelen oplevert en wat je kunt doen om samenspel te bevorderen. Wat zijn de effecten op bezoekersaantallen en wat zijn de economische effecten? Moet alles op z´n kop gezet worden of kunt u met enkele praktische adviezen de toegankelijkheid eenvoudig verbeteren? Samenspeelplekken Marieke van Kan van de gemeente Nijmegen spreekt over de realisatie van “samenspeelplekken” in de openbare ruimte. Rinske Jurgens deelt haar ervaringen met de toegankelijke kinder-doe-tentoonstelling van het Maritiem Museum en de spreker van Stichting Zet Brabant gaat in op fysieke en sociale toegankelijkheid. Stadsontwikkeling en natuurspeelplaatsen Eerste Kamerlid Anne Koning belicht het belang van toegankelijkheid en samenspelen voor stadsontwikkeling. Ontwerper Anke Wijnja beantwoordt de vraag hoe natuurspeelplaatsen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor kinderen met en zonder beperking. Ten slotte vindt op het congres de uitreiking plaats van de allereerste Pleisureworld NSGK Speeltuinbende Award voor ‘De beste samenspeelplek van Nederland’. Meer informatie Website NSGK speeltuinbende (extern)Meer informatie en aanmelden: pleisureworld.nl/events (extern) Foto: Nationaleonderwijsgids.nl   GUID-D1F5F908E4B7465BB19A46110D7A6C25 Congres studeren met beperking 110525 Mon, 10 Nov 2014 00:00:00 GMT Hogescholen en universiteiten houden in hun beleid doorgaans rekening met studenten met een beperking, vooral waar het gaat om dyslexie of AD(H)D. In de praktijk blijken deze plannen vaak toch niet verankerd. Eén van de redenen is dat onderwijsmedewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van het beleid. Expertisecentrum Handicap + studie stelt tijdens het tweejaarlijks congres daarom de vraag: Hoe zorg je er als onderwijsinstelling voor dat het beleid voor studeren met een beperking in praktijk wordt gebracht? Aandacht houden Het is belangrijk dat docenten, studieloopbaanbegeleiders en decanen weten welke voorzieningen, regelingen en aanpassingen er mogelijk zijn. Studenten moeten er daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Hoe houd je binnen een onderwijsinstelling aandacht voor studeren met een beperking? Dat komt tijdens het congres onder andere in verschillende workshops aan de orde. Er zijn workshops over flexibel onderwijs, begeleiding en toetsing van studenten met een beperking of bijvoorbeeld over onderwijs aan studenten met psychische problemen. Prinses Laurentien houdt een lezing over de stand van zaken rond studeren met een beperking in het hoger onderwijs. Meer informatie Meer informatie over het congres: www.handicap-studie.nl/congres2014 (extern)Aanmelden voor congres (extern) GUID-BAC27BD36D46466B96452BBAC73DB1F8 Onderzoek: stimuleer sporten mensen met beperking 110524 Thu, 06 Nov 2014 00:00:00 GMT Eva Jaarsma ging in haar promotieonderzoek na waarom in verhouding weinig mensen met een lichamelijke beperking sporten. Ongeveer 33% van alle mensen met een lichamelijke beperking in Nederland doet aan sport. Van de mensen zonder lichamelijke beperking, sport gemiddeld ongeveer 66% regelmatig. Beperking  Voor beide groepen kan sporten veel gezondheidsvoordelen opleveren. Daarnaast helpt sporten voor mensen met een lichamelijke beperking ook om de beperking te accepteren en het zelfvertrouwen te vergroten. Jaarsma onderzocht wat de meerderheid van de mensen met een lichamelijke beperking tegenhoudt om te sporten en hoe deze groep gestimuleerd kan worden om wel te gaan sporten. Toegankelijkheid verbeteren De promovenda pleit voor meer samenwerking tussen gemeenten en zorginstanties, het beter toegankelijk maken van sportvoorzieningen en het vergoeden van sporthulpmiddelen. De regionale politiek kan hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Het is volgens Jaarsma allereerst nodig dat beleidsmakers meer leren over gehandicaptensport en over de mogelijkheden om mensen met en zonder beperking samen te laten sporten. Meer informatie Eva Jaarsma (1983) verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en in het kader van Onderzoeksinstituut [EN]SHARE[/EN]. De titel van Jaarsma’s proefschrift luidt: [EN]Sports participation and physical disabilities: Taking the hurdle?![/EN] Meer informatie over het promotieonderzoek. (extern) Informatie over toegankelijke sportaccommodaties. GUID-8772BF77F4764B0592BE223DA566FEEF Toegankelijkheidsregister voor leveranciers en gemeenten 110523 Tue, 04 Nov 2014 00:00:00 GMT  Het Toegankelijkheidsregister is een nieuwe service van de Stichting drempelvrij aan gemeenten en alle anderen die hun websites toegankelijk willen maken voor iedereen. Het is een certificeringsregeling voor webbouwers, -ontwerpers, -adviseurs en -redacteurs. Voor de toegankelijke leveranciers is het een manier om zich positief te onderscheiden. Gewoon toegankelijk Uiterlijk 2015 moeten alle overheidswebsites voldoen aan de richtlijnen om websites, applicaties en content toegankelijker te maken (vastgelegd in WCAG 2.0). Meerdere middelen ondersteunen gemeenten daarbij. Tegelijkertijd kunnen de middelen inzicht geven in de mate van toegankelijkheid van een website. Het gaat om de volgende digitale middelen. Ze zijn te vinden via de website ‘Gewoon toegankelijk’’: het Toepassingskader voor de Webrichtlijnen de Monitor Gewoon Toegankelijk de Toegankelijkheidsverklaring de Toegankelijkheids-assistent voor redacteuren Persoonlijke inspectie Op ‘Gewoon Toegankelijk’ staat vermeld dat het toepassen van de net genoemde middelen aangevuld zou moeten worden met een persoonlijke inspectie van een website. Pas dan kun je alle internationale richtlijnen voor toegankelijkheid volledig en juist toetsen. Waarmerk drempelvrij Voor een persoonlijke inspectie kunnen gemeenten een beroep doen op de instellingen die zijn aangesloten bij de Stichting drempelvrij.nl. Als de website is goedgekeurd, mag deze het Waarmerk drempelvrij.nl dragen. Gemeentelijke websites die goedgekeurd zijn, ontvangen een onafhankelijke toegankelijkheidsverklaring. Zij hebben de garantie dat hun website toegankelijk is voor alle burgers. Meer informatie Informatie over de Stichting Drempelvrij (extern) Informatie over de toetsingsmiddelen op ‘Gewoon Toegankelijk’  (extern) Meer lezen over een gebruiksvriendelijke gemeentewebsite: In 10 stappen naar een gebruiksvriendelijke gemeente website. (extern) GUID-EF69BCEC7C564BEC90A16B85C42E7BF3 Ordinaprijs voor innovatie inclusief onderwijs 110522 Mon, 03 Nov 2014 00:00:00 GMT Dankzij stemmen van bezoekers van de website, het publiek in de zaal en een goede beoordeling van de vakjury won 42 Education de publieksprijs. De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen reikte de prijs uit tijdens de Ordina Open Innovatiedag. Ordina stelt de winnaar een ontwikkelingsbudget en kennis beschikbaar om het idee verder te ontwikkelen. Met de [EN]Public Challenge[/EN] wil Ordina een stimulans geven aan innovatie met maatschappelijke impact. Toegankelijker [EN]42 Education[/EN] is een innovatieve onderneming die zich richt op toegankelijker onderwijs voor kinderen met leerafwijkingen, zoals dyslexie, ASD en ADHD. Dit technologische bedrijf maakt aangepaste onderwijsprogramma’s en leerhulp op maat om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Bij inclusief onderwijs gaan kinderen, die nu speciaal onderwijs krijgen, steeds meer naar een gewone basisschool. Maatschappelijke impact De Ordina [EN]Public Challenge[/EN] is een jaarlijkse wedstrijd voor innovatieve ideeën met maatschappelijke impact in de Benelux. Ordina biedt de innovators een podium voor hun idee en helpt hen vooruit om het idee tot realiteit te brengen. De winnaars ontvangen een ontwikkelbudget, kennis en toegang tot het netwerk van Ordina in de publieke sector. Hierdoor krijgen ondernemers een opstap om een duurzame verandering in de publieke sector teweeg brengen. Meer informatie Meer informatie over [EN]42 Education[/EN] (extern)Meer informatie over de Ordina [EN]Public Challenge[/EN] (extern) Foto: Floris Krabbe GUID-020356A7CACA4EDF8408DF7F3587EB3D De Karavaan helpt amateursport 110521 Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 GMT De Karavaan is een initiatief van de provincie Brabant en Team Brabant Sport. Het is bedoeld om amateurverenigingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun club. Jong talent en gearriveerde topsporters helpen Brabantse sportverenigingen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Bijvoorbeeld om de sportclub toegankelijker te maken. De Karavaan biedt dé kans om sponsors te vinden voor (kleine) aanpassingen, zodat ook mensen met een beperking bij de club kunnen sporten. Projecten aanmelden Zondag 9 november is de officiële aftrap in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Vanaf dan kunnen verenigingen op de website van ‘De Karavaan’, projecten aanmelden waarvoor ze geld willen inzamelen. In een paar maanden tijd moet vervolgens zoveel mogelijk geld worden opgehaald. De Karavaan sluit in het voorjaar af met l’Arrivée, een groot evenement dat in één dag door heel Brabant trekt. Meer informatie Website provincie Brabant (extern) Team Brabant Sport (extern) Foto: Team Brabant Sport GUID-1C34A6882CA34AF9969A9C6F92B840D9 Raadslid onder indruk rolstoeltest 110517 Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 GMT De rolstoeltest werd begin oktober uitgevoerd bij de vesting in Hellevoetsluis. Frank de Jong, een jonge ondernemer, liet zien welke belemmeringen er zijn voor een rolstoelgebruiker. Raadslid Wiersma verbaasde zich samen met een aanwezige gemeenteambtenaar over de vele ontoegankelijke situaties. Een verhoging met drempels belemmert de bereikbaarheid van een pinautomaat, op- en afritten bij de wandelpaden ontbreken en de dichtstbijzijnde horecaondernemingen hebben geen invalidetoilet.  Aan de slag Deze en andere gesignaleerde situaties zijn vastgelegd in een testrapport dat overhandigd is aan de gemeente. Wiersma: “Het was een zeer nuttige schouw en alle zaken krijgen de aandacht. Kleine dingen kunnen sneller verholpen worden dan grootschalige herbestrating, maar dat er aan de slag wordt gegaan met de toegankelijkheid is een ding dat zeker is.” Meteen meenemen Tijdens de wandeling kwam men tot de conclusie, dat bij ieder project in de buitenruimte iemand in een rolstoel mee naar het plan zou moeten kijken en het zou moeten testen. Juist in het openbare gebied. Meteen meenemen in een plan scheelt veel kosten ten opzichte van later aanpassen.  Meer informatie Blog van Hennie Wiersma over de rolstoeltest in Hellevoetsluis (extern) Foto: https://hellevoetsluis.pvda.nl GUID-CBCEAE3118214E248BAEDEDF431A648B Verbouwd museum wint toegankelijkheidsprijs 110516 Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 GMT Dit is het zesde jaar dat het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg in samenwerking met MKB Leidschendam-Voorburg de Toegankelijkheidsprijs uitreikt. Met de aanmoedigingsprijs vraagt het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid van winkels en bedrijven. Hellingbaan Museum Swaensteyn in Voorburg won dit jaar de prijs omdat het museum voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, goed toegankelijk is. Bij de verbouwing in 2013 is uitdrukkelijk rekening gehouden met bezoekers met bijvoorbeeld een kinderwagen, rollator of rolstoel. Dat was geen eenvoudige opgave. Het gebouw heeft een monumentenstatus, waardoor er allerlei extra eisen gelden bij verbouwingen. Het niveauverschil tussen het oude gedeelte en het bijgetrokken naastgelegen pand is prachtig opgelost door middel van een lange hellingbaan waar ook een rolstoel goed overheen kan. Raadsleden op pad Toegankelijkheid wordt door de ratificatie van het VN-verdrag een item in de beleidskeuzes binnen de gemeente. Daarom was voorafgaand aan de prijsuitreiking een extra actie gepland: Een tiental raadsleden ging na een instructie op pad met rolstoel of scootmobiel. Ook een aantal genodigden probeerden geblinddoekt en met een blindenstok te winkelen in de Herenstraat. Zo werden de gemeenteraadsleden gewezen op knelpunten voor mensen met een beperking. De winkeliers werkten spontaan mee aan deze actie. Meer informatie Toegankelijkheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg (extern)Museum Swaensteyn (extern) Foto: Ot Douwes GUID-64D4DD7120B44DB5BE9DC0CA01E71F2A Iedereen doet mee in Lelystad 110515 Thu, 23 Oct 2014 00:00:00 GMT De wethouder kreeg van Mijndert Vlug, voorzitter van de stichting GOL, een USB-stick overhandigd met tools die onder andere beleidsambtenaren binnen hun werk kunnen toepassen. Ook kreeg de wethouder een fotocollage uitgereikt met voorbeelden van goede en minder goede toegankelijkheidsituaties in Lelystad. Mobiele pinapparaten Goede voorbeelden zijn mobiele pinapparaten bij winkels en geleidelijnen op het station en in het centrum. Een minder goed voorbeeld is het gebruik van de brede gehandicaptenparkeerplaatsen, waar soms meer auto’s staan dan er plaatsen zijn. Dat gaat ten koste van de beraamde ruimte die rolstoelgebruikers nodig hebben voor in- en uitstappen. Bewustwordingsprojecten Vorige week is gestart met bewustwordingsprojecten op een middelbare school en op het ROC in Lelystad. Een ander project voor de inwoners van Lelystad is een tweewekelijks feuilleton in de Flevopost over alledaagse dingen waar een fictief gezin met verschillende beperkingen tegen aan loopt. Verder komt er een film en leent het GOL leskisten uit aan scholen. De eerste reacties zijn enthousiast. Gelijkheid Bij het geven van het startsein zei wethouder John van de Heuvel: “We moeten oog hebben voor elkaar en er rekening mee houden dat ook mensen met een beperking meedoen in de samenleving.  Gelijkheid begint met bewustwording. Dat geldt voor iedereen.'' Meer informatie www.gol-lelystad.nl (extern) Foto: Fotostudio Wierd GUID-AFAEF5011D054CBC8328DE1ECE6F8730 Brillenwinkel scoort goed op toegankelijkheid 110514 Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 GMT Het testteam roemde de ruime entree, die voldoende ruimte geeft om met een scootmobiel of rolstoel de winkel te betreden. De balie is op de juiste hoogte zodat transacties ook zittend in een rolstoel gedaan kunnen worden. Dat komt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking ten goede. Hulpvaardig De eigenaar van de winkel lichtte toe dat er bij de inrichting van de zaak is nagedacht over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Er is gebruik gemaakt van losse tafels en stoelen die verplaatst kunnen worden indien dit nodig is. De behandelstoel is na overstap goed te gebruiken voor iemand met een beperking. Het personeel is erg vriendelijk en zeer hulpvaardig. Prettiger winkelen Brilcentrum Keuvelaar ontving van het testteam van het PGGO de toegankelijkheidssticker. Deze sticker laat mensen met een beperking weten dat deze winkel goed toegankelijk is. Met het toegankelijk maken van zijn winkel vergroot de ondernemer zijn winkelend publiek. Een toegankelijke winkel is voor mensen met een beperking een must. Voor andere mensen, bijvoorbeeld personen met een kinderwagen is zo'n winkel ook veel prettiger winkelen. Foto: IGO.nl GUID-18D554CB193C4D0CB1572EF31DC34DE7 Toegankelijke producten bekroond met ontwerpprijs 110513 Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 GMT Eén van de erkenningen ging naar de Speeltoestellenlijn SAM. De SAM-toestellen maken speeltuinen toegankelijk voor kinderen met een beperking, helpen obstakels overwinnen, schermen (voor slechtzienden) gevaarlijke plekken af en bieden overzicht. Contact met leeftijdgenootjes In de meeste speeltuinen kunnen kinderen met een beperking nog nauwelijks terecht, terwijl buitenspelen voor hen heel belangrijk is: niet alleen om plezier te maken, maar ook voor het contact met leeftijdgenootjes in de buurt. SAM is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, door ontwerpstudio Panton, in samenwerking met speeltoestellenfabrikant KOMPAN. Functionaliteit De Special Award for Excellence in de categorie ‘Funcionaliteit’ was voor HAK 1-2-OPEN. Het 1-2 OPEN deksel halveert de kracht die nodig is om een potje open te draaien. Het 1-2-OPEN deksel bestaat uit twee delen: een panel en een ring. Door dit idee kunnen veel meer mensen zonder moeite een potje openen. Meer informatie www.nsgk.nl (extern) Speeltoestellen: www.kompan.nl (extern) Goed Industrieel Ontwerp: www.designlink.nl (extern) Foto: pretwerk.nl GUID-01694076DEB2465FB93F3F2C7D75F45A Reizen op rekening voor mensen met visuele beperking 110510 Thu, 16 Oct 2014 00:00:00 GMT Voor reizigers met een visuele beperking was de OV-chipkaart een bron van (financiële) zorgen: Niet kunnen zien of je nu bent in- of uitgecheckt. Het saldo op je kaart niet kunnen controleren. Deze NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden (extern) maakt het reizen een stuk gemakkelijker. NS-Business Card Met de speciale NS-Business Card, die tot voor kort alleen voor de zakelijke markt beschikbaar was, checken reizigers gewoon in en uit. Het verschil is alleen dat er pas achteraf betaald hoeft te worden. Als het niet gelukt is om goed in- of uit te checken, wordt dat gecorrigeerd, zonder dat de reiziger daar omkijken naar heeft. Ook kunnen mensen met een visuele beperking net als reguliere NS-Business Card-houders met de kaart een taxi bestellen. Toegankelijk openbaar vervoer Ingeborg van der Pijl, themacoördinator Oogvereniging: “We hebben ons met de samenwerkende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid hard ingespannen voor toegankelijk openbaar vervoer. De NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden is een belangrijke stap vooruit.” Foto: OVPRO.nl GUID-1A0EE5D4D8C84D32AC2B7DD3A1729B01 Prijs voor toegankelijke sportclubs 110508 Tue, 14 Oct 2014 00:00:00 GMT Kanovereniging IJburg had in Amsterdam Oost het beste idee om hun club toegankelijker te maken voor mensen met een beperking: de helling wordt verbeterd zodat er met een rolstoel zelfstandig afgerold kan worden en het toilet wordt verbreed. Jongeren met beperking De jury vond het idee van de kanovereniging een mooi voorbeeld van gezamenlijk denken om een probleem op te lossen. Daarnaast is het idee ook gericht op jongeren met een beperking, een doelgroep die nog te vaak wordt vergeten. Marianne Boer van de kanovereniging ontving de prijs, een cheque van 500 euro voor de realisatie van het idee. Spiegel voor ondernemingen In Bernheze verkoos het Integraal Platform Gehandicapten zaterdag de schietsportvereniging Hedilo tot de best toegankelijke sportvereniging van Bernheze. Rien Wijdeven, wethouder van sport van Bernheze, complimenteerde het Platform Gehandicapten (IPG) met hun initiatief: "Heel goed dat jullie verenigingen en ondernemingen een spiegel voorhouden. Hedilo is een club die iedereen, ondanks de beperkingen, kansen biedt om sport te beoefenen." Meer informatie Activiteiten Kanovereniging IJburg, Varen met een beperking (extern) Foto: Kanovereniging IJburg GUID-2EFF6D959934485E821CE134C00AFEEC Van Abbemuseum toegankelijk voor iedereen 110507 Mon, 13 Oct 2014 00:00:00 GMT Het [EN]Special Guests[/EN]-programma (extern) zorgt voor enorme verrijking van de kunstbeleving mensen met een beperking. Kunst wordt zo toegankelijker voor mensen met een visuele of auditieve beperking en ook voor diegenen die door een mobiele beperking niet naar het museum kunnen komen. Het programma is mogelijk gemaakt door deelnemers van de BankGiro Loterij. Route in gebarentaal Ter afsluiting van de Week van de Toegankelijkheid werden op zaterdag 11 oktober verschillende programma's en onderdelen gepresenteerd en konden bezoekers gratis deelnemen aan diverse Special Guests activiteiten. Zo was er een rondleiding in gebarentaal en een rondleiding voor blinden en slechtzienden. Zij konden kunstwerken uit de collectie aanraken en de kunst kwam tot leven door muziek, literatuur en geur. Ook werd deze middag de Luisterroute in gebarentaal op de iPad gelanceerd. Het Van Abbemuseum (extern) wil toegankelijk zijn voor iedereen die nieuwsgierig is. Meer informatie Museum werkt aan toegankelijkheid danzij BankGiro loterij Foto: Van Abbemuseum GUID-57BEA98ED1CA4161B99D45174A0E8AB6 Beter informeren over toegankelijkheid pretpark 110506 Mon, 13 Oct 2014 00:00:00 GMT Dit concludeert Uitmetkorting.nl in het onderzoek naar de informatievoorziening naar aanleiding van de Week van de Toegankelijkheid. Pretparken laten al jaren aanzienlijke verbeteringen zien omtrent de toegankelijkheid van hun park. Helaas laat informatie over die voorzieningen te wensen over. Uitmetkorting wil pretparken er bewust van maken dat dit belangrijk is voor mensen met een beperking. Informatie Tijdens het onderzoek (extern) werd gekeken naar de beschikbaarheid, de vindbaarheid en de kwaliteit van de informatievoorzieningen over de toegankelijkheid. Vijf van de negentien parken voldoen aan die criteria. Bij de grote pretparken Efteling, Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Toverland en Plopsa word je snel en uitgebreid geïnformeerd over rolstoelgebruik, een versnelde entree via de uitgang van een attractie, specifieke voedselwensen en meer. De overige veertien Nederlandse parken geven beperkt of zelf helemaal geen informatie. Rolstoelvriendelijker De laatste jaren staan steeds meer ondernemers met dagattracties stil bij bezoekers met beperkingen. Parken zijn steeds rolstoelvriendelijker geworden, accepteren steeds vaker de Autipas voor mensen met autisme en houden rekening met bezoekers met dieetwensen. Meer informatie (extern) Foto: www.Uitmetkorting.nl GUID-A3745B33A26E44E283804C2A58823F7C Meerderheid winkels Noordwijk Binnen goed toegankelijk 110505 Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMT Het rapport is een vervolg op een onderzoek van 2 jaar geleden naar de situatie in Noordwijk aan Zee. Daar was de toegankelijkheid toen 50%. In Noordwijk Binnen blijkt nu 75% van de winkels toegankelijk. Het grootste knelpunt bij andere de winkels is de te hoge drempel voor rolstoelen en scootmobielen. Ondernemersvereniging Belangenvereniging NVI overhandigde op 30 september 2014 het rapport aan wethouder Marie José Fles met Zorg in haar portefeuille en aan de voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV). De wethouder zegde toe het rapport ook onder de aandacht te brengen van haar collega’s in het college. In de toekomst zal de belangenvereniging haar onderzoeken voortzetten. Meer informatie Nieuwsbericht over toegankelijkheid winkels noordwijk binnen  (extern) Foto: Ruud van Drunen GUID-DAA263917F2842859D1ECCCC17BAD3C4 Wethouder ervaart visuele beperking 110504 Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMT Cziesso ging geblindeerd en met een taststok samen met 'ervaringsdeskundige' Peter de Block op pad in de binnenstad. Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, wilde op deze manier bijdragen aan de bewustwording van de gemeente Apeldoorn over toegankelijkheid van openbare ruimte voor mensen met een visuele beperking. Toegankelijker De wethouder zei zich nu heel goed te realiseren hoe moeilijk het is je als blinde op straat te verplaatsen. Overal staan paaltjes en borden. "Ik vond het heel eng'', zei hij. Hij beloofde Visio met diverse belangengroepen in gesprek te gaan om te bekijken hoe Apeldoorn toegankelijker kan worden gemaakt. Meer informatie Brochure ‘Zicht op toegankelijkheid’ (externe pdf) Foto: Arnold Zweers GUID-DB61FCAA592C4DD3A3B84B2DA372C728 Sportcarroussel: lekker sporten ongeacht beperking 110503 Tue, 07 Oct 2014 00:00:00 GMT Met een aanhanger vol sportattributen strijkt de Sportcarroussel neer in de regio, bij scholen en werkgevers. Leerlingen en werknemers proberen de sporten daar eerst op eigen terrein uit. Daarna gebeurt dat bij sportverenigingen zodat zij kennis maken met de verenigingen. Na nog een aantal keren proefdraaien bij de vereniging, kunnen de sporters in spe zich aanmelden als lid. Week van de Toegankelijkheid In de Week van de Toegankelijkheid staat de Sportcarroussel op De Zonnehof in Raalte op 7 oktober en bij Sporthal de Lange in Wijhe op 10 oktober. Tijdens de Sportcarroussel is altijd een ervaren professioneel sporttechnisch team aanwezig. Het aanbod bestaat op dit moment uit tafeltennis, voetbal, atletiek, wielrennen, handbal, korfbal, judo, gymnastiek. Sportimpuls voor aangepast sporten Financiering van de Sportcarroussel gebeurt vanuit de landelijke regeling Sportimpuls. Het Ministerie van VWS wil hiermee aangepast sporten stimuleren voor mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie: www.sportcarrousel.nl (extern) GUID-54CE23006FEF478C85E726D57F2DB950 Zet organiseert conferentie Toegankelijkheid 110502 Tue, 07 Oct 2014 00:00:00 GMT Tijdens de werkconferentie wil Zet aantonen dat er volop mogelijkheden zijn om samen werk te maken van toegankelijkheid. Er zijn 6 workshops rond wonen, arbeid, onderwijs en mobiliteit. Daarin  gaan deelnemers onder begeleiding van vakexperts concreet met toegankelijkheid aan de slag. De conferentie levert motiverende ideeën en contacten op en bij inschrijving ontvangt elke deelnemer het boek ‘Toegankelijk voor iedereen.’ Vooruitblik Eén van de sprekers tijdens de conferentie is Brigite van Haaften, gedeputeerde provincie Noord-Brabant en ambassadeur toegankelijkheid. Zij blikt vooruit op de ontwikkelingen rondom toegankelijkheid. Meer informatie: http://www.wijzijnzet.nl/werkconferentie (extern) GUID-FC9CF29344E24400A34FFEE679CFCC6B Deze week is de Week van de Toegankelijkheid 110501 Mon, 06 Oct 2014 00:00:00 GMT De week staat in het teken van toegankelijke verenigingen. Voor mensen met een beperking zijn toegankelijke verenigingen een voorwaarde om gelijkwaardig in de samenleving mee te doen. Ieder(in), Oogvereniging en NVVS vragen dit jaar samen met het Revalidatiefonds specifiek aandacht voor dit thema tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Welkom bij de club Onder het motto ‘Welkom bij de club’ laat AllesToegankelijk tijdens de 15e Week van de Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat het verenigingsleven open staat voor iedereen. Een overzicht van alle activiteiten deze week staat op de website van de Week van de Toegankelijkheid. GUID-C2F8235596F9498C9913F87534E03953 Natuur toegankelijker met struinstoelen 110500 Thu, 02 Oct 2014 00:00:00 GMT ARK Natuurontwikkeling stelde hiervoor 4 struinstoelen beschikbaar, waarvan 2 aan Natuurcentrum de Maashorst. De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant en wordt veel bezocht door mensen die van de natuur willen genieten. Ook buiten de verharde paden is ruimte om de mooie natuur te ontdekken. Voor sommige mensen is dit niet zo makkelijk omdat zij een rolstoel nodig hebben. Zeker op paden met mul zand zijn gewone rolstoelen lastig te gebruiken. Daarvoor zijn de struinstoelen een uitkomst. Genieten Programmaleider Anke Dielissen van ARK zei tijdens de overhandiging “Het is mooi dat deze stoelen een plaats hebben gevonden in de Maashorst. ARK wil mensen stimuleren om de natuur in te gaan en van de natuur te genieten. Met deze stoelen is dit ook mogelijk voor mensen die een rolstoel nodig hebben.” Veel gebruik Geja Hummel van natuurcentrum De Maashorst verwacht dat er veel gebruik gemaakt wordt van de struinstoelen. “We krijgen regelmatig telefoontjes dat er een schoolklas wil komen, maar dat er ook een leerling in een rolstoel zit. Hier binnen is dit geen probleem, we schuiven wel even wat aan de kant. Maar buiten gaat dit niet. Deze stoelen zijn een uitkomst!” Lees meer op de website van ARK Natuurontwikkeling. Foto afkomstig van ARK Natuurontwikkeling. GUID-FEF85682FF28480E8A1E41D349C0929E Overheid ziet belang in van toegankelijke websites 110499 Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 GMT Dit houdt in dat toegankelijkheid een grotere rol gaat spelen bij overheidswebsites. De websites moeten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Onderdeel van groter plaatje Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), geeft aan dat een goed functionerend openbaar bestuur steeds belangrijker wordt voor een succesvolle democratie. Toegankelijkheid van websites is hierbij een deelaspect. Verbeteringen als deze dragen bij aan totale toegankelijkheid van mensen met een beperking en het is daarom goed dat de overheid hier steeds meer aandacht aan geeft. Meer informatie Richtlijnen overheidswebsite website Kinggemeenten GUID-278652768A65409694E84F29966982DF Toiletten kunnen toegankelijker 110498 Thu, 11 Sep 2014 00:00:00 GMT Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid (NIRT) waarbij 175 toiletten voor mensen met een beperking zijn getest. Handige tips In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland achter op het gebied van rolstoeltoegankelijkheid. Denise Janmaat, directeur van NIRT, geeft de volgende tips om een toilet voor mensen met een beperking toegankelijk te maken: “Een flink aantal aanpassingen hoeft weinig moeite en geld te kosten. Bijvoorbeeld het verhangen van een toiletrolhouder en het kiezen voor een andere handdroogvoorziening of het verwijderen van een dranger van de deur kan op korte termijn gerealiseerd worden en levert al een aanzienlijke verbetering voor de rolstoeler op.” Percentage kan omhoog Uit het onderzoek blijkt dat 6% van de toiletten redelijk tot goed toegankelijk is voor minder validen. 3% voldoet volledig aan de eisen waarbij een rolstoeler zelfstandig naar het toilet kan. NIRT beseft dat het niet altijd makkelijk is om de nodige aanpassingen aan een toilet te doen. Het instituut vraagt wel meer aandacht van ondernemers om er rekening mee te houden. Zeker bij nieuwbouwprojecten. Meer informatie Lees het volledige bericht over dit onderwerp op de website van NIRT. GUID-F610FF8E91D24ECC948650145E49C5FB IKEA Zwolle wordt meest toegankelijke vestiging 110485 Wed, 10 Sep 2014 11:00:00 GMT Sinds de start van de bouw is toegankelijkheid een belangrijk agendapunt voor IKEA. De winkel heeft voor de start, overleg gehad met de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR) over hoe IKEA Zwolle toegankelijk kan zijn voor mensen met een beperking. Gunstige aanpassingen ZGR is nauw betrokken bij de bouw en mede hierdoor zijn er veel toegankelijkheidsproblemen opgelost bij IKEA Zwolle ten opzichte van bestaande IKEA-vestigingen. De gangpaden worden 2,5 meter breed in plaats van 2 meter, de bewegwijzering krijgt onderscheidende kleuren en iedere verdieping krijgt aangepaste toiletten. Toegankelijkheid in de detailhandel levert de ondernemer veel voordeel op. GUID-4AC35E037D714C8189915EA364850482 AllesToegankelijk presenteert e-learning voor detailhandel 110484 Tue, 09 Sep 2014 00:00:00 GMT De duur van de e-learning is ongeveer 30 minuten en is zinvol voor medewerkers en winkeliers die meer willen weten over toegankelijkheid en klantvriendelijkheid in de detailhandel. In deze e-learning van AllesToegankelijk ontdekt u dat aanpassingen niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld zijn. Het zit vaak in kleine aanpassingen en in de communicatie met elkaar. Eerder ontwikkelde AllesToegankelijk al een e-learning voor de horeca.   Doorloop de e-learning voor de detailhandel.   GUID-EE9675264157460D86DC098094D79880 Bloemendaal viert Dag van de Toegankelijkheid 110481 Wed, 03 Sep 2014 00:00:00 GMT Deze dag krijgt aandacht bij de jaarmarkt in de winkelstraat van het dorp. Een lokale vestiging van Albert Heijn stelt haar parkeerplaats beschikbaar als toegankelijkheidsplein waarop wedstrijden en demonstraties plaatsvinden. Belang van toegankelijkheid De gemeente Bloemendaal ziet het belang van toegankelijkheid in en probeert ondernemers met dit initiatief bewust te maken van de wensen die mensen met een beperking hebben. De gemeente organiseert op het toegankelijkheidsplein onder andere een rolstoelbasketbalwedstrijd en een demonstratie van de blinde golfspeler Ronald Boef. Obstakels voor mensen met een beperking Wethouder Jur Botter schrikt van de uitdagingen waar mensen met een beperking dagelijks mee te maken hebben: “Afgelopen zaterdag was ik bij een grote scootmobieltocht door de duinen. Van veel deelnemers hoorde ik dat ze niet zo vaak de deur uit komen, hooguit voor boodschappen. Hier schrok ik wel van. Het bleek dat ze zoveel obstakels op de openbare weg tegenkomen, dat ze vaak liever thuisblijven.” Bewustwording van toegankelijkheid Botter vervolgt: “Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, recht op een goed leven en moeten gewoon mee kunnen doen. We hebben een actieplan toegankelijkheid gemaakt waarmee we toewerken naar toegankelijk wonen, winkelen, werken en recreëren in Bloemendaal. Maar het is ook belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van toegankelijkheid. De Bloemendaalse jaarmarkt is hiervoor de perfecte gelegenheid.” Meer informatie Website gemeente Bloemendaal GUID-56C9C0E4877246BFBC3DD05A34A1FEB1 September is Maand van het Aangepast Sporten 110480 Tue, 02 Sep 2014 00:00:00 GMT Het initiatief komt van Sportservice Noord-Holland en Sportservice Midden Nederland met een bijbehorende visie dat sport voor iedereen is en dus ook voor mensen met een beperking. Deze groep gebruikt de maand om kennis te maken met verschillende sporten die voor hen beschikbaar zijn. Sportactiviteiten voor mensen met een beperking De deelnemende regio’s organiseren in de maand september veel sportactiviteiten in samenwerking met verschillende sportinstellingen. Dit is bijvoorbeeld een greep uit de activiteiten voor de regio Amstel & Meerlanden: Een open training G-voetbal bij voetbalclub SV Overbos in Hoofddorp voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Een baanloop bij atletiekvereniging AH Haarlemmermeer voor jongeren en kinderen met autisme of een verstandelijke beperking. Een workshop rolstoeldansen bij Rolstoeldansen Amstelveen voor mensen die meer over rolstoeldansen willen weten. Daarnaast komen er nog andere sporten aan bod zoals hockey, judo en tennis. Een volledig overzicht vindt u op de website van Aangepast Sporten. Toegankelijke sportverenigingen Sportservice Noord-Holland en Sportservice Midden Nederland stellen dat nog niet iedereen zijn weg vindt in de sportwereld en dat hier extra aandacht voor moet komen. Er zijn veel sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en sportverenigingen kunnen hier een steentje aan bijdragen door hun faciliteiten beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken voor deze doelgroep. GUID-241F67F447CF4485AD9C163E3DEFFF90 Week van de Toegankelijkheid organiseert 3 netwerkbijeenkomsten 110477 Fri, 22 Aug 2014 13:15:00 GMT Het thema van de bijeenkomsten is ‘Welkom bij de club’ en ze hebben als doel verenigingen in te lichten over hoe ze hun toegankelijkheid vergroten. De bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor mensen met een beperking, verenigingen, belangenbehartigers en beleidsmakers. Overige geïnteresseerden zijn ook welkom. Data en locaties De netwerkbijeenkomsten zijn gratis en vinden op de volgende data plaats: Donderdag 28 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur in ZwolleDinsdag 7 oktober van 18:30 uur tot 21:30 uur in Den HaagWoensdag 8 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur in Bussum Alle locaties zijn toegankelijk en goed bereikbaar. Aanmelden kan tot een week voor de bijeenkomst via dit digitale aanmeldformulier of telefonisch via (030) 720 00 00. Over de bijeenkomsten Verenigingen hebben veel baat bij toegankelijkheid. Hierdoor krijgen zij meer bezoekers, leden en vrijwilligers en dit zorgt weer voor meer omzet en een gevarieerder aanbod. Bij toegankelijkheid gaat het om zowel fysieke toegankelijkheid als toegankelijke informatie en bejegening. Tijdens de bijeenkomsten vertellen mensen met een beperking hun persoonlijke ervaringen en geven aanwezigen concrete voorbeelden en tips. Ook zijn de bijeenkomsten een uitgelezen moment om contact te leggen met potentiële samenwerkingspartners. Week van de Toegankelijkheid De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties NVVS, Ieder(in) en de Oogvereniging. Deze week vindt jaarlijks in oktober plaats en dit jaar is dat van 6 tot en met 11 oktober. Ieder jaar staat een ander thema centraal met als hoofddoel de toegankelijkheid van mensen met een beperking te verbeteren. Meer informatie Nieuwsbericht op website van de Week van de Toegankelijkheid GUID-7143A1B8DBAB4FB38CBF953AF028125E Houding van samenleving essentieel voor toegankelijkheid 110476 Mon, 11 Aug 2014 00:00:00 GMT Wanneer de samenleving niet structureel rekening houdt met mensen met een beperking, is er te weinig progressie voor deze doelgroep. Dit is de mening van meerdere onderzoekers tijdens een recent gehouden IASSIDD-congres in Wenen. IASSIDD is een wereldwijde organisatie waarbij onderzoekers zich buigen over verstandelijke beperkingen. Overheidsbeleid is niet voldoende De Oostenrijkse minister van sociale zaken, Rudolf Hundstorfer, is het eens met dit standpunt en Oostenrijk heeft meerdere programma's gestart om het mensen met een beperking makkelijker te maken. Het vergroten van toegankelijkheid en het mogelijk maken van participatie zijn hier voorbeelden van. De deelnemers van het congres waren het er over eens dat overheidsbeleid en wetgeving belangrijke factoren zijn, maar ze maken de samenleving niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Focus op samenleving Marianne Schulze, adviseur van de Oostenrijkse regering, wil de samenleving in plaats van mensen afzonderlijk veranderen. Dat moet volgens haar de focus zijn van iedere regering wat betreft het toegankelijk maken van de samenleving voor mensen met een beperking. Alleen dan volgen er merkbare verbeteringen voor deze doelgroep. Organisaties in Nederland dragen hieraan bij door te kijken of ze zelf toegankelijk voor iedereen zijn. Het congres werd door ongeveer 800 onderzoekers bezocht en hiervan kwamen er 67 uit Nederland. Meer informatie Website van IASSIDD Volledige artikel van VGN GUID-D4BD651281854C62907F19614860A814 Arbeidsparticipatietool helpt mensen met chronische aandoening en werkgevers 110475 Thu, 31 Jul 2014 00:00:00 GMT Voor 70 procent komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan. Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom, samen met Stichting September, een arbeidsparticipatietool. De Arbeidsparticipatietool De Arbeidsparticipatietool is bedoeld voor mensen met een aandoening en voor leidinggevenden, collega´s en/of werkgevers. Voor werkgevers is er een apart informatiedeel op de site. De tool is ook als Android app en als mobiele versie beschikbaar. Werkgevers en medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot de aandoening of handicap kunnen voor informatie terecht op de speciale website: www.arbeidsparticipatietool.nl (externe link). Lees het volledige artikel op de website van Stichting September (externe link). Foto: Breeze Kaze GUID-27B19A213F9F40AB849714A2D6DCB81C Wint uw gemeente de Award voor meest toegankelijke stad? 110474 Wed, 23 Jul 2014 00:00:00 GMT De prijs is een erkenning voor verbeteringen van (duurzame) toegankelijkheid en is ingesteld om meer bewustzijn te creëren over handicaps, en meer aandacht te genereren voor initiatieven die de toegankelijkheid in een stad verbeteren. Het initiatief wil steden aanmoedigen aan de slag te gaan met toegankelijkheid. Het is de vijfde keer dat de award wordt uitgereikt. Voorwaarden en aanmelden Er worden drie prijzen uitgereikt en vier steden ontvangen een bijzondere vermelding. Alleen steden met meer dan 50.000 inwoners komen in aanmerking voor de award. De deadline voor aanmelden is 10 september 2014. Aanmelden kan via het online registratieformulier (externe link). De uitreiking van de awards is op 3 december 2014 in Brussel en gebeurt door de Europese Commissie op de 'Europese dag van mensen met een handicap'. Lees het volledige artikel op de website van VNG (externe link). Foto: www.tecmark.co.uk GUID-D1B0A8E6B3034C368C6885EE406FF92A KNGF pleit voor landelijke wetgeving en voorlichting voor taxichauffeurs 110470 Fri, 18 Jul 2014 00:00:00 GMT KNGF Geleidehonden onderzocht met Stadstoezicht Amsterdam of deze bazen met hun hond de taxi in mochten. Dit deden ze door mystery guests in te zetten. De eerste resultaten laten zien dat toegang tot taxivervoer niet vanzelfsprekend is (één op de vijf passagiers werd geweigerd vanwege de geleidehond) en landelijke wetgeving en voorlichting voor chauffeurs noodzakelijk zijn. Voortzetting onderzoek  In andere landen in Europa (zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en België) is er al nationale wetgeving over het toelaten van gehandicapten met een geleidehond of wordt hier momenteel aan gewerkt. Sinds vorig jaar voerden, na aandringen van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu verschillende Nederlandse gemeenten regelgeving in op dit gebied. Deze zomer bekijkt het ministerie of dit voor voldoende resultaat heeft gezorgd. De komende periode zullen de mystery guests dan ook in andere gemeenten worden ingezet. Met deze test hoopt KNGF een goed beeld te geven van de beperkingen die de gemeentelijke regelgeving met zich meebrengt en zo het belang van de landelijke wetgeving aan te tonen. Lees het volledige artikel over de test op deondernemer.nl (externe link) (Foto: State Farm) GUID-BE85732FB88F41E284C22A7E0B207134 Utrecht en Zwolle starten pilots arbeidsparticipatie 110468 Tue, 15 Jul 2014 00:00:00 GMT Utrecht doet dit samen met een groot aantal Utrechtse werkgevers. Zij hebben samen de handschoen opgepakt en hebben de website www.wijzijndeoplossing.nl opgezet. Voor werkgevers is het lastig (de juiste) werknemer te vinden en andersom weten werknemers niet welke bedrijven en organisaties openstaan voor medewerkers met een beperking. De website koppelt deze partijen en matcht mensen met een beperking aan vacatures. Zwolle pakt het op een andere manier aan. Omdat werkgevers kunnen verdwalen in het woud van regels rondom het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking is hier een beperkte, duidelijke set regels opgesteld. Dit deed de gemeente samen met een groep werkgevers. Dit regelluwe kader moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan het werk helpen. Meer informatie over deze pilots op het gebied van inclusie Lees het volledige artikel over Utrecht Onbeperkt aan de Slag op de website van MKB.nl (externe link) Lees het volledige artikel over Werkgevers gaan Inclusief in Zwolle op de website van MKB.nl (externe link) (Foto: Phillie Casablanca) GUID-1B006D50FFDC4984A600AA41F3B7F576 Aanscherping toegankelijkheidsregels voor gebouwen 110467 Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 GMT In de brief spreekt de minister zich duidelijk uit over het belang van toegankelijkheid. Gebruik kunnen maken van de gebouwen in Nederland is een voorwaarde voor het kunnen meedoen van alle mensen in de samenleving. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de maatschappij. Met deze uitspraken positioneert de minister zich als een medestander op onze weg naar een inclusieve samenleving. En met de toezegging om de regels in het Bouwbesluit aan te passen zet hij ook een concrete stap. Aanscherping regels toegankelijkheid De aanscherping van de toegankelijkheidsregels gaat gelden voor alle nieuwe gebouwen: winkels, kantoren, hotels etc. De minister stuurt de gewijzigde regels voor het eind van dit jaar naar de Tweede Kamer. Meer informatie over de aanpassing van het Bouwbesluit Rapport Toegankelijkheid, een pleidooi voor betere regels (pdf) Brief aan TK over toegankelijkheid gebouwen (pdf) Lees het volledige bericht op de website van Ieder(in) (externe link) (Foto: Joffre Essley) GUID-721562857836447E813DEBC99D4EBFEB Onderzoek naar aanbod sport voor mensen met beperking 110466 Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 GMT De GSF benaderde 695 sportaanbieders met  vragen over aangepast sporten. Zo willen de acht Achterhoekse gemeenten en de provincie een beeld krijgen van het sportaanbod voor mensen met een beperking. Om aanbod en vraag beter op elkaar aan te laten sluiten willen zij ook de behoefte van mensen met een beperking in kaart brengen. Onder deze mensen doet de GSF in september onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld en moeten eraan bijdragen dat ook mensen met een beperking de mogelijkheid hebben om te sporten. Meer informatie over het sportonderzoek vind je op de website van De Gelderlander (externe link). Foto: Ed van Alem GUID-F1E10A413BA1413188A45329B4C4C0E3 Supermarkten vaker toegankelijk voor iedereen 110465 Wed, 02 Jul 2014 00:00:00 GMT In het kader van maatschappelijk ondernemen hechten steeds meer winkeleigenaren belang aan een goede toegankelijkheid. Deze goede toegankelijkheid is daarom toegevoegd aan de criteria van het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Dit keurmerk werd in het leven geroepen voor zelfstandige supermarktondernemers die zich extra inzetten voor de leefbaarheid in en rond hun winkel. Inmiddels dragen 165 Supermarkten in Nederland het keurmerk. Samenwerking Alles Toegankelijk en Stichting SSK Alles Toegankelijk en Stichting SSK tekenden in 2013 een samenwerkingsconvenant. SSK nam Goede toegankelijkheid op als criterium en Alles Toegankelijk stelt gratis tools beschikbaar. Zo vinden supermarkteigenaren op de website onder andere een supermarktchecklist en video’s. Meer informatie Bekijk de tools, video's en voorbeelden over meer klantvriendelijkheid in de supermarkt Ga naar de website van Stichting SSK GUID-C0F3549AD1C94F1DA7AE911831618376 Week van de Toegankelijkheid 2014: ‘Welkom bij de club’ 110463 Wed, 25 Jun 2014 00:00:00 GMT Onder het motto 'Welkom bij de club' wordt aandacht geschonken aan dit thema en wordt meteen de link gelegd met het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Volgens dit verdrag moeten zij gelijkwaardig mee kunnen in een samenleving. Toegankelijke verenigingen Iedereen kan welkom zijn bij een vereniging, maar vaak is net iets meer nodig, zodat ook daadwerkelijk iedereen mee kan doen. Naast fysieke aanpassingen (deuren, drempels, etcetera) zijn ook passende activiteiten nodig. Daarnaast is het belangrijk dat andere leden rekening houden met mensen met beperkingen.  Meer informatie over de Week van de Toegankelijkheid Meer informatie is te vinden op www.weekvandetoegankelijkheid.nl (externe link), of via een mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl. GUID-BD6187D98F3647918064DFB5EF79B986 Goed toegankelijke musea volgens ANWB Museumcheck 110461 Thu, 19 Jun 2014 00:00:00 GMT Toegankelijkheid verbeteren De directie van de ANWB overhandigde op 23 april 2014 in het Tropenmuseum in Amsterdam de rapportage aan de manager collectieve promotie bij de Museumvereniging. De 27 bezochte musea scoren gemiddeld een 8,1 op het gebied van toegankelijkheid en gastvrijheid. Uitschieters zijn het Continium in Kerkrade, Nationaal Klok en Peel museum in Asten en het Watersnood museum in Ouwerkerk met een gemiddelde van 8,7. De musea kunnen verbeteren als het gaat om de online informatievoorziening en de parkeergelegenheid. Ook gastvrijheid De bezoeken aan musea vonden eind vorig jaar plaats. Aan de hand van een vragenlijst gingen de vrijwilligers in duo’s, waarvan één minder mobiel was, aan de slag. Ze keken niet alleen naar voorzieningen als liften en bankjes om uit te rusten, maar zij keken ook naar gastvrijheid: het contact met het museumpersoneel, de informatie op de website, informatieborden en bewegwijzering in het museum. Elk museum ontvangt een rapport met adviezen en verbeterpunten. Meer informatie De ANWB Museumcheck is een initiatief van de ANWB en de Museumvereniging. Beide organisaties vinden het belangrijk dat ook minder mobiele mensen ongehinderd en gastvrij kunnen genieten van musea. De beoordelingen van de vrijwilligers staan op de website Het Land van ANWB (externe link).Meer informatie over de toegankeljikheidscheck vind je op de website van de ANWB (externe link). Foto: ANWB GUID-48005404F4ED402E916EBA776D40D3C1 Start van eerste regionale inclusieve ondernemersnetwerk 110458 Mon, 12 May 2014 00:00:00 GMT Primeur voor de Veluwe De Veluwe krijgt hiermee de primeur van De Normaalste Zaak, die met het opzetten van regionale netwerken meer ondernemers wil stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijven op te nemen. De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het 'de normaalste zaak' vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Banen realiseren De voorzitters van MKB-Nederland (Michaël van Straalen) en van VNO/NCW Midden (Jacco Vonhof) komen naar Nunspeet om het startsein te geven. Zij zullen ingaan op de vraag: hoe kunnen we ondernemers bewegen om meer mensen met een arbeidsbeperking binnen het reguliere bedrijfsleven te laten werken? Hoe kunnen we er concreet voor zorgen dat we die 100.000 banen uit het sociaal akkoord realiseren? Meer informatie De bijeenkomst vindt plaats bij de Inclusief Groep, Industrieweg 47, Nunspeet. Meer informatie vindt u op www.denormaalstezaak.nl (extern) en op www.inclusiefgroep.nl (extern). Of lees ons eerder nieuwsbericht over banen voor arbeidsbeperkten. GUID-4E99512B05F64DB0A1EDF303347CD571 Internationale toegankelijkheidstool 110457 Sat, 10 May 2014 00:00:00 GMT Nieuwe klanten Via de website of de social media applicatie krijgt de gebruiker de juiste informatie en details over bedrijven en tal van horecaondernemingen. De gegevens zijn afkomstig van (andere) gebruikers met een beperking die de bedrijven en ondernemingen hebben beoordeeld op hun toegankelijkheid. Planat is niet alleen geschikt of handig voor mensen met een beperking: ook ondernemers vinden er de nodige informatie over toegankelijkheid. Planat maakt gebruik van een database waarvoor u uw onderneming kunt aanmelden. Zo kunt u uw bestaande klanten en potentiële nieuwe klanten laten zien hoe belangrijk u toegankelijkheid vindt. Meer informatie Planat is een initiatief van de Canadese Rick Hansen foundation (extern). GUID-CC6EB4CA9BC841C19F37D35E869D0A21 Lancering award voor toegankelijke speelplekken 110456 Thu, 08 May 2014 00:00:00 GMT Meerwaarde Kinderen met een beperking, hun ouders en hun vrienden willen zich welkom voelen. Een toegankelijke speelplek biedt dan ook meerwaarde. Heeft of kent u een speelplek waar iedereen kan en wil komen spelen? Gebeurt dat op een maatschappelijk verantwoorde en innovatieve manier? Pleisureworld en NSGK Speeltuinbende slaan de handen ineen om goede praktijkvoorbeelden in de etalage te zetten. Wellicht staat straks ook uw project daarbij en wint u de Pleisureworld NSGK Speeltuinbende Award 2014! Beste speelplek De winnaar mag zich een jaar lang de beste speelplek noemen. De prijsuitreiking vindt plaats op 17 november 2014 in Gorinchem tijdens de Recreatie Vakbeurs. De definitieve deadline voor aanmelding is vrijdag 15 augustus 2014. Het inschrijfgeld bedraagt € 375,- en een gedeelte daarvan komt ten goede aan de initiatieven van NSGK. Meer informatie Als u wilt meedingen naar de Pleisureworld NSGK Speeltuinbende Award 2014, dan kunt u zich aanmelden via info@pleisureworld.nl of het aanmeldformulier (extern) op de website van Pleisureworld. GUID-BE4C2B78ED954F119D6BA78F1D29B936 Modehuis onderscheiden voor toegankelijkheid 110455 Tue, 29 Apr 2014 00:00:00 GMT Keuringsrapport In zijn keuringsrapport stelde Harders vast dat Modehuis Westen helemaal aan de eisen van volledige toegankelijkheid voldoet. De keuringsgegevens zijn gepubliceerd op de website www.toegankelijk-groningen.nl (extern). Op deze website kan iedereen zien in hoeverre een bedrijf of instelling in de provincie Groningen toegankelijk is. Alle objecten die een keuringsrapport hebben ontvangen, zijn herkenbaar aan een sticker bij de ingang. Meer informatie www.toegankelijk-groningen.nl Foto: RTV Stadskanaal GUID-70002E63E3EA41D1BABAA057051F98AB Overlegplatform Bouwregelgeving wil betere toegankelijkheid 110453 Tue, 15 Apr 2014 00:00:00 GMT Advies op basis van RIGO-rapport De belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten koestert al langer de wens tot verbetering van de toegankelijkheid. De OPB-leden schreven hun advies op basis van het RIGO-rapport ‘Toegankelijk, bezoekbaar, aanpasbaar – Effecten van eisen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit. Brancheverenigingen Aedes en Neprom zien geen heil in de aanscherping van de eisen. Meer informatie Advies van Overlegplatform Bouwregelgeving (extern)Kamerbrief over toegankelijkheid bouwen (extern)Rapport RIGO GUID-7E7D424A8FA44825925E45A88F1298C4 Stembureaus getest op toegankelijkheid 110446 Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 GMT Zonder hulp Via de website toegankelijkutrecht.nl konden kiezers zien of de ongeveer 150 stembureaus zonder hulp bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Er is onder meer gekeken naar de werking van de toegangsdeuren, of er openbaar vervoer stopt en of er gehandicaptenparkeerplaatsen waren. Maatregelen Van de Utrechtse stembureaus zijn de meeste voor mensen met een lichamelijke beperking wel toegankelijk, maar niet zonder hulp van derden. Op locaties met te hoge drempels en niet-automatische deuren konden zij niet zelfstandig stemmen. De gemeente had wel maatregelen getroffen om stembureaus zo goed mogelijk bereikbaar te maken: er waren bijvoorbeeld op sommige locaties losse hellingen aangebracht. Kieswet aangepast Met de ratificatie van het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking wordt in 2015 de Kieswet aangepast. Gemeenten worden in de vernieuwde Kieswet aangespoord om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een beperking de gelegenheid hebben om hun stem zelfstandig uit te brengen. Dat kan alleen als de stemprocedures makkelijk te begrijpen zijn, faciliteiten goed te gebruiken zijn en stemlokalen toegankelijk zijn. Meer informatie Overzicht van toegankelijke stembureaus in Utrecht (extern) Informatie over de aanpassing van de Kieswet (extern) (foto: Roos Koole, ANP) GUID-76CFD7B9C1084A5BA9423B418027E36B App voor toegankelijk stappen 110444 Thu, 27 Mar 2014 00:00:00 GMT Toegankelijke plekken Via de app kunnen mensen elkaar informeren over de toegankelijkheid van restaurants, cafés, stadsdeelkantoren en andere publiek toegankelijke plekken. Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking en de gemeente Den Haag willen met de app de toegankelijkheid van Den Haag bevorderen en in kaart brengen. Uit eten gaan vergt voor mensen met een beperking flink wat voorbereiding: kun je gemakkelijk naar binnen met een rolstoel? Wordt er rekening gehouden met speciale diëten en zijn ook blindengeleidehonden welkom? Makkelijker Rabin Baldewsingh, wethouder Volksgezondheid van de gemeente Den Haag: "Met deze app zetten we een nieuwe stap in ons inclusief beleid. Voor mensen met een beperking wordt het makkelijker om gebruik te maken van alles wat de stad te bieden heeft. Maar gebruikers van de app kunnen ook aan de gemeente laten weten waar we juist aan betere toegankelijkheid moeten werken. Zo werken we samen aan een stad voor iedereen." Meer informatie De app ‘ongehinderd.nl/denhaag’ is in Google Play (extern) te downloaden op android-telefoons. De Apple-versie is vanaf begin april beschikbaar via de App Store. (foto: Valerie Kuypers) GUID-73123AA540B9487F942608B77F6727BF Gemeente Utrecht introduceert toegankelijkheidsprijs 110443 Wed, 19 Mar 2014 00:00:00 GMT Vastgelegd Wethouder Everhardt introduceerde de toegankelijkheidsprijs op 24 februari tijdens een bijeenkomst voor subsidieaanvragers. Voor het Utrechtse college van B&W is het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Om die reden wil de gemeente subsidiegeld besteden aan instellingen en activiteiten die voor alle Utrechters, dus ook voor mensen met een beperking, toegankelijk zijn. Dit is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening. Stimulans De nieuwe toegankelijkheidsprijs is bedoeld als extra stimulans. Deelnemers die genomineerd worden maken kans op de drie toegankelijkheidsprijzen van 2000 euro én een gratis toegankelijkheidsadvies op maat. De jury van de toegankelijkheidsprijs bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties, organisaties uit de stad en de gemeente Utrecht. Meer informatie Lees meer over de deelname en werkwijze Toegankelijkheidsprijs(extern) GUID-14C0123DED3F4D0787BEF3719EFD768D Walk of Fame voor ondernemers 110442 Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 GMT Positieve benadering Met de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt rondom het aannemen van mensen met een handicap, is het tijd voor een positieve benadering. Geeft u binnen uw bedrijf mensen met een beperking een warm welkom en ziet u hun kwaliteiten? Schrijf u dan voor 3 september 2014 in en maak kans op een plek in de Business Walk of Fame.  Tegels op Zuidas De Gemeente Amsterdam heeft een plek gecreëerd waar de nieuwe Business Walk of Fame ruimte biedt aan tegels, die worden overhandigd aan bedrijven die kleur geven aan diversiteit binnen de organisatie. De eerste tegels zullen 3 december 2014, op Wereld Gehandicapten Dag, geplaatst worden in Zuidas, Amsterdam.  Positieve invloed Eberhard van der Laan, Burgemeester Amsterdam: “De Lucille Werner Foundation opent de ogen en laat bedrijven de positieve invloed zien van een divers personeelsbestand. De gemeente steunt het initiatief voor de Business Walk of Fame van harte en hoopt dat het bedrijven motiveert zich in te zetten voor een toegankelijke arbeidsmarkt.” Meer informatie Wilt u meer weten over de Lucille Werner Foundation? Bekijk de website (extern). Of download de Walk of fame factsheet. GUID-AEAA2F99D7B445EDAB9771138E85DE16 Paleis Het Loo wordt beter toegankelijk 110440 Wed, 05 Mar 2014 00:00:00 GMT Pendelbusjes Dankzij de gift kan de Zonnebloem nu samen met Paleis Het Loo de toegankelijkheid van dit voormalig koninklijk paleis verbeteren voor mensen met een fysieke beperking. Er komen blijvende voorzieningen, zoals elektrische pendelbusjes die een vaste route over het terrein rijden. Daarnaast worden diverse wandelpaden verhard of aangelegd. Fantastisch Directeur Noud van Rooij van Nationale Vereniging de Zonnebloem kreeg de cheque overhandigd: "Fantastisch om zo'n bijdrage te mogen ontvangen. Wij willen dit jaar met zo'n 5.000 mensen met een fysieke beperking en ongeveer evenveel vrijwilligers afreizen naar Apeldoorn om het paleis en de tuinen te bezoeken. Door deze donatie wordt dit mogelijk en kan het gehele terrein toegankelijker gemaakt worden. Zo kunnen mindervalide paleisbezoekers hiervan gebruik maken.” Meer informatie Vrijwilligers van Nationale Vereniging de Zonnebloem maken veel activiteiten mogelijk voor mensen met een beperking. Meer informatie daarover vindt u op de website van De Zonnebloem (extern). Op de website van Paleis Het Loo (extern) staat informatie voor bezoekers. GUID-BC7261464CD34421977E7CE45BBCB389 Museum werkt aan toegankelijkheid dankzij BankGiro Loterij 110436 Thu, 27 Feb 2014 00:00:00 GMT Special Guests Met de bijdrage van de BankGiro Loterij stelt het Van Abbemuseum een programmacoördinator aan voor het ‘Special Guests’ programma. De programmacoördinator gaat de komende 3 jaar de medewerkers van het museum scholen. Ook komt er een activiteitenaanbod om mensen met een visuele en auditieve beperking in het museum te ontvangen. Daarnaast biedt het museum een ‘buiten de deur’-programma aan. Dit is speciaal voor de mensen die zelf het Van Abbemuseum niet kunnen bezoeken, zoals mensen die langdurig in een ziekenhuis of verzorgingstehuis verblijven. Dankzij de gift kunnen de daarvoor benodigde (hulp)middelen worden aangeschaft. Gastvrij Het Van Abbemuseum heeft als missie om experimenteel en gastvrij te zijn. Ulrike Erbslöh, zakelijk directeur: “Wij vinden dat een museum zijn maatschappelijke rol pas serieus neemt als het de toegankelijkheid voor allerlei doelgroepen als een “must” beschouwt. Het gaat ons niet alleen om een groei van het aantal bezoekers, maar vooral om het vergroten van de diversiteit van bezoekers.” GUID-FAD2505C1D2F4DDDBFD578B870DC4713 Isala heeft keurmerk voor toegankelijkheid 110432 Fri, 21 Feb 2014 00:00:00 GMT Bereikbaar Er zijn in Nederland op dit moment geen andere ziekenhuizen die het keurmerk hebben. Voor het ITS-keurmerk moeten ruimten en voorzieningen van de hoofdfunctie voor alle bezoekers bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Voldaan aan criteria Bij de bouw van Isala is rekening gehouden met de factoren die belangrijk zijn voor toegankelijkheid. Er is bijvoorbeeld voldaan aan de criteria voor deuren, trappen, meubels, toiletten en parkeerplaatsen. De cliëntenraad van Isala heeft bij de inrichting goed meegekeken. Daarbij heeft de raad zich laten adviseren door de Zwolse Gehandicaptenraad. Meer informatie Bericht op de website van Isala (extern)Meer informatie over het ITS keurmerk GUID-2AFDF8BBCA844D85ABE95980799129D3 Nieuw handboek Toegankelijkheid Sportaccommodaties 110430 Thu, 20 Feb 2014 00:00:00 GMT Drempels verlaagd Tijdens het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Antoinette Laan van de gemeente Rotterdam en toernooidirecteur Esther Vergeer. Rotterdam stelt 3,2 miljoen beschikbaar om bestaande accommodaties toegankelijk te maken. Antoinette Laan: ‘In Rotterdam vinden we het belangrijk dat iedereen die wíl sporten, ook kán sporten. Rotterdam telt ongeveer 60.000 mensen met een beperking. Juist voor hen worden er soms letterlijk drempels verlaagd.’ Actuele regels Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties omschrijft de toegankelijkheidseisen van sportgebouwen en maakt deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties. De richtlijnen zijn aangepast ten opzichte van de vorige druk uit 2001 (Handboek Basis kwaliteitseisen integrale toegankelijkheid sportaccommodaties). Het handboek is volledig herzien en bevat de actuele regelgeving en inzichten. Meer informatie Website Onbeperkt Sportief (extern)Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties (pdf, 1.76 Mb) (Foto: Onbeperkt Sportief, Rachel Richardson) GUID-C11AAD9A79CE40A2B6DBA921C51A8505 Enquête winkeltoegankelijkheid 110429 Sun, 09 Feb 2014 00:00:00 GMT Vanzelfsprekend Tot eind van dit jaar kunt u uw stem uitbrengen. Het doel van de verkiezing is tweeledig. Natuurlijk worden de meest toegankelijke winkels in het zonnetje gezet. Maar minstens zo belangrijk is het bewustzijn vergroten dat toegankelijkheid vanzelfsprekend hoort te zijn. Categorieën Bij het beoordelen van de toegankelijkheid wegen verschillende aspecten mee, zoals fysieke toegankelijkheid, service en klantvriendelijkheid, toelating hulp- en geleidehonden en de winkelinrichting. De enquête is verdeeld in een aantal categorieën: warenhuizen, winkelketens, supermarkten en overige winkels. Staat uw favoriete zaak er niet tussen, dan kunt u de organisatie mailen en wordt de lijst aangevuld. Meer informatie Stem voor de meest toegankelijke winkel via Winkeltoegankelijkheid.wordpress.com (extern) GUID-37AEFC6DB226449B89B91F4985F62510 IT-bedrijf tekent convenant toegankelijkheid 110428 Wed, 05 Feb 2014 00:00:00 GMT 30 overheidswebsites Het convenant geeft richtlijnen over bouwkwaliteit, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. Met de ondertekening zorgt Sogeti ervoor dat mensen met een functiebeperking gemakkelijk toegang hebben tot digitale loketten, weboplossingen of e-formulieren van de overheid. De IT-dienstverlener heeft inmiddels meer dan 30 overheidswebsites ontwikkeld of in beheer. Volledig digitaal IT-dienstverleners leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een volledig digitale overheid. Vóór 2015 moeten alle overheidswebsites voor iedereen digitaal toegankelijk zijn. Sogeti is één van de eerste grote IT-bedrijven die het belang van een toegankelijke overheid onderstreept. Meer informatie Het toegankelijkheidsconvenant is opgesteld en ondertekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de uitvoeringsorganisatie Logius en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Alle richtlijnen zijn beschikbaar op http://www.webrichtlijnen.nl/ (extern)Sogeti (extern) GUID-DCA5741AF16B45B8956D34DE90B462E7 Toegankelijkheid bankdiensten onderzocht 110427 Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 GMT   Sluiting Net als in 2007 en 2010 zijn de meeste mensen tevreden over de toegankelijkheid en bereikbaarheid. De sluiting van bankkantoren leidt echter volgens het onderzoek wel tot meer kritiek van onder andere mensen met een functiebeperking, één van de aandachtsgroepen die het MOB onderzoekt. Taak aanbieders Het MOB concludeert dat er blijvend aandacht moet uitgaan naar kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen en mensen met een beperking. Voor hun participatie in de samenleving is het belangrijk dat zij zelfstandig hun bankzaken kunnen regelen. Aanbieders van betaaldiensten hebben de taak om de toegankelijkheid van de digitale betaaldiensten te waarborgen. Meer informatie Nieuwsbericht ANBO (extern)Lees zelf de Bereikbaarheidsmonitor 2013 (pdf, 2.16 Mb) GUID-1367D0B17DDA46989E4B76369E37B4B8 Handvatten voor veilige gebouwde omgeving 110426 Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 GMT Met de groeiende participatie van ouderen aan het openbare leven neemt het belang van visueel veilig ontwerpen toe. Het handboek is bestemd voor ontwerpers, opdrachtgevers, beheerders en gebruikers van de gebouwde omgeving. Visuele waarneming ‘Zicht op ruimte’ beschrijft een nieuwe ontwerpwijze die rekening houdt met wat mensen kunnen en willen zien. Het handboek gaat in op de grenzen van de visuele waarneming en het zicht van mensen met een visuele beperking. Aan de orde komen het gebruik van licht, kleur, contrast en afmetingen in het ontwerp. Meer informatie  ‘Zicht op Ruimte’ is een boek van Berry den Brinker, Atja Apituley en Jeroen Smeets. Het is voor € 27,50 te bestellen via www.silvur.nl GUID-97A07188C23F4359A4C4C2B4941103B8 Kansen voor toegankelijke recreatiebedrijven 110425 Fri, 24 Jan 2014 00:00:00 GMT Aanpak Het ondernemersplatform Pleasureworld en organisatie Zet Brabant hebben op overzichtelijke wijze de kansen in kaart gebracht. Ze registreerden hoe ondernemers in de recreatiebranche hun bedrijf toegankelijker kunnen maken. Resultaat De publicatie ‘Aan de slag met vrije tijd, zorg en toegankelijkheid’ biedt informatie voor recreatiebedrijven die met zorg en toegankelijkheid aan de slag willen gaan. Het boekje bevat een plan van aanpak en praktijkvoorbeelden van toegankelijke recreatiebedrijven. Meer informatie Bericht (extern) over de publicatie  De website van Zet Brabant: www.wijzijnzet.nl (extern)Het platform voor recreatieondernemers: www.pleasureworld.nl (extern) GUID-4B72BFD3238944548FCDC922F59A4FE6 Uithoorn als eerste gemeente toegankelijk voor iedereen 110423 Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 GMT Bereikbaar en toegankelijk Het ITS-certificaat is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). ITS staat voor Internationaal ToegankelijkheidsSymbool. Het ITS wordt toegekend aan openbare gebouwen en openbare ruimte die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Verandering ‘tussen de oren’ De winst is meer dan alleen een toegankelijke gemeente. Bij projecten kijkt de gemeente nu regulier naar de criteria van het ITS-certificaat. Bovendien zijn inwoners en ondernemers zich meer bewust van het belang van een goede toegang voor iedereen… al staat er af en toe toch nog een scooter, terras of reclamebord op de blindegeleidelijn. Stappen gezet In 2000 al gaf de raad de opdracht te zorgen voor toegankelijke routes in de hele gemeente. Vervolgens zijn er vele stappen gezet. Zo werden in 2007 de winkels toegankelijk, in 2009 de bibliotheek, het gemeentehuis in 2010 en het gezondheidscentrum in 2012. De looproutes en de bushaltes werden in de periode 2008-2013 aangepakt. Meer informatie Website gemeente Uithoorn (extern)Richtlijnen ITS-keurmerk (extern)   GUID-8297294283E74A27838A96AB5944D2CA Vakantiewoningen online testen 110422 Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 GMT De Huistest brengt in 26 vragen knelpunten in beeld en geeft adviezen voor verbetering. Bij elke vraag staat een toelichting. Na de test volgt een gratis advies. Op de bijbehorende website staan tips om de veiligheid en toegankelijkheid van (vakantie)woningen te vergroten. En informatie over woningaanpassingen, woonvormen, regelgeving en financiering. Ongelukken voorkomen De Huistest is een nuttige scan omdat de groep senioren de komende jaren flink groeit. Onderzoek wijst uit dat 30% van de 65-plussers in Nederland tenminste 1 keer per jaar valt. Dat zijn 230.000 mensen per jaar. Als recreatieondernemer wil je dat in de eigen vakantie-accommodatie natuurlijk voorkomen. De Huistest helpt hierbij. Meer informatie Start de test (extern) GUID-DD5EB8177E5147B0B17F47A3D0B49DB3 Gemeente Woerden geeft voorbeeld aan ondernemers 110421 Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 GMT Openbare ruimte Het afgelopen half jaar heeft de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd die de openbare ruimte toegankelijker maken voor mensen die slecht ter been zijn. Het gaat met name om aanpassingen in winkelgebieden en rondom (zorg)instellingen met een publieke functie. Met ondernemers samen De gemeente roept nu bedrijven en instellingen op om, in navolging van de gemeente, kritisch te kijken naar de toegankelijkheid van hun eigen gebouw en/of terrein. Gebouwen moeten voor iedereen, dus ook mensen met een verminderde mobiliteit, goed toegankelijk zijn. Zij moeten gebruik kunnen maken van diensten en goederen kunnen afnemen. Zo kunnen gemeente en ondernemers samen de toegankelijkheid voor mensen met een verminderde mobiliteit verbeteren. GUID-A7841B24A4D64CF18256F0608F5E4F2A Het belang van geleidelijnen 110416 Fri, 20 Dec 2013 00:00:00 GMT Gemakkelijker de weg vinden Op veel plaatsen in de stad ligt een heel netwerk van witte ribbellijnen. Deze 'geleidelijnen' zijn aangelegd voor blinden en slechtzienden zodat ze zich kunnen oriënteren. Zo kunnen ze gemakkelijker hun route vinden in een winkelcentrum, naar school of op het station. In Klokhuis van 12 december vertelt Henriëtte Meijer, ergotherapeut Jeugd bij Visio in Amsterdam, op straat over geleidelijnen. Samen met de elfjarige Max die een visuele beperking heeft, laat ze zien hoe geleidelijnen in de praktijk werken. Ze lopen onder meer een nieuwe (school)route van Max. Advies over toegankelijke inrichting Visio Zicht op Toegankelijkheid adviseert over inrichting bij nieuwbouw, renovatie en verbouwprojecten en tevens bij inrichting van openbare ruimtes. Advies over het aanbrengen van geleidelijnen maakt hier onderdeel van uit. Meer informatie Visio Toegankelijkheidsadvies (extern) De uitzending is terug te kijken bij Uitzendinggemist (extern) en zichtbaar na 7.32 minuten film. GUID-6A9DC1EE85CD4865AE7DE946D1723E2F Wet Toegankelijkheid hulphonden 110415 Fri, 20 Dec 2013 00:00:00 GMT Wetsvoorstel in 2014 Na een petitie van de Brabantse Helma Verhoeven en een motie van de Partij voor de Dieren beloofde het kabinet snel met een wetsvoorstel te komen om deze schrijnende situatie op te lossen. Het wetsvoorstel wordt begin volgend jaar verwacht. Voettocht Anders dan in veel andere landen is in Nederland nog niet bij wet geregeld dat mensen met een beperking samen met hun hulphond toegang hebben tot openbare gelegenheden. Uit protest maakte de Brabantse Helma Verhoeven begin september een voettocht van maar liefst 250 kilometer. Samen met haar man en hulphond Banios wandelde zij van haar woonplaats Cuijk naar Den Haag om daar de petitie aan te bieden waarin zij opriep voor de wettelijke regeling. Meer informatie Motie Partij voor de Dieren (extern) Persbericht Partij voor de Dieren (extern)Website over de wandeltocht van Helma Verhoeven (extern) GUID-0DE9DB725E4F47D7BF5B1E2C3A4B9949 Raadsfractie Breda wil afspraken met ondernemers 110414 Thu, 19 Dec 2013 00:00:00 GMT Verbeteringen De fractieleden gingen eind oktober op verzoek van een Bredase rolstoelgebruiker zelf op pad in de binnenstad. Ze constateerden dat er veel gelegenheden zijn waar winkeliers, horecaondernemers en de gemeente verbeteringen zouden kunnen aanbrengen. In het centrum van Breda is 10 tot 15 % van de winkels niet toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of een rollator. Entreeplaat aanbieden GroenLinks geeft aan dat de belemmeringen tegen zeer geringe kosten zijn op te heffen. Eén van de vragen is dan ook of de gemeente aan ondernemers tegen kostprijs een entreeplaat zou willen aanbieden, zodat winkels en horecagelegenheden goed toegankelijk zijn. Meer informatie De brief met vragen van de GroenLinks fractie (pdf, 94,56 kB) aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.Verslag van de schouw  (extern) in de binnenstad op 26 oktober. GUID-D542BFF2727E40A0B409F67EAE664103 Syntus investeert in toegankelijkheid 110412 Wed, 18 Dec 2013 00:00:00 GMT Nieuwe groep reizigers Toegankelijkheid is een belangrijk thema voor Syntus: “We bieden in onze bussen en treinen veel ruimte voor rolstoelen. Er zijn plaatsen voorin voor mensen met krukken of een rollator en speciaal voor rolstoelers is er een elektrische uitschuifplank bij de achterste deuren. De bussen hebben ook lage vloeren en een goed leesbaar informatiescherm ,” aldus Richard Bruns, directeur Operations van Syntus. “Kortom, we zijn klaar om een nieuwe groep reizigers te verwelkomen.” Haltes aangepast Regio Twente heeft ruim 45% van de haltes in Twente aangepast: meer dan 80% van de reizigers reist via deze haltes. “Wij vinden dat iedereen gewoon zelfstandig moet kunnen reizen met de bus en de trein. Ook als je wat minder gemakkelijk ter been bent, in een rolstoel zit of je weg moet vinden met een blindengeleidehond,” aldus Jan Bron, portefeuillehouder Regio Twente tijdens de ontbijtsessie. “Daarom is hard gewerkt aan het ophogen van bushaltes, zodat een eenvoudige instap met de bus ontstaat. Ook zijn er blindegeleidelijnen aangelegd.” Meer informatie www.gewooneenanderevervoerder.nl (extern) GUID-5CFC3A87E17F4D048295B8F2D1A0B0CA Vernieuwde Vilans Hulpmiddelenwijzer.nl 110411 Thu, 12 Dec 2013 00:00:00 GMT Onderbouwd advies De Vilans Hulpmiddelenwijzer is er niet alleen voor professionals, maar ook mensen met een beperking en mantelzorgers vinden er een goed onderbouwd advies. Daarnaast is de website handig voor ondernemers die hun bedrijf toegankelijker willen maken met bijvoorbeeld oprijplaten, toiletverhogers of menukaarten in grote letters. Per probleem biedt de site een overzicht van passende hulpmiddelen en hun specifieke eigenschappen. Onafhankelijk De Hulpmiddelenwijzer geeft onafhankelijk advies over de producten van alle leveranciers, omdat Vilans als kenniscentrum geen enkel commercieel belang heeft bij de promotie van een bepaald product of leverancier. Meer informatie Hulpmiddelenwijzer.nl  (extern) GUID-8F048A3643E94757A2998B2E8D5371FD AllesToegankelijk houdt Waarmerk drempelvrij 110410 Tue, 10 Dec 2013 00:00:00 GMT Optimaal toegankelijk Het waarmerk is uitgereikt na inspectie door stichting Accessibility. Uit het onderzoek bleek dat de website volledig voldoet aan alle eisen. Dit betekent dat de informatie op de AllesToegankelijk.nl optimaal toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking. Bijkomend voordeel is dat de toegankelijke site goed vindbaar is in zoekmachines. Bekijk de website voor nog veel meer voordelen. Meer informatie Meer informatie over het Waarmerk drempelvrij.nl (extern) GUID-69237BF5FDC54B2C8026A6AEC9DEC7D3 Nederland stap dichter bij VN-verdrag 110409 Fri, 06 Dec 2013 00:00:00 GMT   Toegankelijke samenleving De Uitvoeringswet, die nu voor advies aan de Raad van State wordt gezonden, is de laatste noodzakelijke wet voor ratificatie. Het doel van het VN-verdrag  is een voor ieder toegankelijke samenleving. Het verplicht landen om mensen met een beperking volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Wetswijzigingen De Uitvoeringswet bevat de wetswijzigingen die nodig zijn om op het moment van ratificatie aan de verplichtingen van het verdrag te voldoen, zoals de aanpassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet. De ratificatie is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher uit oktober 2012. Als de Raad van State een advies heeft gegeven over de Uitvoeringswet, is het daarna aan de Tweede en Eerste Kamer. Meer informatie Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken ratificatieproces VN Verdrag Handicap (27–06–2013) (extern)Informatie over het VN-verdrag op de website van AllesToegankelijk (extern) GUID-1A7E1BF076A7400EBD4E2A894B3C6CF0 OV-app helpt leerlingen met autisme bij vervoer 110408 Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 GMT Overstap naar regulier openbaar vervoer Een groep leerlingen uit de Gelderse gemeente Renkum heeft vanaf begin dit jaar met behulp van de app OVcoach de overstap gemaakt van speciaal taxivervoer naar het reizen met het reguliere openbaar vervoer. De OVcoach is een digitale reishulp app voor mobiele telefoon of iPod, ontwikkeld voor mensen met autisme. Het programma helpt de jongeren om hun vraag of probleem voorafgaand of tijdens de reis te kunnen opzoeken en het daarna stapsgewijs op te lossen. De OVcoach is een initiatief van het dr. Leo Kannerhuis, een expertisecentrum op het gebied van autisme. Andere gemeenten Renkum is na Eemsmond de tweede gemeente in Nederland die de OVcoach introduceerde voor een groep leerlingen en hun ouders. Inmiddels lopen er vergelijkbare projecten in andere gemeenten. Meer informatie Bericht op autismeplein.nl (extern) Bericht op website Leo Kannerhuis (extern) GUID-0C31E784ACA24F76AEC6774412106A2F NS-stations beter toegankelijk voor blinden en slechtzienden 110405 Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 GMT Reizen, een avontuur Met de trein reizen is voor blinden en slechtzienden vaak een avontuur. Kaartautomaten, liften en perrons zijn soms lastig vindbaar. De verbouwing van stations vormt een extra uitdaging. Door gewijzigde richtlijnen voor geleidelijnen zijn deze op verschillenden manieren aangelegd. Blinden en slechtzienden krijgen hierdoor een wirwar aan signalen, die tot verwarring leiden. Nieuwe standaard voor gebruik geleidelijnen Om te zorgen dat iedereen zelfstandig en zonder obstakels de trein kan nemen, ontwikkelden de Oogvereniging en PBT een nieuwe standaard voor geleidelijnen. Met de ondertekening van het convenant neemt Prorail deze nieuwe richtlijnen over. ProRail wil geleidelijnen en braille-aanwijzingen voortaan eenvoudiger en eenduidiger aanbrengen, waardoor deze voorspelbaarder en logischer zijn voor de gebruikers ervan. Meer informatie Bericht ProRail (extern) GUID-6D5E5F451D514E008ED8F1BA1E0B6856 Stichting SSK start samenwerking met AllesToegankelijk 110404 Tue, 12 Nov 2013 00:00:00 GMT AllesToegankelijk biedt ondernemers handvatten Winkels met het SSK Keurmerk onderscheiden zich zo ook met de toegankelijkheid van hun supermarkt. Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten: “Veel SSK ondernemers spannen zich al in voor deze kwestie gezien hun buitengewone betrokkenheid bij hun klanten. De samenwerking met AllesToegankelijk biedt deze ondernemers handvatten om dit verder uit te bouwen en deze groep nog beter van dienst te kunnen zijn.” Belangrijke stap Zeker 15% van de Nederlanders heeft een beperking. Ria de Heus, voorzitter AllesToegankelijk: “Boodschappen doen is voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld. Voor mensen met een beperking is dit niet altijd het geval. Door de samenwerking met de Stichting SSK zetten we een belangrijke stap in het optimaliseren van de toegankelijkheid van supermarkten.” Meer informatie www.Supersupermarkt.nl (extern) GUID-E4017151919846D5B0DC0092528DFC2D Toegankelijkheid vergroten via afsprakensysteem 110403 Fri, 08 Nov 2013 00:00:00 GMT Aandacht gegarandeerd In een tijd waarin communicatie verandert, kunnen gemeenten niet achterblijven. Streven is grotere effectiviteit en efficiëntie. Voordeel van werken op afspraak is dat klanten weten hoeveel tijd voor hen is gereserveerd. Zo zijn zij gegarandeerd van tijd en aandacht. Extra service Afspraken maken kan via de gemeentelijke website. Mensen die geen computer hebben, of er niet zo handig mee zijn, kunnen terecht bij een gastvrouw in het stadhuis of bij wijkposten. Heeft iemand een acuut probleem, dan helpt de gemeente ook zonder afspraak. De gemeente Zoetermeer verwacht dat beperkter openstelling op deze wijze juist leidt tot een toegankelijker dienstverlening. Meer informatie Bericht gemeente Zoetermeer (extern) GUID-AA340F1664AB4D8696ABC3EB7D60BA75 Meer banen voor arbeidsbeperkten in bedrijfsleven 110402 Mon, 28 Oct 2013 00:00:00 GMT Talenten en diversiteit benutten AWVN creëert de banen komende jaren samen met 250 grote bedrijven. Bij de realisatie krijgt AWVN hulp van De Normaalste Zaak (DNZ). Dit netwerk van MKB-ondernemers wil iedereen een kans geven om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt hierdoor toegankelijker voor mensen met een beperking. Dit heet ‘inclusief ondernemen’ en betekent optimaal gebruik maken van de diversiteit en talenten van mensen. AWVN en DNZ maakten al eerder afspraken met UWV en LOCUS over aanbod, begeleiding en plaatsing van kandidaten. Op naar de 100.000 Eind 2015 moet het streefcijfer van 7.500 banen gerealiseerd zijn. Dit komt overeen met de afspraken in het sociaal akkoord over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Streven is om uiteindelijk 100.000 van dit soort banen te realiseren. VNO-NCW ondersteunt ook het initiatief van AWVN. Goede praktijkvoorbeelden Dat het draagvlak onder bedrijven voor realisatie van banen voor speciale doelgroepen toeneemt, blijkt ook uit initiatieven van bijvoorbeeld de NS en Philips om banen voor mensen met autisme te realiseren. Maar ook kleinere ondernemers zien hiervoor kansen, zoals familiebedrijf Huybregts en Specialisterren. Meer informatie: De Normaalste Zaak (extern) GUID-9BD9C7E666084248862A2CEB3918B7C2 Skype voor iOS 7 toegankelijker 110400 Wed, 30 Oct 2013 00:00:00 GMT Toegankelijker op 3 punten De verbetering in de toegankelijkheid komt terug op 3 punten: de beltoetsen geven geluidsfeedback bij het intoetsen in de voice-over-stand is te horen wie een bericht verstuurde chatsessies worden duidelijker gecommuniceerd via spraak Gebruiksvriendelijker voor iedereen Niet alleen slechtziende- en blinde Skypegebruikers hebben baat bij de update. Ook voor andere gebruikers is de nieuwe versie gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Meer informatie Bekijk het gehele artikel op de website van de iPhone club (extern)Of zie de website van Skype (extern) GUID-71BA0E04D23D4291802BF8B34240E0E9 Utrechtse musea toegankelijk en gastvrij 110399 Thu, 24 Oct 2013 00:00:00 GMT 800 ANWB-vrijwilligers op pad Met behulp van een vragenlijst gingen 800 ANWB-vrijwilligers op pad. Naast fysieke toegankelijkheid, dat wil zeggen voorzieningen als liften en bankjes, was in de check ook veel aandacht voor de gastvrijheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewegwijzering in het museum en de bejegening door het museumpersoneel. Elk museum ontving een eigen rapport met adviezen en verbeterpunten. Landelijke check In navolging van deze geslaagde pilot gaan in de oktober en november bijna 4000 ANWB-vrijwilligers door het hele land 36 musea checken op toegankelijkheid en gastvrijheid. Musea als Science Center NEMO en het Museum voor Communicatie openen dan kosteloos hun deuren voor de vrijwilligers. Meer informatie Bekijk voor meer informatie de website van de ANWB (extern) GUID-8376BB4B87394ABF8199B112796630EC Aanmoedigingsprijs voor thuiszorgwinkel Voorburg 110398 Tue, 22 Oct 2013 00:00:00 GMT Verbouwing mooi moment om toegankelijkheid te vergroten De Thuiszorgwinkel van Vegro/Florence heeft tijdens een toch al geplande verbouwing kritisch gekeken naar allerlei aspecten die de toegankelijkheid van de winkel verbeteren. Met relatief weinig extra kosten voelt uiteindelijk iedereen zich welkom bij de Thuiszorgwinkel. Meer informatie Lees ook het goede voorbeeld. GUID-B747D5407270436A80A528FE960D1BE8 Klantvriendelijkheid en autisme 110394 Fri, 18 Oct 2013 00:00:00 GMT Onzichtbare aandoening Autisme is een onzichtbare aandoening, waarbij mensen kunnen vastlopen in situaties die spanningen oproepen. Dit leidt tot bijzonder gedrag dat niet wordt begrepen. De kenmerken van autisme verschillen per persoon. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) ontwikkelde de Autipas om autisme op een snelle manier uit te leggen. De pashouder vinkt op de pas aan welke kenmerken van autisme op hem/haar van toepassing zijn en kan de Autipas vertonen in lastige situaties. Dit zorgt voor meer begrip. Oplossingen om drukte en prikkels te vermijden In pretparken, dierentuinen en musea kunnen mensen met autisme moeite hebben met drukke wachtrijen vol prikkels. Op vertoon van de Autipas mogen pashouders in een aantal parken of musea de wachtrij overslaan en rustig via de uitgang naar binnen. Soms krijgt de pashouder korting of mag de begeleider tegen gereduceerd tarief mee naar binnen. Bekendheid en mogelijkheden Autipas Uitmetkorting.nl inventariseerde de bekendheid en mogelijkheden van de Autipas en toont op haar website de resultaten. Nog niet alle pretparken, dierentuinen en musea accepteren de Autipas en vragen een aanvullende doktersverklaring. Tips bij vertoon van de pas Neem de Autipas én de pashouder serieus; Leg eerst uit wat u gaat doen en ga na of u goed begrepen bent voordat u tot actie overgaat; Stel eenvoudige, eenduidige vragen; Geef iemand met autisme extra bedenktijd om uw informatie op te nemen; Raak een persoon met autisme niet onnodig aan; Vermijd ironie, sarcasme en gebruik geen overdrachtelijke taal of vergelijkingen; Bedenk dat de persoon met autisme niet onbeleefd wil zijn door u niet aan te kijken; Vraag om een legitimatie wanneer u twijfelt of degene die u de Autipas toont de rechtmatige eigenaar is. Meer informatie Lees meer over de achtergrond van de Autipas (extern). Kijk voor meer informatie over een onbezorgd dagje uit met de Autipas op de website Uitmetkorting.nl (extern). Elders op deze website staat nog meer informatie over toegankelijke dagjes uit. GUID-CEAFEA785093413F80A196CD15EEF12E Sticker voor toegankelijke winkels Vianen 110393 Tue, 15 Oct 2013 00:00:00 GMT Steeds meer aandacht voor toegankelijkheid van winkels Ongeveer 30 van de 71 gecontroleerde winkels hebben de test doorstaan en een sticker ontvangen. Een score waar het GOV blij mee is. ‘Steeds meer winkels doen hun best om de toegankelijkheid te verbeteren. Dat willen wij graag belonen’, aldus GOV-voorzitter Hilma van Kleef. De sticker geeft aan dat een winkel goed begaanbaar is voor mensen die gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel. Daarnaast is gekeken naar het licht in de winkel, het aantal rustpunten en de bereikbaarheid van de kassa. Brochure AllesToegankelijk biedt ondernemers handvatten Zowel de winkels die in aanmerking kwamen voor de sticker als de winkels die nog niet als ‘rolstoelvriendelijk’ beoordeeld zijn, kregen de gratis brochure Toegankelijkheid winst voor iedereen van vertegenwoordigers van het GOV. ‘De meeste winkeliers waren heel geïnteresseerd in de informatie uit de brochure’, aldus Van Kleef. ‘Het is een mooi document met veel concrete tips die winkeliers direct kunnen toepassen’. Meer informatie Een gedrukte versie van de brochure ‘Toegankelijkheid: winst voor iedereen’ is gratis aan te vragen door het contactformulier in te vullen op deze website. Kijk voor meer informatie over het GOV op de website van het Gehandicapten Overleg Vianen (extern) GUID-CAA0EE8567E34CDD936BB6C726C357F6 Voorall-TestTeam test winkels in Den Haag 110392 Thu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMT Voor Hagenaars met een beperking Het testen van winkels en horeca gebeurt in opdracht van Voorall. Deze stichting noemt zich de spreekbuis voor iedere Hagenaar met een beperking en/of chronische ziekte. Streven is Den Haag nóg toegankelijker te maken. Afgelopen zomer testten studenten in opdracht van Voorall de toegankelijkheid van strandpaviljoens in Scheveningen. Voorzieningen en klantvriendelijkheid onder de loep De testteams kijken naar rolstoeltoegankelijkheid, een toegankelijk toilet, voorzieningen voor blinden (blinde geleide hond welkom, aanwijzingen in braille) of slechthorenden (muziekvolume, ringleiding aanwezig). Maar ook klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid van personeel, de akoestiek of een glutenvrij dieet worden meegenomen in de test. Resultaten via website en app snel beschikbaar De testresultaten worden via een gratis website en app bekend gemaakt. Met een simpele druk op de knop ontvangt u informatie over de toegankelijkheid of de hindernissen van Haagse locaties voor mensen met beperkingen. Meer informatie Toegankelijkheid van Haagse locaties bekijken doet u op de website van Voorall (extern)  GUID-8A9129BB37AC41258A27FCA967E03559 Toegankelijkheid schouwen 110391 Thu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMT Prijs voor het meest toegankelijke bedrijf Een mooi voorbeeld is Bernheze. Het Integraal Platform Gehandicapten (IPG) Bernheze vraagt op een speelse en positieve wijze aandacht voor de toegankelijkheidsschouw. Het bedrijf dat als meest toegankelijk wordt beoordeeld, krijgt een prijs: ‘de IPG Smile’. ‘Ik merk dat het erg leeft in Bernheze. We krijgen elk jaar weer veel aandacht van alle lokale media en ook de ondernemers doen graag mee. Zij nemen het serieus en wij zien dat onze aanbevelingen ook echt tot verbeteringen leiden.’, aldus Wilson Bosch van het IPG Bernheze. Kant-en-klare schouwlijsten De Week van de Toegankelijkheid heeft verschillende kant-en-klare schouwlijsten laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld de schouwlijst ‘klantvriendelijkheid’. Deze zijn gemakkelijk op te vragen door een e-mail te sturen naar: info@weekvandetoegankelijkheid.nl Meer informatie Bekijk de website van de Week van de Toegankelijkheid (extern) GUID-8A25179BE0A346AB83BBAC02F39D9455 Mensen met een verstandelijke beperking en klantvriendelijkheid 110390 Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 GMT 'Meer dan welkom' Onder het motto ‘Meer dan welkom’ laten mensen met beperkingen en hun belangenbehartigers tijdens de Week van de Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wat kun je als ondernemer doen om mensen met een verstandelijke beperking op een klantvriendelijke manier te helpen? Niet te snel en niet te ingewikkeld Voor mensen met een verstandelijke beperking zit klantvriendelijkheid vooral in een vriendelijke benadering en behulpzaamheid, zonder betuttelend te zijn. Maar ook in niet te snel spreken, geen ingewikkelde taal gebruiken en duidelijke uitleg geven, bijvoorbeeld over gerechten op de kaart in horecagelegenheden. Een menukaart met foto’s van gerechten is ideaal, maar ook duidelijkheid over waar toiletten zijn en plaatjes hoe kranen en handendrogers werken helpen enorm. Geduld, de tijd nemen In winkels is het prettig als medewerkers geduldig zijn en de tijd nemen bij het betalen, want soms hebben mensen moeite met rekenen. Plaatjes die aangeven welke producten waar te vinden zijn, maken het boodschappen doen gemakkelijker. En muziek die niet te hard staat, geeft minder prikkels. Passende faciliteiten en activiteiten In de recreatiebranche is duidelijke informatie over faciliteiten en activiteiten bij een hotel of vakantieverblijf belangrijk. Faciliteiten en activiteiten die specifiek afgestemd zijn op mensen met een verstandelijke beperking zijn helemaal fijn. Klantvriendelijkheid is meer dan fysieke toegankelijkheid Bij klantvriendelijkheid gaat het dus niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatievoorziening en gebruiksvriendelijkheid van producten. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vooral gebaat bij een vriendelijke, prettige en geduldige bejegening. Meer informatie Website Week van de Toegankelijkheid (extern) GUID-4A708521707046FDA39E97E5B5945264 VN-vertelpunt 110389 Wed, 25 Sep 2013 00:00:00 GMT Impact meten door verhalen en ervaringen te verzamelen Uit ervaringsverhalen blijkt vaak beter dan uit traditionele metingen wat de daadwerkelijke impact is van grote veranderingen in beleid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een voorbeeld: als iemand door een fysieke beperking niet naar zijn werk kan, verstrekt de gemeente een rolstoel. Zodra hij die heeft, blijkt uit een traditionele meting dat de gemeente aan haar opdracht heeft voldaan. Maar wat nu als tegelijkertijd de busverbinding wordt opgeheven? Het is voor beleidsmakers daarom belangrijk om zowel de bedoelde- als onbedoelde gevolgen van beleid goed in beeld te hebben. Ervaringen delen De Coalitie voor Inclusie roept alle mensen met een beperking op om hun ervaringsverhalen te delen via het digitale vertelpunt ‘VN-verdrag om de hoek’ (extern). Dit mogen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Meer informatie Ga naar de website van de Coalitie voor Inclusie (extern). GUID-DE468AD57C824A9AAA8934D54A421AE2 Oorkonde voor toegankelijke winkel in Zwolle 110388 Sat, 14 Sep 2013 15:20:00 GMT 1.000 winkels beoordeeld op toegankelijkheid In Zwolle zijn meer dan 1.000 winkels en horecagelegenheden beoordeeld op hun toegankelijkheid door de ambassadeurs van City Unlimited, allen mensen met een beperking. Hun ervaringen staan op de website van Uit in Zwolle. De winnaar De winnaar van 2013 is, de aan het Gasthuisplein gevestigde telecomwinkel, Erhan Telecom. De eigenaar van de winkel merkte pas toen de ambassadeurs van City Unlimited langskwamen, dat het lastig was voor klanten in een rolstoel of met een rollator om zijn winkel in en uit te gaan. Hij schakelde toen direct een aannemer in om de drempel te verlagen. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in onze winkel’, aldus de eigenaar van de telecomwinkel. Erhan Telecom laat hiermee zien dat het vergroten van de toegankelijkheid in de meeste gevallen eenvoudig, snel te realiseren en niet duur is. Toegankelijkheid vergroten is winst City Unlimited heeft er bewust voor gekozen om de oorkonde door de wethouder van economische zaken uit te laten reiken. ‘Het vergroten van de toegankelijkheid heeft ook een positieve invloed op de omzet’ aldus Willem van Halem, beleidssecretaris van de Zwolse Gehandicaptenraad. ‘Het zijn vaak kleine aanpassingen die niet alleen de toegankelijkheid vergroten, maar ook de omzet met gemiddeld 15%’. Meer informatie Website van City Unlimited (extern) voor meer informatie en activiteiten.Website van Uit in Zwolle (extern) voor informatie over toegankelijkheid van meer dan 1.000 winkels, restaurants en cafés in Zwolle. Brochure Toegankelijkheid: winst voor iedereen! (extern) GUID-A7D8E5F46C6B4C63A0FE59058509AB3D Aandacht VNO-NCW voor toegankelijkheid 110378 Thu, 22 Aug 2013 00:00:00 GMT Vooroordelen In de rubriek ‘vijf vragen aan’ rekent Judith van Lier, projectleider van AllesToegankelijk, af met een aantal vooroordelen over Toegankelijkheid. Dat aanpassing van een winkel of restaurant duur is bijvoorbeeld. ‘Het gaat vaak meer om een gevoel van gastvrijheid, het sociale aspect, dan om fysieke toegankelijkheid. Kleine aanpassingen kunnen al enorm helpen.’ Maak Nederland toegankelijker Om hoeveel mensen gaat het? Wat zijn de grootste knelpunten? Wat moeten we doen? Dit zijn de belangrijkste vragen van ondernemers. Het gaat om zeker 15% van de Nederlanders met één of meerdere beperkingen. Wie verbeteringen aanbrengt in zijn zaak of personeel opleidt om rekening te houden met deze groep, kan veel nieuwe klanten aan zich binden. ‘Wie goed behandeld wordt, komt vaker terug’, aldus Judith. Nieuwe wetgeving Ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen brengt meer verplichtingen rond toegankelijkheid met zich mee, onder andere voor ondernemers en beleidsmakers. In AllesToegankelijk werken bedrijfsleven, overheid en belangenorganisaties op basis van het zelfreguleringsprincipe al een aantal jaren samen aan een toegankelijk(er) Nederland. Brochures als ‘Toegankelijkheid: winst voor iedereen!’ en de e-learning ‘Gastvrijheid in de horeca’ helpen ondernemers daarbij. Momenteel wordt ook gewerkt aan een e-learning ‘Klantvriendelijkheid in de detailhandel’. Meer informatie Opinieblad Forum (extern)Brochure Toegankelijkheid: winst voor iedereen! (extern)E-learning Gastvrijheid in de Horeca (extern)Verdrag Verenigde Naties GUID-F91CB92D966C4814B6393FB097EB8A5F Horeca opleidingen nemen e-learning op in lespakket 110372 Thu, 08 Aug 2013 00:00:00 GMT Mooi intiatief Ook de overige opleidingen zijn gecharmeerd van de e-learning. Zij bekijken nog hoe ze de e-learning gaan inzetten. Twee opleidingen gaven aan geïnteresseerd te zijn in een Engelstalige versie voor hun internationale studenten. Diverse mogelijkheden De e-learning kan op diverse manieren worden ingezet. De horeca opleidingen noemden zelf: als onderdeel van het lesprogramma, een module Ethiek of module Gastvrijheid, geïntegreerd in het curriculum, of in de vorm van een (gast)college. Het kost maar 45 minuten! De e-learning Gastvrijheid in de horeca voor horecaondernemers en horecamedewerkers is een initiatief van AllesToegankelijk en Koninklijke Horeca Nederland. In korte tijd leren zij meer over toegankelijkheid en gastvrijheid voor gasten met een beperking. Wie slaagt voor de toets, kan direct een certificaat printen. Meer informatie  Naar de e-learning 'Gastvrijheid in de horeca' (extern) GUID-B88334344FC6418193CF024B0D4F7824 Inspirerende bijeenkomsten over toegankelijkheid 110370 Tue, 30 Jul 2013 00:00:00 GMT De netwerkbijeenkomsten vinden plaats in Noord-Holland (Amstelveen, 15 augustus), Noord-Brabant (Veldhoven, 16 augustus) en Drenthe (Westerveld, 22 augustus). Deelname is gratis. U kunt zich tot twee dagen van tevoren aanmelden. Aanmelden kan digitaal en telefonisch. Meer dan welkom Onder het motto ‘Meer dan welkom’ laten mensen met beperkingen en hun belangenbehartigers tijdens de Week van de Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. En dat klantvriendelijkheid en toegankelijkheid ook voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen grote voordelen kan opleveren. Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatievoorziening, gebruiksvriendelijkheid van producten en bejegening. Wat biedt de netwerkbijeenkomst? Informatie en persoonlijke ervaringen over klantvriendelijkheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Presentaties van organisaties die werken aan toegankelijkheid.  Inspirerende voorbeelden en concrete tips om zelf aan de slag te gaan. Sparringpartners en potentiële samenwerkingspartners in uw gemeente/regio. Informatiestands van organisaties die gespecialiseerd zijn in (aspecten van) toegankelijkheid. Meer informatie Voor meer informatie over tijd en locatie, klik op de uitnodiging: Uitnodiging netwerkbijeenkomsten Meer dan welkom! (pdf )Uitnodiging netwerkbijeenkomsten Meer dan welkom! (word)Direct aanmelden via internet (Extern) GUID-21C0F3DE7630473CBA493239E38AA0EC Brochure helpt ondernemers met toegankelijkheid 110368 Fri, 26 Jul 2013 00:00:00 GMT Informatie en tips Extra aandacht voor toegankelijke producten en diensten stemt overeen met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag treedt in 2015 naar alle waarschijnlijkheid in werking. Mensen met een beperking krijgen daarmee meer (keuze)mogelijkheden om zonder belemmeringen mee te doen aan de samenleving. In de brochure vindt u informatie en tips om klanten met een beperking beter te bedienen én aan u te binden. Weinig kosten Per beperking ontdekt u wat lastig is voor deze groep klanten en hoe u daar als ondernemer op kunt inspelen. Het zit vaak in kleine dingen die weinig kosten. Denk aan het begeleiden van de klant, mondeling informatie geven of het voorlezen van een menukaart. Winst voor iedereen In horeca en detailhandel, maar ook in andere branches, valt met betere toegankelijkheid veel winst te behalen. Van een prettige, klantvriendelijke en gastvrije houding profiteert immers iedereen. En klanten die zich welkom voelen, komen graag terug. Brochure downloaden Download de brochure ‘Toegankelijkheid: winst voor iedereen!’ via:  www.AllesToegankelijk.nl/winstvooriedereen (pdf) GUID-F84E06F560D543A49467485EF637C2BB Staatssecretaris pakt door met ratificatie VN-verdrag 110366 Fri, 28 Jun 2013 00:00:00 GMT Consultatie en besluitvorming De wetsvoorstellen die ter advies worden aangeboden aan veldpartijen en burgers zijn de goedkeuringswet en de uitvoeringswet. Na de consultatieronde vindt besluitvorming plaats in het kabinet. Na de zomer worden de wetsvoorstellen dan aan de Raad van State gestuurd. Forse stap Staatssecretaris van Rijn noemt deze stap een “belangrijk moment, dat een voor ieder toegankelijke samenleving een forse stap dichterbij brengt.’’ Ratificatie is opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. Meer informatie Bekijk het nieuwsbericht van de overheid  (extern) en de kamerbrief (extern).Lees meer over het Verdrag Verenigde Naties. GUID-9EF7707D87074F9DBC545AA290883653 Toegankelijke dagjes uit 110365 Mon, 24 Jun 2013 00:00:00 GMT Onder de loep Gekeken is naar invalidenparkeerplaatsen, aangepaste toiletten, rolstoelvriendelijkheid, de bruikleenmogelijkheid voor een rolstoel, entreekorting voor begeleiders en of hulp- of blinde geleidehonden toegestaan zijn. Een goede voorbereiding = het halve werk Naast een overzicht van voorzieningen geeft de website ook tips om een dagje uit zelf tot een succes te maken, zoals: Bedenk van tevoren welke faciliteiten nodig zijn en bekijk of die aanwezig zijn. Reserveer een rolstoel of andere voorzieningen al van tevoren, dan grijpt u niet mis.  Een bezoek aan een park met onverharde wegen is met een rolstoel minder geschikt op een regenachtige dag. Een goede voorbereiding voorkomt nare verrassingen en stress. Meer informatie Bekijk het uitgebreide toegankelijke aanbod op de website Uitmetkorting.nl (extern) GUID-897073B4C87A4C3F88C129EE3E7A910F Bilderberg omarmt e-learning gastvrijheid 110362 Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 GMT De gast centraal De e-learning Gastvrijheid in de horeca past bij de doelstelling van Bilderberg, waarbij een persoonlijke benadering en service centraal staan. Het draait om toewijding. Gasten met beperkingen zijn niet anders dan andere gasten. Ook zij hebben wensen en vragen, misschien alleen met wat extra hulp. Inspelen op behoeften Om daar op een gastvrije manier mee om te gaan en medewerkers nóg beter te laten inspelen op behoeften van gasten introduceert Bilderberg de e-learning Gastvrijheid in de eigen e-learning omgeving. Het is een interactieve cursus met tekst, geluid, animaties, films en foto’s. Het is mogelijk met een afsluitende toets de opgedane kennis te meten en een certificaat te behalen. Meer informatie Naar de e-learning gastvrijheid in de horeca (extern) GUID-1732131748CF4E85A51C0543F9089D6C Motto Week van de Toegankelijkheid 2013: 'Meer dan welkom' 110361 Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 GMT Link naar VN-verdrag Klantvriendelijkheid betekent voelen dat er rekening met u wordt gehouden, u voelt zich welkom. Belangrijk daarbij zijn informatie, toegankelijkheid en bejegening. Het zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, ook als u een beperking hebt. Daarom wordt in 2013 een link gelegd naar het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Want klantvriendelijkheid is feitelijk een praktische vertaling van de uitgangspunten van dit verdrag. Aandacht Tijdens de Week van de Toegankelijkheid wordt landelijk en lokaal aandacht gevraagd voor het voorkomen  en oplossen van belemmeringen voor mensen met een beperking. En dat levert niet alleen voor hen voordelen op, maar ook voor winkels, horeca, musea en andere bedrijven in de vorm van meer klanten en omzet. Eenvoudige oplossingen Een beperking kan groot of klein zijn en is niet altijd direct zichtbaar. Als ondernemer kunt u zonder veel tijd en energie ook deze klanten van dienst zijn. Op de website AllesToegankelijk vindt u tips, voorbeelden van andere ondernemers en leest u wat het hen heeft opgeleverd. 2e week van oktober De Week van de Toegankelijkheid wordt georganiseerd door de VCP, CG-Raad, Platform VG en Viziris en vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 12 oktober. Meer informatie Op de website van de Week van de Toegankelijkheid (extern) vindt u meer informatie. GUID-20299CAF368B4507A6BE4C1283D74A04 Toegankelijkheid voor Twents toerisme 110359 Tue, 28 May 2013 00:00:00 GMT Groep groeit Meer dan 2 miljoen Nederlanders leeft met een beperking. Dat betekent dat zeker 15% procent van alle Nederlanders belang heeft bij een toegankelijke samenleving. Door de vergrijzing neemt dit aantal in snel tempo toe. Daarmee stijgt ook de vraag naar speciale faciliteiten. Rolstoelvriendelijke toeristische accommodaties, oplaadpunten voor scootmobielen of een toegankelijk terras hebben, meer dan ooit, een toegevoegde waarde. Winst voor ondernemers De groep mensen met een beperking is ook financieel aantrekkelijk voor ondernemers. Ze komen vaker terug, nemen vaak mensen mee die ook geld uitgeven en blijven langer dan de gemiddelde bezoeker. Daarnaast gaat de groep ook buiten het hoogseizoen vaker op pad. Met het project kunnen Twentse ondernemers de toegankelijkheid van hun aanbod vindbaar maken voor bijna 2 miljoen Nederlanders. Meer weten Bekijk de voordelen van toegankelijkheid voor u als ondernemer. Op de website van het Twents Bureau voor Toersime (extern) vindt u meer informatie over het project. GUID-3C85ECE26D7A416E9BA3B61FFC4EF951 Symbolische ratificatie VN-verdrag 110357 Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 GMT Eerste wethouders van Nederland Nelleke Vedelaar, wethouder van Zwolle en Hans Bekke, wethouder van Wierden waren daarmee de eerste wethouders in Nederland die het VN-verdrag ratificeerden. Zij deden dit na afloop van de werkbijeenkomst ‘VN-verdrag om de hoek, participeren is een werkwoord’ in het provinciehuis in Zwolle. Zij nodigden hun collega wethouders uit mee te ratificeren. Coalitie voor Inclusie De 12 provinciale werkbijeenkomsten over het VN-verdrag zijn een initiatief van de Coalitie voor Inclusie. Stakeholders van bedrijfsleven, recreatie, gemeenten, onderwijs, sport, onderwijs, zorg en welzijn werken hierin samen met mensen met beperkingen aan de uitvoering van het VN-verdrag op lokaal niveau. Sociaal-cultureel ondernemerschap Zo biedt Parolo (extern) uit Deventer mensen met een beperking werkervaring in het beheer van maatschappelijke accommodaties. Dit gebeurt op een regel- en subsidievrije manier. Zij sluiten hiermee aan bij de doelstellingen van het VN-verdrag. Meer informatie Lees meer over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking op www.vnverdragwaarmaken.nl. GUID-6D35E17390A74454BE5CCEEDFBFA8790 MuZIEum: meest innovatieve uitje 110352 Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 GMT Zelf ervaren Het MuZIEum is een ervaringsmuseum over zien en niet zien. Bezoekers voelen, proeven, ruiken en beluisteren hoe een niet-ziende persoon het dagelijks leven ervaart. Tijdens een donkerbeleving gaan zij in absolute duisternis op stap met een blinde gids en een taststok. Gedurfd ondernemerschap De vakjury van de ANWB prees het cultureel ondernemerschap van het museum en de bijdrage aan de samenleving. Juist in economisch spannende tijden wil de ANWB ondernemers aanmoedigen om te innoveren en om durf en passie te tonen. Meer bezoekers Heleen Vermeulen, algemeen manager van MuZIEum was compleet verrast met deze erkenning, omdat het museum nog maar een half jaar bestaat. Ze noemde het een enorme opsteker voor de blinde en slechtziende gidsen, de experts van het museum. Ze hoopt dat deze publiciteit meer bezoekers trekt, waardoor meer mensen met een visuele beperking aan het werk kunnen in het MuZIEum. Meer informatie Bezoek de website van het MuZIEum (extern) GUID-4C8FD0A3100A415DBC999164C1A3C587 Wat regelt het VN-verdrag? 110351 Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 GMT Waarom is er een apart VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking? Om welke rechten gaat het dan? Wat moet de overheid regelen? Wat kunt u doen als winkelier, horecaondernemer, websitebouwer of bijvoorbeeld als architect? De website www.NLvooriedereen.nl (extern) geeft antwoord op dit soort vragen. Introductiefilmpje Op de website krijgt u in een introductiefilmpje eenvoudig uitgelegd waarom het VN-verdrag belangrijk is. Dit is handig als u niets of nog bijna niets weet over het verdrag. De website is een initiatief van de CG-Raad en Platform VG en is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds. Meer informatie: Lees meer over het Verdrag Verenigde Naties GUID-E5599AE08FCD4CFBB33DFE269C4D6F09 Toegankelijkheid op het spoor 110350 Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 GMT Legio aanpassingen voor diverse doelgroepen NS en Prorail realiseerden allerlei maatregelen om reizen per trein toegankelijker te maken zoals: Lage trapleuningen voor kinderen en kleine mensen Obstakelvrije routes, extra liften en hellingbanen naar perrons Schermen met reizigersinformatie in meer dan 100 intercity’s. Dit maakt het reizen voor onder andere doven en slechthorenden makkelijker Stationsbeschrijvingen die blinden en slechtzienden helpen hun weg door een station te vinden, ook tijdens verbouwingen Braille-aanduidingen bij trappen en liften, aanpassing van geleidelijnen en markering van perronranden Rolstoeltoegankelijke toiletten in 21 vernieuwde dubbeldekkertreinstellen Oefenapplicatie op internet voor het bestellen van kaartjes bij een kaartautomaat. Dit helpt mensen met een beperkt begripsvermogen om zelfstandig te reizen. Assistentie uitgebreid Eerstelijns medewerkers ontvingen extra instructie voor begeleiding van reizigers met beperkingen. Ook kunnen reizigers voortaan 24 uur per dag assistentie bij het in- en uitstappen aanvragen, wijzigen of annuleren. Plannen tot 2030 In 2015 moeten alle maatregelen voor reizigers met visuele beperkingen klaar zijn. Uiterlijk 2020 wil Prorail in 218 stations de aanpassingen voor reizigers met een mobiliteitsbeperking afronden. Hiervan is de helft klaar. In 2030 moet iedereen, ongeacht beperking, zelfstandig kunnen reizen, maar staatssecretaris Mansveld hoopt dat dit al eerder gaat lukken. Zij houdt toegankelijkheid hoog op de agenda. Meer informatie Voortgangsrapportage toegankelijkheid spoor 2012 (pdf, 165 kB) GUID-FF143932FD434E9CACC5181378C98916 Tweede kamer toegankelijk 110349 Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 GMT Voorbeeldfunctie ‘’Het parlement spreekt namens iedereen en is van ons allemaal en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn,” vindt Angelique van Dam, directeur van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad). Zij hoopt dat dit voorbeeld overal in het land navolging krijgt. Voor de honderdduizenden mensen met een beperking en voor de groeiende groep ouderen, die slecht ter been is. ITS symbool Het ITS symbool is een blauw bord met een wit pictogram van een persoon in een rolstoel. Het laat zien dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking. Het symbool wordt uitgereikt door het Projectbureau Toegankelijkheid van de CG-raad. Meer informatie Lees meer over Wetten en Richtlijnen ITS keurmerk GUID-EB8159CD41684C59A87C8B6D2DAB76FA Toegankelijke horeca in Arnhem 110348 Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 GMT Elkaar verstaan Slechthorenden hebben snel last van omgevingsgeluid bij het verstaan van de ander tijdens een gesprek. In horecagelegenheden ondervinden zij vooral last van te luide achtergrondmuziek en het geluid van koffiezetapparaten. Van de 50 onderzochte horecagelegenheden in Arnhem hadden 20 een goede akoestiek. Flyer Toegankelijke horeca De flyer Uit in Arnhem van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) brengt met pictogrammen per ondernemer in kaart welke voorzieningen zij al dan niet hebben om de toegankelijkheid te vergroten. Het betreft informatie over: Invalidentoilet  Rolstoeltoegankelijke ingang en ruimte Toegankelijke deur(en) Rolstoeltoegankelijke lift Toelating van een assistenthond Toegankelijk terras Meer informatie Bekijk de flyer Uit in Arnhem (pdf, 410 kB) GUID-906EC8D8FC394F00AF092FE5401B0AF3 App voor toegankelijk stappen in Den Haag 110347 Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 GMT Iedereen op pad De app is een initiatief van Voorall, belangenbehartiger voor Hagenaars met een beperking.Zij sturen mensen met en zonder beperking in het Haagse Centrum op pad om de toegankelijkheid van horecagelegenheden te onderzoeken. Kun je bijvoorbeeld niet alleen een biertje bestellen, maar ook naar het toilet? Heeft een restaurant een menukaart in braille? De ervaringen worden ter plekke toegevoegd aan de app. NLdoet Tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, gaat Voorall vrijdag 15 maart met vrijwilligers het centrum in om de Haagse cafés en restaurants te onderzoeken. De resultaten worden ter plekke toegevoegd aan de app. Meer informatie De app is verkrijgbaar via Ongehinderd.nl (extern).   GUID-83C84AF6F12E49A9B5EFD7689D3B7E59 Nieuwe Europese richtlijn webtoegankelijkheid 110345 Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 GMT Beoogde websites De nieuwe richtlijn richt zich op websites van overheidsinstanties zoals de inkomstenbelasting, sociale zekerheidsuitkeringen, persoonlijke documenten, adreswijziging, voertuigregistratie, diensten arbeidsbureaus, aangifte politie, inschrijving hoger onderwijs of universiteit, gezondheidszorgdiensten en zoeksystemen en catalogi van openbare bibliotheken. Meer duidelijkheid Het voorstel maakt ook duidelijk wat webtoegankelijkheid betekent (technische specificaties, methodiek voor beoordeling, rapportage, 'bottom up'-tests) en moedigt overheden aan de regels op al hun diensten toe te passen. Dit initiatief bevordert innovatie, waardoor internet voor alle gebruikers functioneler en goedkoper wordt. Grote doelgroep profiteert Goedkeuring van het voorstel betekent dat 80 miljoen Europeanen met een beperking en 87 miljoen Europeanen boven de 65 jaar profiteren. Doven of slechthorenden krijgen dan tekst bij audiobestanden, blinden en slechtzienden een hoorbare beeldomschrijving. En alle delen van de website worden voor zowel toetsenbord als muis toegankelijk. Consequenties goedkeuring voorstel De lidstaten moeten de richtlijn uiterlijk op 30 juni 2014 in nationale regels en voorschriften omzetten. Van de lidstaten beschikken er al 21 over nationale wetgeving of maatregelen inzake webtoegankelijkheid, maar er wordt tot nu toe te weinig voortgang geboekt. Met de nieuwe richtlijn gaat dat veranderen. Meer informatie Europa komt met voorstel voor richting webtoegankelijkheid (extern) GUID-4CD906EAA292476BA4CA61426EDC5A12 Geslaagde deelname AllesToegankelijk aan Horecava 110335 Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 GMT Welkom voelen Ondernemers worden zich meer en meer bewust dat vergroting van toegankelijkheid in de horeca niet alleen zit in het wegnemen van fysieke drempels. Mensen met een beperking willen zich graag welkom voelen en gastvrijheid ervaren. Gratis e-learning Gastvrijheid Om ondernemers daarin te ondersteunen was AllesToegankelijk van 7 t/m 10 januari aanwezig op de Horecava, de horeca vakbeurs. Thema van de beurs dit jaar was Bewust Gastvrij. AllesToegankelijk gaf invulling aan het thema met een bioscoopfilm en gratis e-learning Gastvrijheid. (externe link) Bekijk de sfeerimpressie ‘Je staat er niet altijd bij stil, dat is geen onwil, maar je moet er even op gewezen worden.’ Van der Grinten kenschetst mensen met een beperking als een trouwe doelgroep, die vaak met meerdere mensen komt, en gevoelig is voor net dat extra beetje gastvrijheid. Mensen op hun gemak stellen, een beetje helpen, het menu voorlezen of het vlees alvast voorsnijden als zij een beperkte (hand)motoriek hebben, noemt hij zelf als voorbeelden van gastvrijheid. Bekijk de sfeerimpressie (externe link). Meer informatie Nieuwsgierig naar de film die AllesToegankelijk in de bioscoop op de Horecava draaide? Bekijk dan ‘Leuke gasten’ (extern). GUID-0B23068D06A641F5805452F1D206E8D6 Toegankelijkheid vast onderdeel evenementenbeleid Eindhoven 110334 Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 GMT Geen dwang maar bewustwording Het nieuwe beleid wil niet afdwingen, maar stuurt aan op bewustwording bij organisatoren. Streven is bij evenementen standaard voorzieningen te treffen voor mensen met een beperking. Zichtbare (gratis) voorzieningen Voorbeelden van toegankelijke voorzieningen bij evenementen zijn toegangspoortjes met een extra brede doorgang voor mensen in een rolstoel, of een invalidentoilet op een zichtbare plaats. Maar ook een koelkastje bij de EHBO-post, waarin bezoekers hun medicijnen tijdelijk kunnen opslaan.Van alle middelen waarover de gemeente Eindhoven beschikt, kunnen organisatoren gratis gebruik maken om de toegankelijkheid van hun evenement te verbeteren. Convenant Om toegankelijkheid bij evenementen te waarborgen, nodigt gemeente Eindhoven alle organisatoren uit voor het sluiten van een convenant met Platform Gehandicapten Eindhoven (PGE). Meer informatie Evenementenbeleid in Eindhoven - “Gastvrij en veilig” (pdf, 301 kB – extern) GUID-FC8C63063EE849AEB5AB2A87E7F970DD Positieve reacties op film en e-learning Gastvrijheid tijdens Horecava 110333 Wed, 16 Jan 2013 00:00:00 GMT Film: leuke gasten! In de bioscoop maakten horecaondernemers en -medewerkers kennis met 3 horecabezoekers met een beperking. Zij vertellen over hun ervaringen in de horeca. Eigenlijk willen ze maar één ding: zich welkom voelen. En dat zit meestal in kleine dingen, zoals het vragen of iemand hulp kan gebruiken. Hebt u de bioscoop gemist of wilt u de ervaringen van gasten nogmaals zien? Bekijk dan het filmpje ‘Leuke gasten’ (extern). Gratis e-learning Gastvrijheid Wilt u als horecaondernemer of -medewerker aan de slag en de gastvrijheid voor de groep gasten met een beperking vergroten? Doe dan de gratis E-learning Gastvrijheid (extern). Met deze e-learning kunnen horecaondernemers en -medewerkers leren beter om te gaan met gasten met een beperking. De e-learning geeft informatie over de verschillende beperkingen en deelnemers krijgen praktische tips en goede voorbeelden (met filmpjes). Na het slagen voor de afsluitende toets komt een certificaat vrij. AllesToegankelijk ontwikkelde deze e-learning met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Foodstep. Quotes van bezoekers Horecava “Mooi dat deze e-learning wordt aangeboden. Ik denk zeker dat wij, maar ook collega’s in de buurt, hiermee aan de slag kunnen.” “Ja, dit is toch een doelgroep die vaak over het hoofd wordt gezien. Je staat er niet altijd bij stil. Ik denk dat wij hier veel van kunnen leren.” "Wat een mooie tool, die e-learning. Dit ga ik zeker meenemen in het curriculum voor mijn studenten." ‘’Een belangrijke grote doelgroep. Dit onderwerp leent zich uitstekend voor scholen die lesgeven op het gebied van horeca en gastvrijheid.’’ Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.horecava.nl (extern) en http://www.allestoegankelijk.nl/nl/onderwerpen/Gastvrijheid-in-de-horeca. GUID-F7C555E43A83492193C3BFED015D0FB6 Tweede Kamer unaniem: snelle ratificatie VN-verdrag 110329 Mon, 10 Dec 2012 00:00:00 GMT Motie vindt steun Het Verdrag van de Verenigde Naties regelt gelijke rechten voor mensen met een beperking bij hun deelname aan de samenleving. Nederland is een van de weinige landen in Europa die het VN-verdrag nog niet ratificeerde. ‘’De regering heeft hiermee te lang gewacht’’ vond Arie Slob van de ChristenUnie. Hij organiseerde daarom eind oktober een expertmeeting en diende een motie (extern) in om ratificatie te versnellen. Deze motie is unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Klantenbinding Ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen betekent voor ondernemers meer verplichtingen in relatie tot de  toegankelijkheid van producten en diensten. AllesToegankelijk moedigt hen daarom nu al aan om zelf met toegankelijkheid aan de slag te gaan. Om goed voorbereid te zijn, maar ook omdat investeren in toegankelijkheid loont. Zeker 15% van de Nederlanders heeft een beperking. "Veel ondernemers wachten niet af, maar grijpen nu al hun kans om deze groep klanten aan zich te binden," constateert Judith van Lier, projectleider AllesToegankelijk. Dit kan vaak met praktische en eenvoudige oplossingen. Meer informatie Lees meer over het VN-verdrag en de ratificatie. GUID-B3FB183200364378A1E2974031BC6E4E Voorlichtingsmap voor laaggeletterde patiënten 110326 Thu, 06 Dec 2012 00:00:00 GMT Eenvoudige uitleg Patienten die niet goed kunnen lezen en schrijven durven vaak niet te zeggen dat zij het niet begrijpen of vragen te stellen. Dit leidt geregeld tot onderlinge irritatie en misverstanden. ‘Begrijp je Lichaam’ is een voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten voor gebruik in zorg en preventie. De map biedt informatie over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Communiceren met de klant Met de voorlichtingsmap zijn professionals in de zorg en preventie beter in staat hun voorlichting af te stemmen op laaggeletterde patiënten. Zij spreken meer dezelfde taal. Dat leidt niet alleen tot wederzijds begrip, maar draagt ook bij aan het terugdringen van kosten. Onderzoek in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven liet zien dat laaggeletterdheid de zorg €61 miljoen extra op jaarbasis kost. Gratis beschikbaar ‘Begrijp je Lichaam’ is gepresenteerd tijdens het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap in Den Haag. Huisartspraktijken en organisaties voor gezondheidsbevordering kunnen de map gratis bestellen via de website van het NIGZ (extern).  GUID-7C9AF441FAD84FB1A7D1245BD06D8691 Rabobank start pilot met toegankelijke informatievideo’s 110321 Mon, 05 Nov 2012 00:00:00 GMT Mandy van Tilborg, innovatiemanager bij de Rabobank: ‘Tot nu toe waren we ervan uitgegaan dat klanten met een verminderd gehoor goed uit de voeten konden met de geschreven informatie op onze website.’ Maar voor veel dove mensen is gebarentaal hun moedertaal. Geschreven informatie is daarom niet altijd makkelijk te begrijpen. Een dove klant tipte de Rabobank. De bank startte daarop een pilot met een video over veilig online bankieren en veilig geld opnemen. Mening van de doelgroep vragen Via een online enquête vraagt de Rabobank doven en slechthorenden naar hun mening over de twee varianten van de video. Ook worden de video’s besproken en geanalyseerd met een kleine groep doven en slechthorenden. Van Tilborg: ‘We vinden het belangrijk te onderzoeken wanneer we kunnen volstaan met het ondertitelen van een video en wanneer meer nodig is, bijvoorbeeld informatie in gebarentaal.’ Grote bedrijven werken samen aan toegankelijkheid De Rabobank tekende samen met een aantal andere grote bedrijven, zoals Essent, Microsoft, Vodafone en de Schiphol Group het Verdrag van Schiphol. In dit verdrag onderschrijven zij het belang van toegankelijke digitale informatie en beloven ze hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. De Rabobank deelt de kennis uit het pilotproject met de partners van het Verdrag van Schiphol. Meer informatie Lees meer over het pilotproject van de Rabobank (extern) of over het Verdrag van Schiphol (extern). GUID-85DEC75F22F04BC69326A6F4DA631FF1 Ratificatie VN-verdrag gehandicapten zet toegankelijkheid meer op de kaart bij ondernemers 110320 Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 GMT Toegankelijkheid van goederen en diensten In dit verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. Het verdrag zorgt ervoor dat mensen met een beperking tegen minder problemen aanlopen. Zo staat in het verdrag dat informatie, gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Nederland is een van de weinige landen in Europa die het verdrag nog niet ratificeerde. Zelfregulering Sinds de oprichting in 2009 moedigen we ondernemers aan om zoveel mogelijk zelf met toegankelijkheid aan de slag te gaan. En die zelfregulering blijven we stimuleren. Vorige week nog was AllesToegankelijk aanwezig bij een expertmeeting over de ratificatie met vertegenwoordigers van onder andere de VVD, PvdA, D66 en het CDA, georganiseerd door de ChristenUnie. Wat betekent dit voor de ondernemer? Ratificatie betekent voor ondernemers meer verplichting ten aanzien van de toegankelijkheid van hun goederen en diensten. Is dit slecht nieuws voor ondernemers? Nee. Investeren in toegankelijkheid is goed en loont, in maatschappelijk opzicht en in euro’s. Bovendien zit de oplossing vaak in eenvoudige en praktische zaken, die makkelijk te realiseren zijn. Dus doe uw voordeel met de tips, checklists en goede voorbeelden op deze website! GUID-EE4FF4A08D564095BD8FB012F08A9285 AllesToegankelijk bepleit rol in kader van ratificatie VN-verdrag 110316 Thu, 25 Oct 2012 00:00:00 GMT Expertmeeting Tweede Kamer ‘We hebben een prima bijeenkomst gehad over VN-verdrag inzake rechten personen met een handicap. Er lijkt eindelijk Kamermeerderheid voor ratificatie te zijn’, aldus Slob. Vertegenwoordigers van o.a. de VVD, PVdA, D66 en het CDA waren aanwezig. Maatschappelijke organisaties als de Landelijke Cliëntenraad, het Mensenrechteninstituut, Per Saldo, de LPGGz, de CG-Raad, Platform VG, het Dovenschap en de VGN brachten hun argumenten vóór ratificatie naar voren in deze expertmeeting. Ook Alles Toegankelijk gaf acte de presence. VN-verdrag Het verdrag zorgt er voor dat mensen met een beperking tegen minder problemen aanlopen. Zo is afgesproken dat informatie, gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Slob vindt het belangrijk om de afspraken te bekrachtigen, omdat 'ook iemand in een rolstoel gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer, of zonder problemen moet kunnen winkelen.' Vervolg De regering heeft te lang gewacht met de ratificatie. 'Ik begrijp niet waarom dit zo lang moet duren.' Slob zal daarom tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin november een motie indienen om zo de regering tot actie te dwingen. Wat betekent dit voor de ondernemer? AllesToegankelijk, een unieke samenwerking van 25 organisaties van zowel ondernemers als mensen met beperkingen, blijft zelfregulering stimuleren. Sinds onze oprichting in 2009 moedigen we ondernemers aan om zoveel mogelijk zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan. Enerzijds om goed voorbereid te zijn op de ratificatie van het Verdrag en anderzijds omdat het investeren in toegankelijkheid goed is en loont. Niet alleen in maatschappelijk opzicht maar ook in euro’s. Zeker 15% procent van de samenleving heeft een vorm van een beperking. Tel daar de groep ouderen bij op dan hebben we het over 25% van de Nederlanders waarvoor toegankelijkheid belangrijk is. ‘Veel ondernemers willen niet afwachten tot de ratificatie maar grijpen nu al hun kans en werken aan meer toegankelijkheid om deze groep klanten aan hun te binden’, aldus Judith van Lier projectleider AllesToegankelijk. GUID-AF68BD8BDE6A4DACAA543D81D43468B7 Informatie over toegankelijkheid van voorzieningen Alkmaar en Utrecht online 110315 Fri, 19 Oct 2012 00:00:00 GMT Iedere burger heeft het recht op een goede toegankelijkheid van gebouwen, zoals winkels, uitgaansgelegenheden, gezondheidscentra, bibliotheken, sportaccommodaties, buurthuizen en gebouwen met een overheidsfunctie. De digitale gidsen zijn een wegwijzer voor de inwoners en bezoekers met een beperking, die er op uit gaan in Alkmaar of Utrecht. Aspecten van toegankelijkheid De websites bevatten informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Over bereikbaarheid, zoals parkeergelegenheid en bereikbaarheid per openbaar vervoer. Over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van bijvoorbeeld entrees, trappen, liften en toiletten. Maar ook of er informatie beschikbaar is in grootletterschrift, of het is toegestaan om een blindengeleidehond mee te nemen en of een gebouw rookvrij is. Vooraf informeren In Utrecht kan een beheerder van een gebouw een banner plaatsen op zijn eigen website, die doorlinkt naar de pagina met informatie over de toegankelijkheid van het gebouw. Deze informatie maakt het mensen met een beperking makkelijker om de deur uit te gaan. Meer informatie Lees de tips over het toegankelijk inrichten van een gebouw en de tips over het vooraf informeren over de toegankelijkheid van uw zaak.De websites van de gemeenten Alkmaar en Utrecht vindt u op www.toegankelijkalkmaar.nl (extern) en www.toegankelijkutrecht.nl (extern).   GUID-00817E4A42F74F2EBC4941722BA33B6E Succes van toegankelijke Floriade krijgt vervolg 110314 Sat, 13 Oct 2012 00:00:00 GMT Voorzitter Fini de Pauw van de CG-Raad wil er voor zorgen dat andere evenementen net zo toegankelijk en klantvriendelijk worden voor ouderen en mensen met een beperking. Wethouder Ramond Testroote van de gemeente Venlo gaat de ervaringen van de projectgroep onder de aandacht brengen in het G32-overleg, het overleg tussen de grootste gemeenten van Nederland. Kennis delen De kennis en de ervaringen van de projectgroep Toegankelijke Floriade komen beschikbaar voor andere gemeenten en belangenorganisaties. Alle aanbevelingen worden gebundeld in een boekje, zodat andere evenementen er hun voordeel mee kunnen doen. Kansen van toegankelijkheid laten zien De Floriade 2012 was de meest toegankelijke ooit. Nic Arets, voorzitter van de Projectgroep Toegankelijke Floriade 2012 vertelt: 'We lieten zien hoe belangrijk toegankelijkheid is. Wij begonnen destijds door de Floriade-organisatie 2 dingen duidelijk te maken: hoe ervaren mensen met een beperking hun omgeving én hoe groot is het aantal potentiële klanten en hun gezinnen als je zorgt dat de Floriade toegankelijk is. Dat lukte, want vervolgens bracht de organisatie zelf het aspect toegankelijkheid onder de aandacht van de 40 deelnemende landen en 90 bedrijven.' GUID-DC66EB7DCD0343F1968DBFEAB1CDFECE Gratis e-learning Gastvrijheid voor medewerkers in de horeca 110312 Tue, 02 Oct 2012 00:00:00 GMT Hoe ga je als horecamedewerker om met een gast die blind of doof is? En hoe communiceer je met iemand met een verstandelijke beperking? ‘Bij toegankelijkheid denken mensen vaak aan het weghalen van drempels of het installeren van een lift of invalidentoilet. Maar toegankelijkheid gaat ook over gastvrijheid: hoe zorg je ervoor dat iemand met een beperking zich thuis voelt?’, zo vertelt projectleider Judith van Lier.  Juist die gastvrijheid vinden mensen met een beperking zelf de belangrijkste voorwaarde voor een prettige horeca-ervaring, zo bleek uit onderzoek van AllesToegankelijk en KHN. Meer terugkerende klanten KHN-directeur Lodewijk van der Grinten wijst horecaondernemers op het zakelijk potentieel: ‘Uit onderzoek blijkt dat 15% procent van de samenleving een vorm van een beperking heeft. Tel je daar ouderen bij op dan heb je het over 25% van de Nederlanders waarvoor toegankelijkheid belangrijk is. Een gast met een goede ervaring komt terug. Dat betekent dus omzetkansen voor de horecaondernemer.’ Tips, goede voorbeelden en certificaat U kunt vanaf nu direct én gratis aan de slag op de e-learning Gastvrijheid. De e-learning behandelt verschillende soorten beperkingen. U krijgt tips en veel goede voorbeelden, met video’s. Na het slagen voor de afsluitende toets  kunt u direct uw certificaat printen.  De e-learning Gastvrijheid is beschikbaar vanaf de Week van de Toegankelijkheid. Deze week vindt plaats van 1 tot en met 6 oktober en staat in het teken van klantvriendelijkheid. GUID-4DA687F7A8A34468A7B9F80E03AEFCEA Handreiking klantvriendelijkheid voor mensen met verstandelijke beperking 110311 Tue, 25 Sep 2012 00:00:00 GMT Klantvriendelijkheid is een vorm van toegankelijkheid. Als een ondernemer en zijn winkel- of baliepersoneel klantvriendelijk zijn, voelt iedereen zich welkom. Er zijn dan geen drempels,  waardoor het leuker en gemakkelijker wordt om een bedrijf te bezoeken. Dat levert meer klanten op. Klanten met een verstandelijke beperking In de handreiking staan veel voorbeelden van wat mensen met een verstandelijke beperking prettig vinden en wat hun bezoek vergemakkelijkt. Dat geeft u als ondernemer een beeld van wat belangrijk is voor deze klanten. Samenspel Mensen met een beperking lezen in de handreiking hoe zij met personeel van winkels en bedrijven over klantvriendelijkheid kunnen praten. De handreiking gaat ook in op de rol van de klant. Als klant kun je niet zeggen: ‘Jij moet klantvriendelijk zijn’, als je zelf niet vriendelijk bent. Meer informatie Lees meer over de handreiking ‘Je welkom voelen’ (extern) of download de handreiking als pdf (600 Kb) of word-bestand (1,55 Mb). GUID-0986E117D2A54A6C84CA025ED89B9DD7 Toegankelijkheid van websites op BNR 110307 Sun, 26 Aug 2012 00:00:00 GMT In het programma was te horen u wat u zelf kunt doen om uw website voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. Verdrag van Schiphol Ook wordt aandacht besteed aan het Verdrag van Schiphol. Microsoft  sloot dit verdrag deze zomer  met een aantal top 100-bedrijven zoals KPN, Wehkamp en Vodafone. Doel: ervoor zorgen dat meer bedrijven zich gaan inspannen om hun website toegankelijker te maken voor mensen een beperking. Meer informatie Het programma is terug te luisteren via BNR Digitaal (extern). GUID-B22C857AF2EC4CBBAEC441BD3EEA9401 Quickscan geeft snelle indruk van toegankelijkheid van uw website 110306 Fri, 17 Aug 2012 00:00:00 GMT Toegankelijke websites hebben niet alleen voordelen voor mensen met een beperking. Door de eenvoudiger structuur zijn ze beter vindbaar in zoekmachines. Ze zijn sneller, wat afhakers voorkomt. Bij een plotselinge sterke toename van het aantal bezoekers blijven ze langer en beter bereikbaar. En ze werken beter in verschillende browsers. Nieuwe doelgroepen Met een toegankelijke website boort u snel nieuwe doelgroepen aan. Ouderen, mensen met een beperking en mobiele internetters maken er gemakkelijker gebruik van. De quickscan De quickscan geeft u snel en eenvoudig een indruk van de toegankelijkheid van uw website, op het gebied van techniek, werking op mobiele telefoons en tablets, vormgeving en moeilijkheidsgraad van uw teksten. Meer informatie Kleed je site uit (extern). GUID-FC95E12AEB114D49B5D9002FFE5AD475 Floriade goed toegankelijk 110303 Tue, 31 Jul 2012 00:00:00 GMT Al sinds 2007 is de projectgroep Toegankelijke Floriade actief. Deelnemers zijn onder andere de gemeente Venlo, Gehandicaptenraad en Seniorenraad Venlo en Kenniscentrum Groen & Handicap. Met een pakket aan toegankelijkheidsmaatregelen sloten zij aan bij kernthema’s als gezondheid, innovatie en duurzaamheid. Uitgebreid pakket voorzieningen Resultaat is een toegankelijke entree, openbare ruimte en paviljoens. Zelfs de kabelbaan is toegankelijk voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Verder is een ruim pakket aan mobiliteitshulpmiddelen beschikbaar. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van 40 handbewogen rolstoelen, 40 rolstoelen met elektrische hulpaandrijving en 40 scootmobielen. Toekenning Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) Floriade 2012 heeft inmiddels een ITS-waardering ontvangen in de vorm van het Venloos beeldmerk “Wij staan open!” Meer informatie Toegankelijkheid van Floriade 2012 (extern) GUID-A1D0CB799C0646F5A3DC85B9FF1E3C30 Zeist investeert in toegankelijke bushaltes 110302 Mon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMT Grootschalige aanpak Zeist pakt de bushaltes samen met het Bestuur Regio Utrecht (BRU) aan. BRU kreeg van de rijksoverheid geld om de toegankelijkheid van bushaltes in de hele regio Utrecht te vergroten. In Zeist vallen 80 bushaltes onder deze subsidie. Toetsmoment toegankelijkheid De 50 overige bushaltes onder gemeentelijk beheer past Gemeente Zeist zelf aan. Dit gebeurt in combinatie met grote verkeersreconstructieprojecten. Reconstructie of verbouwing is altijd een goed moment om te bekijken of het nog toegankelijker kan. Toegankelijke bushalte Een toegankelijke bushalte heeft een verhoogd perron. Dit vergemakkelijkt het in- en uitstappen. Het perron is ook breder. Dat is prettiger voor reizigers met een kinderwagen, rollator of rolstoel. Ribbeltegels wijzen blinden en slechtzienden de weg. Betere afwatering vermindert de kans op plasvorming. Meer informatie Brochure 'Op weg naar de volgende halte!' (pdf, 1,44 MB) GUID-52F629C058484AFFA38D294B0134E48C App helpt blinden en slechtzienden bij het lezen 110301 Mon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMT Eenvoudig in gebruik Ontwikkeling van de app gebeurde in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Een testgroep testte de lay-out van de app, die zo eenvoudig mogelijk is gehouden. De gebruiker ziet slechts 4 knoppen. Nadruk op gemak Met de app Daisylezer beweegt de lezer zich gemakkelijk door teksten. In het najaar hoeven boeken of bladen ook niet meer via de site www.aangepast-lezen.nl (externe link) op de boekenplank van de lezer te worden gezet. De boekenplank is dan rechtstreeks via de app te bedienen. Bredere toegankelijkheid De ontwikkeling van apps voor blinden en slechtzienden illustreert goed hoe slimme toepassing van nieuwe technieken de toegankelijkheid vergroot, zodat producten bereikbaar worden voor een breder publiek. Meer informatie App Daisylezer en andere Daisy apps (externe link)   GUID-0A63321ED8AA4CE1ACB0BAF3CCC53156 App attendeert blinden op horeca en winkels 110299 Sun, 15 Jul 2012 00:00:00 GMT Blindsquare geeft informatie over de winkels, horeca of andere voorzieningen die iemand passeert. De app navigeert de persoon er zo nodig naartoe. De app geeft ook informatie over kunst, amusement, nachtleven en scholen. Blindsquare werkt ook in het openbaar vervoer, wat handig is als haltes bijvoorbeeld niet worden omgeroepen. Sociale media Informatie over de omgeving komt van de sociale netwerksite Foursquare. Bij Foursquare checken mensen met hun iPhone in op locaties om punten of een titel te verdienen. Op deze manier verzamelde Foursquare al 2 miljard locaties wereldwijd en dat aantal groeit nog steeds. Van die informatie maakt Blindsquare gebruik voor een locatiekaart van voorzieningen in een stad. Talen De Finse ontwikkelaar IIkka Pirttimaa ontwikkelde Blindsquare  samen met blinden. Het keuzescherm van de app waarmee je categorieën inschakelt, is ook met spraak te bedienen. Blindsquare ondersteunt de Nederlandse taal nog niet, maar wel de Engelse. Meer informatie Website van Blindsquare (extern)   GUID-6C4053D4145C44E891B816C7907D8037 Rolstoelauto’s te huur in Rotterdam 110297 Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 GMT Uit eigen ervaring weten de initiatiefnemers hoe lastig het huren van een geschikte auto is. Met 2 rolstoelauto’s wordt dit een stuk gemakkelijker. Iedereen ouder dan 24 jaar en met een Nederlands rijbewijs kan de rolstoelauto’s huren. De rolstoelauto’s bieden plaats aan een chauffeur en 3 passagiers, inclusief  rolstoelgebruiker. Toegankelijk voor bijna alle typen rolstoelen Het zijn gewone personenauto’s, waarin vrijwel alle typen rolstoelen passen (maximale breedte 75 cm, lengte 150 cm en dakhoogte 135cm). De rolstoelmechaniek is eenvoudig te bedienen. Verhuur vindt plaats vanaf 2 locaties: Stichting Humanitas, locatie Akropolis in Hillgersberg-Schiebroek en bij zorgorganisatie Laurens, locatie Antonius IJsselmonde. De rolstoelauto’s zijn ook voor omwonenden te huur. Huren kan voor 1 dag tot maximaal 14 dagen. Meer flexibiliteit Wheels4Wheels speelt met dit initiatief in op een behoefte. De voordelen zijn ook duidelijk: meer mobiliteit en flexibiliteit, zelf de route bepalen, geen wachttijden, meer privacy. Het is en handige aanvulling op de huidige vervoersmogelijkheden.  Meer informatie www.wheels4wheels.nl (extern) GUID-F182BF8CBEE64E5787A976906EAFD755 Einde aan discriminatie vliegpassagier 110293 Mon, 02 Jul 2012 00:00:00 GMT Voor gehandicapte reizigers is het niet gemakkelijk om met het vliegtuig te reizen. Daar komt nu verbetering in door aanpassing van bestaande Europese wetgeving. Weigeringen en onredelijke eisen op basis van onduidelijke veiligheidsgronden horen daarmee tot het verleden. Twee hulpmiddelen gratis mee Zo mogen luchtvaartmaatschappijen geen medische certificaten meer eisen van passagiers met een ‘stabiele aandoening’, zoals blinden of mensen in een rolstoel. Zelf een begeleider regelen is niet meer nodig voor wie zelfredzaam is. En gehandicapte reizigers mogen voortaan 2 hulpmiddelen gratis meenemen in het vliegtuig. De enige voorwaarde  is dat zij minstens 48 uur van tevoren laten weten dat ze meereizen en met welke hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel of zuurstoffles(sen). Meer informatie Lees het artikel op Europa Nu (extern). GUID-55D77B564C5D413EB0F93410E3DE3034 Nieuwe standaard loopmarkeringen verbetert bereikbaarheid 110292 Wed, 27 Jun 2012 00:00:00 GMT Loopmarkeringen voor blinden en slechtzienden vind je in winkelstraten en winkelcentra, openbare gebouwen, bij trein- en busstations, in openbare bestrating en wandelpaden. Winkels en andere voorzieningen beter bereikbaar De nieuwe ISO-standaard geeft aanbevelingen voor het ontwerp en het aanleggen van loopmarkeringen. Blinden voelen de markeringen via de schoenzool of met een blindenstok. Ook slechtzienden gebruiken de markeringen. Door het contrast van de markering met de andere bestrating zien zij waar ze veilig kunnen lopen. Zo bereiken zij winkels en andere voorzieningen gemakkelijker. Meer informatie Lees ook het nieuwsbericht op de website van ISO (extern). GUID-8618C8658633408BB78C88693B892D66 Bedrijven bundelen krachten voor toegankelijker internet 110290 Mon, 18 Jun 2012 00:00:00 GMT De 7 bedrijven willen Nederlandse organisaties bewustmaken van de noodzaak van een toegankelijk internet en hen aanzetten tot actie. Theo Rinsema, algemeen directeur Microsoft Nederland: "Kun je het als bedrijf nog veroorloven om een kwart van je potentiële klanten buiten te sluiten? Wij vinden van niet. Daarom roepen we zo veel mogelijk organisaties op hun informatie toegankelijk te maken. Het internet is er voor iedereen." Technologie kan deuren openen naar wereld vol mogelijkheden Nederland telt 4 miljoen mensen met een beperking. Denk aan doven, laaggeletterden, dyslectici, (kleuren)blinden of slechtzienden. Daarnaast zijn er ook veel mensen met een verstandelijke beperking, concentratiestoornis of motorische beperking. Voor hen kan technologie juist de deur openen naar een wereld vol mogelijkheden. Toch is internet nog regelmatig niet of onvoldoende toegankelijk voor hen. Doe mee! Alle organisaties die toegankelijkheid van hun website ook belangrijk vinden en hier al mee bezig zijn of dit van plan zijn te gaan doen, kunnen op www.toegangvooriedereen.nl (extern) digitaal het Verdrag van Schiphol tekenen. Het verdrag is vernoemd naar de plek waar de 7 organisaties tekenden voor een toegankelijker internet voor iedereen. GUID-2100F7E5221D4DAC9F41CDDC22426818 NBAV beloont toegankelijke reisaccommodaties 110288 Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 GMT Controle en samenwerking De NBAV lanceerde het keurmerk in 2011. Bij het aanbieden van aangepaste vakanties ontbrak in het verleden elke vorm van controle, samenwerking en kwaliteitsbeheersing. Door het opstellen en aanscherpen van lidmaatschapsvoorwaarden waarborgt NBAV nu dat organisaties aan speciale eisen voor aangepaste vakanties, vakantiereizen en accommodaties voldoen. Kwaliteitscriteria Om lid te zijn of te worden van de NBAV moet een organisatie sinds oktober 2011 voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria, waaronder: heldere en betrouwbare informatie over de organisatie duidelijke en volledige omschrijving van reis of accommodatie duidelijke en eenduidige boekingsvoorwaarden financiële zekerheid: geen onduidelijkheid over de prijs en over wat wel of niet is inbegrepen in reis en accommodatie betrouwbare en goed getrainde begeleiding NBAV-leden delen hun kennis, wat leidt tot verbetering van het eigen aanbod. Controle op de naleving van de kwaliteitscriteria vindt iedere 3 jaar plaats door Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). De Stichting KMVK is een samenwerking tussen RECRON, HISWA Vereniging en de ANWB.  Eerste keurmerkhouders De eerste 8 NBAV-leden die het keurmerk ontvangen en daarmee aan alle kwaliteitscriteria voldoen zijn: De Putse Hoeve - Bergeijk Stichting Wielewaal - Hilversum De Vrije Vogel - Elsloo Schik Organisatie Begeleide Vakanties - Sint Anthonis Stichting Alle Mens aan Dek - Kortenhoef ECT Zorgvakanties - Schalkwijk Groepsaccommodatie De Blauwe Kei - Mierlo  VNB reizen - Den Bosch Meer informatie www.nbav.nl (extern) GUID-C4B41FF669D34D4DA77C83A3EA0696CC Check toegankelijkheid van gebouwen via Ongehinderd.nl 110284 Sun, 03 Jun 2012 00:00:00 GMT Van idee naar resultaat Gerard en Michael, de makers van het concept, leren elkaar tijdens de revalidatie kennen. In 2009 ontstaat het idee voor een bedrijf en in 2010 realiseren zij ongehinderd.nl. Het zelf verzamelen van informatie maakt plaats voor het beheren en schikken van informatie verzameld door anderen. Hiervoor ontwikkelen ze een  zoekapplicatie, website en smartphone apps. Handige zoekmachine Ongehinderd.nl is een zoekmachine waarbij je via het ingeven van een straat, naam of voorziening direct op een plattegrond ziet, welke toegankelijke gelegenheden of gebouwen er zijn en waar de voorzieningen uit bestaan. Op categorie selecteren kan ook, bijvoorbeeld op eten, drinken, overnachten en winkelen. Gratis informatie toevoegen Door kennis en ervaringen te delen, over praktische oplossingen die het leven vergemakkelijken, bevordert de website de zelfstandigheid van mensen. Daarom kan iedereen gratis informatie, kennis en ervaringen toevoegen over toegankelijke gebouwen, gelegenheden en voorzieningen. Meer informatie www.ongehinderd.nl (extern) GUID-45725DFC02B54795867458C210BB9FEA PRS Ergonomieprijs in teken van ergonomie van alledag 110279 Sat, 12 May 2012 00:00:00 GMT Prijs en jury De winnaar wordt dit najaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. De prijs bestaat onder andere uit een geldbedrag van 1500 euro en aandacht voor de inzending. Ernst Koningsveld is voorzitter van de jury. Vanuit Vilans, één van de partners van AllesToegankelijk, is Carien Stephan vertegenwoordigd in de jury. Initiatiefnemers PRS staat voor Pieter Rookmaker Stichting. Deze stichting is een samenwerking van de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Ergonomie) en ontwerp- en adviesbureau Intergo. De PRS Ergonomieprijs wordt elke 3 jaar uitgereikt. Meer informatie www.prsergonomieprijs.nl (externe link) GUID-73AD97890DE6496783C54BF963A5710D Thema Week van de Toegankelijkheid 2012: klantvriendelijkheid 110277 Sun, 06 May 2012 00:00:00 GMT Iedere ondernemer weet dat het totale pakket moet kloppen om klanten aan het bedrijf te binden. Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. Deze mensen houden, net als andere klanten, alleen een positief gevoel over aan uw bedrijf als u inspeelt op hun mogelijkheden en behoeften. Daarom staat in deze editie van de Week van de Toegankelijkheid klantvriendelijkheid centraal. Eenvoudige oplossingen Een beperking kan groot of klein zijn en is niet altijd direct te zien. Als ondernemer kunt u zonder veel tijd en energie ook deze klanten van dienst zijn. Op de website van AllesToegankelijk vindt u tips, voorbeelden van andere ondernemers en leest u wat het hen heeft opgeleverd. Eerste week van oktober De Week van de Toegankelijkheid wordt georganiseerd door VCP, de CG-raad en Viziris en vindt plaats van 1 tot 6 oktober 2012. Meer informatie www.weekvandetoegankelijkheid.nl (extern) GUID-92E930032073422A8B8D0520A0910D41 Kansen ondernemers voor bereiken doven en slechthorenden 110275 Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 GMT Aanpassingen hoeven niet altijd duur of ingewikkeld te zijn. Iedereen die klanten ontvangt, komt wel eens in contact met iemand die slechthorend is. Rustiger praten is een eenvoudige manier om een slechthorende klant beter van dienst te zijn en kost niets. Gesproken tekst ook aanbieden in geschreven vorm is een andere eenvoudige aanpassing om deze klantengroep beter te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan ondertiteling bij films of de informatie van een rondleiding of audiotour ook beschikbaar stellen in tekst. Tablets en andere technische ontwikkelingen Technische ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor ondernemers. Door filmpjes of teksten digitaal in gebarentaal aan te bieden bijvoorbeeld. Zo kunnen doven met een tablet de informatie tot zich nemen. Halslussen geven het geluid van bluetoothapparaten door aan een hoortoestel. Grote Museumactie Signaal, een samenwerking van 7 organisaties voor doven en slechthorenden, organiseert dit jaar de Grote Museumactie. Vrijwilligers adviseren musea over toegankelijkheid en één van de musea wordt uitgeroepen tot meest toegankelijke museum voor doven en slechthorenden. Meer informatie Meer informatie over de Grote Museumactie van Signaal (extern). GUID-66E891BDC8CD4748952C5B6FCCE4FDBD Inzicht in toegankelijkheid levert winst op 110274 Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 GMT Missers maken veel duidelijk, ook dat het best eenvoudig is om toegankelijkheid in één keer goed te regelen. Wie weet wat nodig is om een gebouw, een parkeerplaats of de openbare ruimte toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, houdt daar vanzelf beter rekening mee. Positief imago en meer omzet Van tevoren nadenken over toegankelijkheid levert kostenbesparingen op. Het voorkomt problemen, klachten, imagoschade, claims en dure aanpassingen achteraf. Goede toegankelijkheid levert waardering op van klanten. Dat draagt bij aan een positief imago, meer klanten en dus een omzetstijging. Inleven, verbazen en verwonderen Per e-book reist u onder andere mee langs parkeerplaatsen, een rolstoeltoilet, hellingbaan, draaideuren en gangpaden. U ziet wat er fout gaat en ook hoe het anders kan. Meer informatie Aanvraagformulier E-book Rolstoeltoegankelijkheid (extern)   GUID-D531C34D2E9D477289A08F21F130014A Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beloond 110272 Fri, 06 Apr 2012 00:00:00 GMT De Gouden Giraffe De Gouden Giraffe is de Live Communication Award voor bedrijven of personen die hun nek uitsteken met een sterk, origineel, gewaagd, resultaatgericht, effectief en/of maatschappelijk verantwoord concept voor een succesvol evenement, beurs of congres. In 7 categorieën, waaronder de categorie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), gaat de award naar het beste evenement dat geld, goodwill, betrokkenheid en free publicity genereert voor een goed doel of maatschappelijk verantwoord project. Dromen waarmaken Stichting Opkikker stelt alles in het werk om ernstig zieke kinderen en hun gezin de dag van hun leven te bezorgen. Opkikker vroeg reclamebureau The Oddshop om hun naamsbekendheid te vergroten. Uitgangspunt werd de droom van Bas: spelen in een Hollywoodfilm. Een productiemaatschappij en regisseur werkten belangeloos mee met als resultaat een set met een 90-koppige crew om Bas een onvergetelijke dag te bezorgen. Film en commercial Bas speelde de hoofdrol in zijn eigen Hollywoodfilm èn in een commercial die uitgezonden werd door een aantal grote zenders. 9 miljoen mensen zagen de commercial, waardoor de naamsbekendheid van Stichting Opkikker steeg met 12%. Ook de merkwaardering van de stichting kreeg daardoor een opkikker. Door een evenement in te zetten als communicatiemiddel ontstond een bijzondere campagne. Alles werkte samen om de doelstellingen te behalen, zonder dat het kind en zijn gezin uit het oog werden verloren. Meer informatie Ga naar de website van Gouden Giraffe 2012 (extern) GUID-A914D0BA014A4354BF14567ADFD783E5 Pin-arm voor betalingsgemak 110269 Fri, 30 Mar 2012 11:00:00 GMT Onderzoek Viziris (extern) onderzocht hoe toegankelijk pinnen is voor mensen met een beperking. Daarbij zijn verschillende kassahulpmiddelen getest door mensen met een visuele beperking, rolstoelgebruikers, kleine mensen en mensen met een beperkte handfunctie. Wensen van klanten Het merendeel van de testpersonen vindt dat pin-armen een positieve bijdrage leveren aan het betaalgemak. Wensen blijven er altijd: zo is het handig als de pin-arm nog verder omhoog en omlaag kan bewegen. Slechtzienden kunnen de display dan dichter naar de ogen brengen. Rolstoelgebruikers betalen gemakkelijker en veiliger als zij het pinapparaat meer naar beneden kunnen halen. Een pin-arm die soepel beweegt, is prettig voor mensen met weinig spierkracht. Spraakoptie Een spraakoptie op het pinapparaat zou voor blinden en slechtzienden een uitkomst zijn. Bij het ‘nieuwe’ pinnen is de vaste handelingsvolgorde bij het pinnen verdwenen; pinnen gebeurt nu overal op een andere manier. Een spraakoptie kan blinden en slechtzienden op iedere volgende stap attenderen. Wensen detailhandel Voor de detailhandel moet een pin-arm op diverse kassa’s passen, niet te duur, gemakkelijk te monteren en eenvoudig te onderhouden zijn. Een pinapparaat moet goed op de pin-arm vastgezet kunnen worden tegen diefstal en in het zicht van de caissière blijven ter voorkoming van skimmen. Meer informatie Download het rapport Pin-arm (pdf, extern). GUID-A7CB83D920B040B88B38D874C8F5CE30 Bed & Breakfast zonder drempels 110267 Fri, 30 Mar 2012 10:00:00 GMT Eelke Kelderman, zelf rolstoelgebruiker en eigenaar van de website Eelke droomt, verzamelde 4 jaar lang adressen van bijzondere Bed & Breakfasts. De ANWB en het Revalidatiefonds stelden op basis van deze informatie de gids ‘Bed & Breakfasts zonder drempels’ samen. Voorzieningen en uitstapjes Bij ieder adres wordt duidelijk vermeld welke voorzieningen getroffen zijn, zoals drempelloze vloeren, anti-allergeen voorzieningen, aangepast toilet, kantelbare spiegel, in hoogte verstelbare wastafel, douchestoeltje etc. De informatie wordt aangevuld met getekende plattegronden van bad- en slaapkamers en tips voor rolstoelvriendelijke uitstapjes in de omgeving. Meer informatie gids ‘Bed & Breakfasts zonder drempels’  (extern) website Eelke droomt (extern) GUID-F003A7BC91D64098AA72509951CF789D Stripverhaal goed informatiemiddel 110264 Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 GMT Kunnen mensen met een verstandelijke beperking makkelijker zelfstandig informatie begrijpen via stripverhalen dan via verhalen met pictogrammen? Dat was de leidende vraag in het onderzoek. LSR en LFB interviewden daarvoor 30 mensen met een verstandelijke beperking. Pictogrammen en strips Voor het onderzoek werden 2 onderwerpen uitgewerkt in een verhaal met pictogrammen en een stripverhaal. De onderwerpen waren: reizen met de OV-chipkaart en regie over je eigen leven.De testpersonen bekeken de verhalen en gaven hun mening. De meesten konden een beetje lezen, sommigen konden dat niet. ‘Dat poppetje doet hetzelfde als ik, zo snap ik het beter!’ Bijna alle testpersonen waren enthousiast over de kleuren en figuren in de stripverhalen. Het nodigt uit tot lezen en motiveert om de informatie te bekijken. Mensen herkennen zich beter in een stripverhaal en nemen daardoor informatie gemakkelijker op. Omdat het leuker en makkelijker is, lijkt het ook te stimuleren tot lezen, was de indruk van interviewers. Stripverhalen als informatiemateriaal blijken dus een goed middel om laaggeletterden, analfabeten en mensen met een verstandelijke beperking te bereiken. Informatiekaart Over dit onderzoek is een rapport en een informatiekaart in eenvoudige taal gepubliceerd. Makers van informatiemateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen deze informatie als handreiking gebruiken. Wilt u meer informatie over het onderzoek en de verhalen? Neem dan contact op met Heleen van Veen via h.vanveen@hetlsr.nl.   Download de informatiekaart (pdf, extern) Download het onderzoeksrapport (pdf, extern) GUID-4CA7A72F0E204080A089CA4C09420E3F AllesToegankelijk op Horecabeurs Goes 110263 Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 GMT Zij doen dit met behulp van een creatief en interactief roulettespel. Daarnaast is in de stand van AllesToegankelijk een speciale videoboodschap voor horecaondernemers te zien waarin Lodewijk van der Grinten, directeur KHN, hen oproept te werken aan toegankelijkheid. Menukaart ‘Grenzeloos Gastvrij’ AllesToegankelijk biedt horecaondernemers ook een menukaart met producten en diensten die hen helpt de toegankelijkheid van hun onderneming te verbeteren en meer klanten binnen te halen. Denk hierbij aan een toegankelijkheidscheck met adviezen van experts, een website inclusief toegankelijkheidskeurmerk en een e-learningmodule ‘gastvrijheid’ die personeel leert om te gaan met gasten met een beperking. Eerder dit jaar op de Horecava in Amsterdam hebben ruim 500 horecaondernemers aangegeven te willen werken aan de toegankelijkheid van hun onderneming. Handige checklist AllesToegankelijk ontwikkelde met KHN een handige gratis checklist (pdf / 670 kb) die horecaondernemers helpt om met eenvoudige aanpassingen hun zaak zo toegankelijk mogelijk te maken. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Horecabeurs Goes op www.horecabeursgoes.nl. GUID-936DAE7C7FA44C819675087C74F351F0 Support Innovatieprijs 2012 110260 Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 GMT Gebruiksvriendelijke, veilige en mooie producten en diensten zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. De prijs stimuleert innovatie van hulpmiddelen en producten voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Gemak voor iedereen Uitgangspunt is Design for all: ontwerpen om de leefomgeving, producten of diensten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Denk daarbij ook aan verpakkingen en beschikbaarheid van informatie via websites of gebruikshandleidingen. Of aan innovaties die bankieren, formulieren invullen of het gebruik van complexe apparatuur vergemakkelijken. Het ontwerp moet mooi zijn en niet stigmatiserend. Publiciteit en promotie De 2-jaarlijkse Support Innovatieprijs is een initiatief van Vilans, Firevaned en VNU Exhibitions Europe en is mogelijk door sponsoring van Fonds Nuts Ohra en Revalidatiefonds. De prijsvraag brengt tijdens de Supportbeurs ontwerpers, producenten, leveranciers en consumenten bij elkaar. Dit stimuleert om nieuwe producten op de markt te brengen en zorgt voor promotie. Publiciteit over genomineerde producten en prijswinnaars vindt plaats via websites en nieuwsbrieven van de organisatoren, social media, persberichten en op de beursvloer. De prijsuitreiking - dit jaar voor de 10e keer - vindt plaats tijdens de Supportbeurs van 9 – 12 mei in de Jaarbeurs in Utrecht. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Support Innovatieprijs 2012 op www.supportinnovatieprijs.nl (extern). GUID-22044AB91D054892B34BEE8BA3177209 Ondernemers Hulst betrokken bij toegankelijkheid 110257 Fri, 03 Feb 2012 11:05:00 GMT Onderzoek wees uit dat er nu nog veel obstakels zijn in de openbare ruimte en bij gebouwen. Bij veel horecagelegenheden scoorde de entree slecht en er zijn te weinig openbare sanitaire voorzieningen. Aanpak Ondernemers worden via een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Het VVV geeft een folder uit over de toegankelijkheid van de vestingstad. Maatregelen bestaan onder meer uit: verbetering van de inrichting van gehandicaptenparkeerplaatsen verlaging van trottoirs en verplaatsen van paaltjes om de doorgang te verbreden aanbrengen van waarschuwingsmarkeringen op trappen en afstappen voor blinden en slechtzienden plaatsen van een ringleiding voor slechthorenden in de Gemeentewinkel aanstelling van 2 toegankelijkheidsfunctionarissen om bouw/renovatieplannen en wegwerkzaamheden op toegankelijkheid te toetsen extra aandacht voor toegankelijkheid bij gladheid op plekken waar veel ouderen verblijven ontwikkeling van een informatiebrochure met richtlijnen voor iedereen die een vergunning aanvraagt voor nieuw- of verbouw. Combineren met geplande werkzaamheden Wat niet direct kan worden opgepakt, wordt meegenomen in geplande werkzaamheden. De toegankelijkheid van openbare en semi-openbare gebouwen wordt uit kostenoogpunt stapsgewijs verbeterd.   GUID-BF76695928F143A6AA745B562FEC92D8 Joop Braakhekke in de ‘Blind Bistro’ 110247 Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT ‘Toegankelijkheid en gastvrijheid biedt inderdaad nieuwe kansen en zorgt voor meer omzet’, aldus diverse horecaondernemers. De directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Lodewijk van der Grinten, beaamt dit.  Bekijk de sfeerimpressie AllesToegankelijk stond op de Horecava met de ‘Blind Bistro’ waarin horecaondernemers konden ervaren hoe het is om blind te dineren. ‘Een morbide ervaring’, vertelt Joop Braakhekke. ‘Eigenlijk weet je totaal niet wat het is om blind te zijn. Ik kreeg het daar heel benauwd van’. Goed om je dat als horecaondernemer te realiseren. In het filmpje komen ook diverse horecaondernemers aan het woord en laten zien hoe zij bezig zijn met toegankelijkheid en gastvrijheid.{flashplayer('/video/horecava_braakhekke.mp4', '/video/horecava_braakhekke.png', '/video/horecava_braakhekke.srt', '', '/video/horecava_braakhekke.mp4', '/video/horecava_braakhekke.wmv', 'video/horecava_braakhekke.png')} Zelf aan de slag Aanpassingen zijn niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld. Het zit vaak ook in kleine aanpassingen en de communicatie met elkaar. De checklist ‘Gastvrijheid in de horeca’ (PDF, 669 kB) helpt u en uw personeel hierbij. Met het abonnement ‘Grenzeloos Gastvrij’  krijgt u nog meer ‘tips en ideeën’ aangereikt om met toegankelijkheid extra omzet te genereren.  Meer informatie Nieuwsgierig naar ervaringen van gasten met een beperking? Bekijk het eerder gemaakte filmpje ten behoeve van de Horecava en luister de uitzending van BNR Nieuwsradio (extren) terug. GUID-C0EE69FDC726486D88BDCA4C07BADD84 Ervaringen van gasten in de horeca 110244 Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 GMT Hoe realiseer je een toegankelijke horecaonderneming? Welke rol speelt gastvrijheid daarin? En wist u dat u met eenvoudige en praktische maatregelen al heel veel kunt bereiken? Toegankelijkheid biedt nieuwe kansen en zorgt voor meer omzet. Bekijk de ervaringsfilm Speciaal voor de Horecava is een filmpje gemaakt waarin gasten met een beperking vertellen over hun ervaringen in de horeca. Zij gaan in op problemen die zij tegen komen als je blind bent, een licht verstandelijke beperking hebt of in een rolstoel zit vanwege een spierziekte. De nadruk ligt op hun positieve ervaringen en praktische tips waar horecaondernemers mee aan de slag kunnen. {flashplayer('/video/horecava_megusta.mp4', '/video/horecava_megusta.png', '/video/horecava_megusta.srt', '', '/video/horecava_megusta.mp4', '/video/horecava_megusta.wmv', 'video/horecava_megusta.png')} Quotes van de gasten met een beperking "Gastvrijheid is alles voor mij" "Het gevoel dat je niet teveel bent" "Kleine dingen die er voor zorgen dat je je welkom voelt" Blind Bistro Wilt u zelf ook eens meemaken hoe het is om blind te zijn? Tot en met donderdag 12 januari kunt u in de ‘Blind Bistro’ als horecaondernemer ervaren hoe het is om met een beperking te dineren; een verrassende culinaire belevenis in het donker die mede mogelijk is gemaakt door de Cas Spijkers Academie (extern) en Bartiméus (extern). Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Horecava op www.horecava.nl (extern), luister naar BNR Nieuwsradio en lees het vorige nieuwsbericht. GUID-ECFC69C780294741AD361AEF5D92D69F ‘Blind dineren’ op de Horecava beurs 110242 Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 GMT Hoe realiseer je een toegankelijke horecaonderneming? Welke rol speelt gastvrijheid daarin? En wist u dat u met eenvoudige en praktische maatregelen al heel veel kunt bereiken? Toegankelijkheid biedt nieuwe kansen en zorgt voor meer omzet. Op de Horecava komen toegankelijkheid en gastvrijheid op verschillende manieren aan de orde: Tijdens de opening van het congres maakt u op een speciale manier kennis met het thema toegankelijkheid en de checklijst Gastvrijheid in de horeca (PDF, 669 kB). In de ‘Blind Bistro’ kunt u als horecaondernemer ervaren hoe het is om met een beperking te dineren; een verrassende culinaire belevenis in het donker die mede mogelijk is gemaakt door de Cas Spijkers Academie (extern) en Bartiméus (extern). In diverse filmpjes vertellen horecaondernemers en gasten wat toegankelijkheid voor hen betekent en hoe ze er mee bezig zijn. De filmpjes worden getoond op schermen, verspreid over de beurs. In de stand en op de beursvloer zijn mensen van AllesToegankelijk aanwezig om direct afspraken te maken als u zelf aan de slag wilt gaan met toegankelijkheidsverbeteringen van uw zaak. U herkent ze aan de badge die ze dragen. Kortom, laat u inspireren door de vele bruisende ideeën op Horecava 2012, de meest toonaangevende beurs voor de horeca, en kom er achter wat toegankelijkheid oplevert voor uw horecaonderneming. AllesToegankelijk en de ‘Blind Bistro’ vindt u in de ledenlounge van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Horecava op www.horecava.nl (extern) en luister naar BNR Nieuwsradio. GUID-67DEADA7367E466AA54C316585488969 Toolkit voor omgaan met laaggeletterden in huisartsenpraktijk 110236 Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 GMT De LHV ontwikkelde deze toolkit om huisartsen en hun praktijkmedewerkers beter in staat te stellen laaggeletterdheid bij patiënten te herkennen. Naar schatting 1,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen en schrijven. Zij zijn niet in staat om gezondheidsinformatie en voorlichting te begrijpen en toe te passen. Tips De toolkit biedt tips om effectief met deze groep te communiceren en patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven door te verwijzen naar een cursus. Samenwerking De LHV ontwikkelde de toolkit in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), het landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen Pharos, Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Stichting Lezen & Schrijven. In januari ontvangen alle huisartsenpraktijken in Nederland een exemplaar. GUID-51510872A1724C9794CD1CD9C65D67BB Nieuwe website over toegankelijkheid Noord-Hollandse bushaltes 110235 Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 GMT Op de website pnh.haltescan.nl (extern) vinden reizigers per halte uitgebreide informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de halte. Zo kan een reiziger zien of hij een helling moet nemen om bij de halte te komen, of er gelegenheid is om te zitten en of er geleidelijnen zijn. Ook kan hij de halte en de directe omgeving bekijken. Toegankelijk openbaar vervoer De website maakt deel uit van een programma om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten. De afgelopen jaren investeerde de provincie in de aanleg van bredere, hogere perrons en geleidelijnen. Meer over het aanpassen van bushaltes in de provincie Noord-Holland (extern). Informatievoorziening Duidelijke informatie over toegankelijkheid is net zo belangrijk als de toegankelijkheid zelf. De website geeft reizigers met een beperking in het lopen of zien de mogelijkheid om hun reis goed voor te bereiden. GUID-8F6F74013A2D458DBCCD56DD78697624 Nieuw lettertype voor mensen met dyslexie 110232 Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMT De hersenen van dyslectische mensen spiegelen en draaien letters. Boer ontwierp letters die minder zweven en beter te herkennen zijn. Hij maakte bijvoorbeeld de onderkant van de letters dikker, waardoor dat deel zwaarder lijkt. Dat voorkomt dat de hersenen bijvoorbeeld een ‘p’ op zijn kop zetten en er een ‘b’ van maken. Bewezen beter leesbaar Uit onderzoek van de Universiteit Twente is gebleken dat mensen met dyslexie minder leesfouten maken dan met standaard lettertypen. In Nederland zijn meer dan 700.000 mensen dyslectisch. Met dit nieuwe lettertype kunt u ervoor zorgen dat u ook deze groep mensen bereikt. Meer informatie Meer informatie vindt u op www.studiostudio.nl/project-dyslexie (extern) GUID-16DDCF95BDE14C6787E8654D1EC27408 AllesToegankelijk op congres Online Toegankelijkheid 110231 Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 GMT Hoe maak je gebruik van een computer, tablet of smartphone als je maar 10% gezichtsvermogen hebt? En wist u dat toegankelijkheid bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid en de vindbaarheid van een website? Op het Nationaal Congres Online Toegankelijkheid komen allerlei aspecten van online toegankelijkheid aan de orde, zoals: het rendement van een toegankelijke website toegankelijkheid als burgerrecht veranderingen in de regelgeving toegankelijkheid en vindbaarheid in zoekmachines toegankelijk schrijven toegankelijke video Het programma (externe link) bestaat uit plenaire presentaties, parallelsessies en een forumdiscussie. AllesToegankelijk vindt u op de informatiemarkt. Meer informatie Meer informatie vindt u op www.congrestoegankelijkheid.nl (externe link). GUID-6BBBE4F2D77C408CBAF297EB1EDE0070 Minister Donner brengt aantal overheidswebsites terug 110230 Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 GMT Van de ruim 400 sites van de ministeries voldoen er 20 aan de hoogste eisen van toegankelijkheid. Ruim 300 websites zijn niet getoetst op toegankelijkheid, waardoor het niet bekend is hoe toegankelijk deze websites zijn. Minister Donner schrijft in de brief dat hij dit een ongewenste situatie vindt. Efficiëntie Alle websites apart toetsen en aanpassen kost veel tijd en geld. Daarom wil hij het aantal overheidswebsites terugbrengen en meer gebruik maken van de toegankelijke sites die er al zijn. De websites die overblijven na de sanering moeten allemaal toegankelijk zijn. De minister brengt half 2012 verslag uit van de resultaten van deze maatregelen. Meer informatie Lees de brief van minister Donner (extern) of het nieuwsbericht op webrichtlijnen.nl (extern). GUID-23D60C64687F4CD8BD94DFCDBAE81AC5 Winkels in Wijchen beter bereikbaar 110228 Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 GMT Kreeg in 2008 nog 46% van de winkels een goedkeuringssticker van de Cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen (CIGW), dit jaar geldt dat voor 74%. Nieuwe bestrating  De stijging is met name te danken aan de nieuwe bestrating in het centrum. Die sluit beter aan bij de winkelvloeren, waardoor mensen in een rolstoel en mensen die slecht ter been zijn niet over een richel heen hoeven. Ook de straten zelf zijn beter begaanbaar. Bron: de Gelderlander GUID-42C04EAC44104850ACABF08DDC7B0755 Winkels in Amsterdam toegankelijk gemaakt 110221 Thu, 27 Oct 2011 00:00:00 GMT De paden in de winkels zijn verbreed en klanten kunnen makkelijker bij de pinautomaten. De ingangen van de winkels zijn voorzien van drempelplaten. Ook bevinden zich in de buurt van de winkels nu een aantal aangepaste toiletten. Nieuwe klanten Bloemenwinkel Flori Cultura is een van de winkels die haar toegankelijkheid verbeterd heeft. De eigenaresse merkte bij een aantal oudere klanten dat zij erg blij zijn dat ze de winkel makkelijk binnen kunnen gaan. Een medewerkster van een modewinkel vertelde dat ze nu veel meer klanten heeft die een kinderwagen bij zich hebben of in een rolstoel zitten. Hulp De winkeliers verbeterden hun toegankelijkheid met hulp van adviesbureau Winkeltoegankelijkheid en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. GUID-A792930ECC5E4278B7C82453292F0634 Hotel Restaurant La Sonnerie ontvangt ToegankelijkheidsPLUIM 110220 Wed, 19 Oct 2011 00:00:00 GMT Het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (CG-Platform) bezocht verschillende horecagelegenheden in Son en Breugel. La Sonnerie is volgens het platform prima toegankelijk. Er zijn invalideparkeerplaatsen aan de voor- en achterzijde van het gebouw. De entree is rolstoelvriendelijk en ook binnen is er voldoende ruimte voor een rolstoel. Het familiebedrijf van de echtparen Van der Hurk en Van der Loo zet zich buitengewoon in om alle mensen, met en zonder beperking, het naar hun zin te maken. Warm welkom voor iedereen Met het uitreiken van de PLUIM wil het CG-Platform horecaondernemers bewust maken dat het de gewoonste zaak van de wereld is om rekening te houden met mensen met een beperking. GUID-5C4240A1091F4590A968053284164990 Den Bosch opnieuw meest gastvrije stad van Nederland 110219 Wed, 12 Oct 2011 00:00:00 GMT Burgemeester Rombouts: ‘Ik ben er trots op dat onze mooie stad door bezoekers opnieuw is uitgeroepen tot Meest Gastvrije Stad. Het toont aan dat het geen toevalstreffer was. Gastvrijheid zit in het DNA van de stad en de Bosschenaren. Daarom is deze titel een erkenning voor iedereen die hier woont of werkt en hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen.’ Economisch belang De prijs voor de Meest gastvrije stad is een initiatief van VVV Nederland en Van Spronsen & Partners horeca-advies. Kees van Wijk, algemeen directeur VVV Nederland: ‘De uitverkiezing is vooral de uitdrukking van de waardering door de bezoekers. Gastheerschap en gastvrijheid zijn een belangrijke sleutel voor een succesvolle en gezonde vrijetijdseconomie. Een sleutel die ondernemers en overheid samen in handen hebben.’ De tweede en derde plek worden ingenomen door Breda en Maastricht. GUID-D590D3FA02C342C8964E360303DEEB80 Winkeliers winnen prijzen voor toegankelijkheid 110218 Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 GMT In Rucphen voerden leerlingen van het Munnikenheidecollege en de werkgroep van de Wmo-raad het onderzoek uit. In groepjes bezochten zij 81 bedrijven. De leerlingen gingen de winkels in met een blinddoek voor of in een rolstoel. Klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid Naast de praktische kant, zoals het gemak waarmee deuren geopend kunnen worden en het gebruiksgemak van de pinautomaten, beoordeelden de onderzoekers ook de klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid. Compleet pakket In Leidschendam won De Koning de prijs vanwege het complete pakket aan maatregelen dat getroffen is om de toegankelijkheid te verbeteren. Inwoners van Leidschendam konden de afgelopen maand bedrijven nomineren voor de prijs. Een jury, met vertegenwoordigers van Stichting Platform Gehandicapten, MKB Leidschendam-Voorburg en de gemeente, riep De Koning uit tot winnaar. GUID-478D9E884B9249E6B75EFCF217253FB9 Nieuwe toolkit 'Werken aan toegankelijkheid' voor gemeenten 110215 Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMT De toolkit bevat praktische instrumenten voor verschillende aspecten die bij het werken aan toegankelijkheid een rol spelen: bewust worden, een visie vormen, de huidige situatie inventariseren, in kaart brengen van eisen en wensen en het beoordelen van plannen. Voor wie?  De tools zijn voor leidinggevenden van gemeentelijke afdelingen Wmo, ruimtelijke ordening en stedenbouw die betrokken zijn bij de bouw of verbouw van (openbare) gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Waarom gebruiken? De toegankelijkheid van de gebouwde omgeving wordt belangrijker. Er is een groter wordende groep ouderen en mensen met beperkingen die zo lang mogelijk mee willen doen in de samenleving. Toegankelijkheid neemt steeds meer een belangrijke plaats in het bouwproces. Ook nieuwe ontwikkelingen in (Europese) wet- en regelgeving vragen nu inspanning om voorbereid te zijn op de toekomst. Inhoud van de toolkit Sommige tools zijn geschikt om wensen van ervaringsdeskundigen (afgevaardigden van een Wmo-raad bijvoorbeeld) in kaart te brengen. Andere tools helpen bij bewustwording, bijvoorbeeld het zelf ervaren van belemmeringen in de omgeving als je een beperking hebt. Gratis downloaden Download de toolkit Werken aan toegankelijkheid (pdf). GUID-4318EE381BA54262962D5C7EF94D6C44 Checklist helpt horecaondernemers met toegankelijkheid 110214 Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 GMT In een toegankelijke zaak kunnen ook mensen met een beperking terecht, wat voor ondernemers in de horeca een flinke uitbreiding van de klantenkring betekent, tot wel 15%. Gastvrijheid Juist in de horeca is toegankelijkheid meer dan het weghalen van drempels. Of een gast nu een verstandelijke beperking heeft, een kinderwagen bij zich heeft, minder goed ziet of in een rolstoel zit, in de horeca zijn mensen op zoek naar gezelligheid en gastvrijheid. Eenvoudige maatregelen Aanpassingen zijn niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld. Het zit vaak in kleine aanpassingen en de communicatie met elkaar. Een kleine greep uit de checklist: Vraag iemand of hij of zij iets nodig heeft en ga er niet automatisch van uit dat hulp nodig is. Maak oogcontact en kijk niet alleen naar de persoon áchter de rolstoel. Geef uw gasten de tijd. De checklist Gastvrijheid in de horeca helpt ondernemers en medewerkers in de horeca hierbij. GUID-01205C58521C4DACBB218FC32E4C02ED Ruimere keuze uit betaalterminals en kassa's 110202 Wed, 07 Sep 2011 00:00:00 GMT Dinsdag 6 september is de Standaard Kassakoppeling van start gegaan. Dit project is ontstaan vanuit de retailbranche. Winkeliers willen zelf kiezen met welke betaalterminals en kassasystemen zij werken. Tot op heden kon een ondernemer maar een beperkt aantal betaalterminals aansluiten op een kassa. Een nieuwe technische standaard voor kassakoppeling brengt hier verandering in. Gebruiksgemak bij het pinnen De nieuwe mogelijkheden voor het koppelen van betaalterminals en kassa’s leveren voordelen op voor de administratie en het biedt ondernemers de kans om apparaten te kiezen die prettig zijn in gebruik. Door rekening te houden met gebruiksgemak zijn pinbetalingen eenvoudiger en sneller af te handelen. Per jaar wordt er meer dan 2 miljard keer gepind. GUID-CE416FE8F71C496FA3760C69F4F63999 Deel uw goede voorbeeld en win een ‘Diner in het donker’ 110201 Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMT Wat moet u doen? Het is heel simpel. Meld uw voorbeeld van goede toegankelijkheid voor 31 december 2011 aan met behulp van het formulier.Ook kleine aanpassingen verdienen het om aandacht te krijgen! Dus heeft u een vindingrijke oplossing gevonden waardoor uw toilet veel toegankelijker is? Of heeft u een reclamebord dat voor iedereen goed leesbaar en begrijpelijk is? Laat het weten via AllesToegankelijk.nl! Prijs Onder de inzendingen verloot AllesToegankelijk 5 keer 2 kaarten voor een ‘Diner in het donker’ voor 2 personen. Meer informatie Meer informatie over de Bartimeus-beleving ‘Diner in het donker’ (extern). GUID-E80414BE37B1453E84E44366432D99D8 Website AllesToegankelijk vernieuwd 110185 Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 GMT Op speciale themapagina’s staat de toegankelijkheid van een branche centraal, zoals de horeca. Het loont om een toegankelijke ondernemer te zijn, blijkt uit de filmpjes met geïnterviewde ondernemers. Een snackbarhouder maakt meer winst omdat hij meer klanten ontvangt, een hoteleigenaar vertelt dat de klanttevredenheid toeneemt. Servicegerichtheid in gezondheidscentra en toegankelijke detailhandel en retail zijn thema’s die nog op stapel staan. Beleidsmakers en consumenten Behalve voor ondernemers, is de website ook voor beleidsmakers en consumenten. Iedereen die zijn bijdrage levert, werkt samen met andere bezoekers van de website aan een toegankelijkere samenleving. Houd voor nieuws over toegankelijkheid, evenementen, vragen en reacties, wetten en richtlijnen en nog veel meer handige informatie daarom deze website in de gaten. Over AllesToegankelijk AllesToegankelijk is een project van ondernemers, belangenorganisaties, kenniscentra en overheid om de toegankelijkheid van de producten en diensten (alles wat je kunt kopen, huren of lenen) te verbeteren. Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg en uitvoerder van het project, realiseerde de aanpassingen aan de website op basis van gebruiksonderzoek. GUID-B67AA447933149D3BDDC2FA5F9C19D1F De Speeltuinbende test speeltuin in Bleskensgraaf 110184 Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT Veel speelplaatsen zijn niet toegankelijk voor kinderen met een beperking, bijvoorbeeld omdat de toestellen niet geschikt zijn voor een rolstoel. De Speeltuinbende, die bestaat uit kinderen met én zonder beperking, wil hier verandering in brengen. Plussen en minnen “De kabelbaan, de vollemaansschommel en het touwklimrek scoren een dikke voldoende. Andere positieve punten zijn de veiligheid en de aanwezigheid van voldoende leiding en toezicht”, aldus penningmeester Alex Hartman. “Verder vinden we het positief dat Kindervreugd in het rapport een leuke speeltuin wordt genoemd. We realiseren ons goed dat de ondergrond van zand en gras lastig is voor bezoekers met een rolstoel. Ook het sanitair is niet op deze groep afgestemd. Speeltuinontwerpster Jootje Vaas gaat een ontwerp maken voor een nieuwe speeltuin en zal daarbij zeker rekening houden met de bevindingen van de Speeltuinbende.” Zelf aan de slag? Op www.speeltuinbende.nl (extern) en op de website van Speelruimte Nederland (extern) vindt u tips en informatie om de toegankelijkheid van speeltuinen te verbeteren. GUID-59A304B553F4498CA0709C21879BED12 Website Aa en Hunze voldoet aan de webrichtlijnen 110183 Fri, 08 Jul 2011 00:00:00 GMT Burgemeester Eric van Oosterhout is erg blij met dit resultaat: “Het is prettig om van een deskundig instituut te horen dat onze website aan de eisen voldoet. Daar zijn we zeker trots op, want een toegankelijke, informatieve en dienstverlenende website is echt onmisbaar voor een gemeente. Met dit resultaat in de hand gaan wij echter niet stilzitten. Wij werken elke dag verder aan de website om onze inwoners en andere doelgroepen zo goed mogelijk via internet van dienst te zijn.” Andere gemeentes Omdat de gemeente voldoet aan alle webrichtlijnen, mag zij het logo Drempelvrij met drie sterren voeren. Op de website Accessilbilty Monitor kunt u zien welke gemeentes nog meer het keurmerk hebben behaald (extern). GUID-867CC864D04047ACBED8311CFC9AECB7 Huisartsenpraktijken werken aan bereikbaarheid 110177 Sun, 05 Jun 2011 00:00:00 GMT De huisartsen hebben in dit traject in kaart gebracht wat hun patiënten  vinden van hun dienstverlening. Het traject voor huisartsen is nieuw. Apotheken, eerstelijnszorgcentra en oefentherapeuten kunnen al langer meedoen aan Door Cliënten Bekeken. Mening van patiënten De patiënten brachten de bereikbaarheid van de praktijken als belangrijk aandachtspunt naar voren. De huisartsenpraktijken gaan nu onder andere werken aan betere bereikbaarheid per e-mail, een avondspreekuur en betere bewegwijzering door het telefonische keuzemenu. Huisartsen zijn enthousiast De huisartspraktijken zijn enthousiast over hun deelname aan de pilot. Inmiddels staan er 70 geïnteresseerde praktijken op de wachtlijst.  ARGO Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Patiiënten Organisatie en Consumenten Federatie, (NPCF) en Zilveren Kruis Achmea werken dit voorjaar aan de brede invoering van het traject voor huisartsen. Meer over Door Cliënten Bekeken AllesToegankelijk interviewde huisarts en voorzitter Jan Sunderman van Eerstelijns Centrum Tiel. Dit gezondheidscentrum deed mee aan Door Clienten Bekeken. Bekijk het filmpje. Meer informatie over Door Cliënten Bekeken (extern). GUID-572628FD894A47718BCDD7A898881F57 Prijs voor meest toegankelijke Utrechtse winkel 110176 Thu, 08 Sep 2011 00:00:00 GMT Iedereen kan Utrechtse winkels opgeven voor de prijs: mensen met een beperking, maar ook winkeliers zelf. Het Solgu let onder andere op gastvrijheid, behulpzaamheid en hoe makkelijk het is voor mensen met een beperking om de winkel in te gaan, te bewegen, kijken, kiezen, uit te proberen en af te rekenen. De winnende winkel krijgt een personeelsuitje aangeboden. Meer informatie www.solgu.nl (extern) GUID-E468055436774E84ACAE536C4452058A