Disclaimer

AllesToegankelijk neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

AllesToegankelijk heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website zelfstandig uit te geven en/of te distribueren, anders dan met de toestemming van AllesToegankelijk.

AllesToegankelijk verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens dan wel vrijgesteld van aanmelding op grond van het op de Wet bescherming persoonsgegevens gebaseerde Vrijstellingenbesluit.
De verwerking van de persoonsgegevens heeft geen ander doel dan het mogelijk maken van het gebruik van deze website door de gebruiker. Gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden zal niet gebeuren dan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene, tenzij AllesToegankelijk tot het gebruik genoodzaakt is krachtens wettelijk voorschrift.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Bij het uploaden van informatie en afbeeldingen stemt de Bezoeker in met onderstaande Voorwaarden en Bepalingen. AllesToegankelijk heeft tevens het recht om deze Voorwaarden en Bepalingen ten alle tijden en onaangekondigd te wijzigen.

Definities

Bezoeker:
een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de website van AllesToegankelijk.
AllesToegankelijk:
deze website, de achterliggende systemen en/of personen.
Uploaden:
het door de Bezoeker via deze website verzenden van informatie en afbeeldingen van een computer naar de server(s) van AllesToegankelijk.

Gebruikersvoorwaarden

 • Het uploaden van pornografische en/of discrimerende afbeeldingen is verboden. Deze afbeeldingen zullen worden verwijderd.
 • Het uploaden van bestanden die virussen of andere vormen van software beschadigende aard bevatten is verboden.
 • Bezoekers die misbruik maken van de service van AllesToegankelijk riskeren een tijdelijke of permanente blokkering tot de service.
 • De Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het verstrekte beeldmateriaal en de teksten die zij uploaden.
 • AllesToegankelijk kan in geen enkele gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen de Bezoekers hebben geüpload.
 • Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de Bezoekers. De Bezoekers dragen de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.
 • Het is niet toegestaan dat de Bezoeker materiaal uploadt waar hij zelf geen recht toe heeft.
 • Bij het uploaden van een afbeelding geeft de Bezoeker toestemming voor het tonen van de afbeelding op AllesToegankelijk.

Algemene bepalingen

 • AllesToegankelijk heeft ten alle tijden en voor elke reden het recht om geüploade bestanden en informatie van Bezoekers te wijzigen of te verwijderen.
 • AllesToegankelijk is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van beeldbestanden of andere geplaatste gegevens die zijn geüpload of ingevoerd.
 • AllesToegankelijk kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen de Bezoekers hebben geüpload.
 • AllesToegankelijk heeft bij iedereen het recht om de service te weigeren, op elk moment en voor elke reden.
 • AllesToegankelijk heeft het recht om op elk moment en voor elke reden de service onaangekondigd te wijzigen of te beëindigen.